nguyên hàm e^x^2

 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu đ hắn ABCD là hình vuông vắn sở hữu cạnh bởi a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiện đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD bởi 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  giải canh ty e với ạ

  Bạn đang xem: nguyên hàm e^x^2

  18/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu đ hắn ABCD là hình vuông vắn sở hữu cạnh bởi a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiện đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD bởi 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Cho hình chóp S.ABCD sở hữu đ hắn ABCD là hình vuông vắn sở hữu cạnh bởi a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiện đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD bởi 45o. Tính theo đuổi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm thể tích của khối cầu sở hữu 2 lần bán kính bởi 4.

  Tính thể tích

  21/12/2022 |   3 Trả lời

 • nguyên hàm

  nguyên hàm của x^2/căn(x^2+4)

  14/01/2023 |   1 Trả lời

 • toán tư duy

  điền 2 số không đủ nhập mặt hàng số

  5 16 36 72 120 180 ... ... 

  ai giải canh ty bản thân và phân tích và lý giải cơ hội giải với ạ

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí Oxyz, phương trình của mặt mày bằng phẳng (P) trải qua điểm M(-2;3;1) và tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng (Q): 4x-2y+3z-5=0 là

  A. 4x-2y-3z-11=0

  B. - 4x+2y-3z+11=0

  C. 4x-2y+3z+11=0

  D. 4x+2y+3z+11=0

  Mọi người canh ty bản thân với!!!

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, cho tới điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến phố trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

  Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, cho tới điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến phố trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường trực tiếp trải qua điểm M và tách cả hai tuyến phố trực tiếp \(d_1, d_2\) tại nhì điểm A, B. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB bằng

  A. \(\sqrt{38}\)

  B. \(2\sqrt{10}\)

  C. 8.

  D. 12.

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 sở hữu ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  1. Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 sở hữu ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  26/03/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

  Trong không khí với hệ tọa chừng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt mày bằng phẳng \(\left( ABC \right)\).

  A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

  C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tính tổng \(T\) toàn bộ những nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

  A. \(T=\frac{13}{4}\).    

  B. \(T=3\).                    

  C. \(T=\frac{1}{4}\).   

  D. \(T=2\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, sở hữu đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và sở hữu trang bị thị như hình vẽ

  Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, sở hữu đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và sở hữu trang bị thị như hình vẽ

  Số điểm đặc biệt đái của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

  A. 1.                               

  B. 2.                             

  C. 3.                             

  D. 5.

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và sở hữu \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

  Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và sở hữu \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

  A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

  B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

  C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

  D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  Xem thêm: lời bài hát bao tiền một mớ bình yên

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tập phù hợp những điểm màn trình diễn số phức \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

  Tập phù hợp những điểm màn trình diễn số phức \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng liền mạch sở hữu phương trình

  A. \(8x-6y-25=0\).          

  B. \(8x-6y+25=0\).       

  C. \(8x+6y+25=0\).      

  D. \(8x-6y=0\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Có từng nào số vẹn toàn \(x\) thỏa mãn nhu cầu \(\left[ {{3}^{2x}}-{{4.3}^{x+1}}+27 \right]\left[ {{\log }_{3}}\left( x+1 \right)+x-3 \right]\le 0\)

  A. \(2\).                           

  B. \(4\).                         

  C. \(1\).                        

  D. \(3\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) sở hữu \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) sở hữu \({BC=2a}\).

  Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) sở hữu \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) sở hữu \({BC=2a}\). Khoảng cơ hội kể từ \({A}'\) cho tới mặt mày bằng phẳng \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ tiếp tục cho tới.

  A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và sở hữu bảng biến hóa thiên như sau:

  Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số \(m\) sao cho tới phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) sở hữu nhì nghiệm phân biệt bên trên khoảng chừng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

  A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  15/05/2023 |   1 Trả lời

 • Xét những số phức \(\text{w}\), \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| \text{w}+i \right|=\frac{3\sqrt{5}}{5}\) và \(5w=\left( 2+i \right)\left( z-4 \right)\). Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức \(P=\left| z-2i \right|+\left| z-6-2i \right|\).

  A. \(7\).                           

  B. \(2\sqrt{53}\).          

  C. \(2\sqrt{58}\).          

  D. \(4\sqrt{13}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) nhằm phương trình \(x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]\) sở hữu nhì nghiệm phân biệt.

  A. \(m\in \left( -1\,;\,0 \right)\).                           

  B. \(m\in \left( -2\,;\,0 \right)\).           

  C. \(m\in \left( -1\,;\,+\infty  \right)\).                                 

  D. \(m\in \left[ -1\,;\,0 \right)\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Số phó điểm của trang bị thị hàm số với trục hoành

  y = x4 - x2 -22020 với trục hoành 

  18/05/2023 |   0 Trả lời

 • y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. lần m nhằm hàm số nghịch ngợm biến hóa bên trên đoạn có tính nhiều năm bởi 4

  y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. lần m nhằm hàm số nghịch ngợm biến hóa bên trên đoạn có tính nhiều năm bởi 4

  24/05/2023 |   0 Trả lời

 • tìm toàn bộ những hàm thỏa mãn: f(x^2+y+f(y))=(f(x))^2+2y , từng x,hắn nằm trong R giải hộ bản thân đề hsg này với ạ

  tìm toàn bộ những hàm f(x2+y+f(y))=(f(x))2+2y , từng x,hắn nằm trong R

  31/05/2023 |   0 Trả lời

 • Bài 4 làm thế nào giải mn

  Cứu câu 4

  09/06/2023 |   0 Trả lời

 • tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m đặc biệt đái bên trên x=1

  giúp em giải vấn đề này với ạ:
  tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m đặc biệt đái bên trên x=1

  09/06/2023 |   1 Trả lời

 • Giải:

  ảnh phía trên ạ absfiinwanfandajngaibgierabai

  01/08/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: cách lấy lại mật khẩu facebook trên điện thoại

  Tìm đặc biệt trị của hàm số: (y={x}^{6}{(1-x)}^{5})?

  1) \(y={x}^{6}{(1-x)}^{5}\)   (định lý 1,2)

  2) \(y=2cos2x+1\)   (định lý 2)

  13/09/2023 |   0 Trả lời