nghị định 112/2020

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Xem thêm: cách tách tên trong excel

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Nội vụ »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP
 • Nghị tấp tểnh 112/2020/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày đem hiệu lực: 20/09/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT