tiếng anh 7 unit 10 looking back


1. Match the adjectives in A with the nouns in B đồ sộ make phrases. 2. Complete the sentences, using the phrases in 1. 3. Complete the sentences by using the correct size of the present continuous or present simple of the verbs in brackets. 4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with the nouns in B đồ sộ make phrases.

(Nối những tính kể từ nhập A với những danh kể từ nhập B sẽ tạo trở thành những cụm kể từ.)

A

B

1. solar

2. hot

3. electrical

4. renewable

5. low

a. water

b. energy sources

c. energy light bulbs

d. appliances

e. energy

Lời giải chi tiết:

1. e

2. a

3. d

4. b

5. c

1 – e: solar energy (năng lượng mặt mày trời)

2 – a: hot water (nước nóng)

3 – d: electrical appliances (thiết bị điện)

4 – b: renewable energy sources (năng lượng tái ngắt tạo)

5 – c: low energy light bulbs (bóng đèn tích điện thấp)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2.  Complete the sentences, using the phrases in 1.

(Hoàn trở thành những câu, dùng những cụm kể từ nhập bài bác 1.)

1. We should use __________in our homes đồ sộ save energy.

2. Do they always turn off the _______before leaving the room?

3. We can protect the environment by using ________.

4. When energy comes from the sun, we gọi it _______.

5. She has _____________day and night because she has solar panels on the roof of her house.

Lời giải chi tiết:

1. We should use low energy light bulbs in our homes đồ sộ save energy.

(Chúng tao nên dùng đèn điện tích điện thấp nhập mái ấm nhằm tiết kiệm chi phí tích điện.)

2. Do they always turn off the electrical appliances before leaving the room?

(Họ với luôn luôn tắt những tranh bị năng lượng điện trước lúc thoát khỏi chống cần không?)

3. We can protect the environment by using renewable energy sources.

(Chúng tao hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn môi trường xung quanh bằng phương pháp dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo.)

4. When energy comes from the sun, we gọi it solar energy.

(Khi tích điện tới từ mặt mày trời, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện mặt mày trời.)

5. She has hot water day and night because she has solar panels on the roof of her house.

(Cô ấy với nước rét một ngày dài lộn tối vì như thế cô ấy với tấm pin mặt mày trời bên trên cái nhà đất của cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar

3.  Complete the sentences by using the correct size of the present continuous or present simple of the verbs in brackets.

(Hoàn trở thành những câu bằng phương pháp dùng dạng đích thị của thì thời điểm hiện tại tiếp tục hoặc thời điểm hiện tại đơn của những động kể từ nhập ngoặc.)

1. Look! It (rain) ________heavily.

2. Normally they (start) _______school at eight o'clock in the morning.

3. He hasn't got a xe đạp at the moment, sánh he (walk) __________to school this week.

4. He always (do) ________his homework in the evening.

5. I'm afraid I have no time đồ sộ help just now. I (write) _____an essay.

Lời giải chi tiết:

1. Look! It is raining heavily.

(Nhìn kìa! Trời đang được mưa đồ sộ.)

Xem thêm: nêu tác dụng của biện pháp tu từ

Giải thích: "Look!" là câu khẩu lệnh -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

2. Normally they start school at eight o'clock in the morning.

(Thông thông thường chúng ta chính thức đến lớp khi tám giờ sáng sủa.)

Giải thích: normally (thường thường) -> dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm biểu diễn miêu tả hành vi xẩy ra thông thường xuyên như thói quen: S + V(s,es)

3. He hasn't got a xe đạp at the moment, sánh he is walking to school this week.

(Anh ấy không tồn tại xe đạp điện nhập thời điểm hiện nay, bởi vậy anh ấy tiếp tục đi dạo cho tới ngôi trường nhập tuần này.)

Giải thích: at the moment (ngay khi này) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

4. He always does his homework in the evening.

(Anh ấy luôn luôn thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm nhập bữa tối.)

Giải thích: always (luôn luôn) -> dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm biểu diễn miêu tả hành vi xẩy ra thông thường xuyên như thói quen: S + V(s,es)

5. I'm afraid I have no time đồ sộ help just now. I am writing an essay.

(Tôi e rằng tôi không tồn tại thời hạn để giúp đỡ vừa phải rồi. Tôi đang được ghi chép một bài bác luận.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói: S + is/ am/ are + Ving

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

(Tìm MỘT lỗi sai trong những câu và sửa nó.)

1. The students vì thế the project in Unit 10 now.

2. At the moment, the teacher is explain how solar energy works.

3. Nowadays, people in Africa is not using energy from natural gas.

4. They are use wind energy instead of coal.

5. We look for a cheap, clean and effective source of energy now.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + is/ am/ are + Ving

Lời giải chi tiết:

1. vì thế -> are doing

The students are doing the project in Unit 10 now.

(Các học viên đang được tiến hành dự án công trình nhập Bài 10 tức thì lúc này.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

2. explain -> explaining

At the moment, the teacher is explaining how solar energy works.

(Hiện bên trên, nhà giáo đang được lý giải cơ hội sinh hoạt của tích điện mặt mày trời.)

Giải thích: At the moment (ngay khi này) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

3. is -> are

Nowadays, people in Africa are not using energy from natural gas.

(Ngày ni, người dân ở Châu Phi ko dùng tích điện kể từ khí thắp bất ngờ.)

Giải thích: nowadays (ngày nay) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc sát đây

4. use -> using

They are using wind energy instead of coal.

(Họ đang được dùng tích điện gió máy thay cho than vãn đá.)

Giải thích: Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn: S + is/ am/ are + Ving

5. look -> are looking

We are looking for a cheap, clean and effective source of energy now.

(Chúng tôi đang được dò xét tìm kiếm một mối cung cấp tích điện rẻ rúng, tinh khiết và hiệu suất cao tức thì lúc này.)

Giải thích: now (bây giờ) -> dùng thì thời điểm hiện tại tiếp tục nhằm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra ở thời khắc nói

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how đồ sộ save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways đồ sộ save energy at home page. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) đồ sộ complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: chúc sinh nhật em trai

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.