tiếng anh lớp 6 unit 1

Getting Started - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle). 3. Write ONE word from the box in each gap. 4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to tát meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to tát the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to tát study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let bu put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. quý khách hàng vẫn sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút ít.

Vy: Ồ, đấy là Duy, các bạn mới mẻ của tớ.

Phong: Chào Duy. Rất sung sướng được bắt gặp các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của công ty nom nặng nề nhỉ.

Duy: Ừm! Mình với sách mới mẻ, và tất cả chúng ta với những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! quý khách hàng nom bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn nom rực rỡ vô cỗ đồng phục của tớ.

Phong: Chờ bản thân đem đồng phục nhé. Sau cơ tất cả chúng ta rất có thể lên đường.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và ghi lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to tát the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to tát study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go to tát the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong phát biểu Duy nom bảnh bao khi ăn mặc đồng phục.)

4. They have new subjects to tát study.

(Họ với những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang diện đồng phục của ngôi trường.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ vô khuông vào cụ thể từng vị trí rỗng tuếch.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

Xem thêm: kí tự dấu cách ff

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ to tát the same school? - Yes, they vì thế.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích to tát study? - I Like to tát study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh đem đồng phục của mình vô loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy với cùng 1 người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they vì thế.

( - Phong, Vy và Duy với học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn nom thông thoáng khi ăn mặc cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích to tát study? - I lượt thích to tát study English and history.

(Bạn quí học tập môn gì? - Tôi quí học tập giờ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau cơ nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em trông thấy vô vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh - Global Success

  Tổng ăn ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở chỗ A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng ăn ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở chỗ A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Sucess

  Tổng ăn ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở chỗ Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng ăn ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở chỗ Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng ăn ý những bài xích tập dượt và lý thuyết ở chỗ Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: câu bị đông là gì tiếng việt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 lịch trình mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết chung học viên lớp 6 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.