thông tư 39/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

Số: 39/2018/TT-BNNPTNT

Bạn đang xem: thông tư 39/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 mon 12 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM MUỐI NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị ấn định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của nhà nước quy ấn định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chất lượng thành phầm sản phẩm & hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Luật An toàn thức ăn năm 2010;

Căn cứ Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật Chất lượng thành phầm mặt hàng hóa; Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật Chất lượng thành phầm mặt hàng hóa; Nghị ấn định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, huỷ bỏ một số trong những quy ấn định về ĐK góp vốn đầu tư, marketing nhập nghành nghề quản lý và vận hành việt nam của Sở Khoa học tập và Công nghệ và một số trong những quy ấn định về đánh giá chuyên nghiệp ngành;

Căn cứ Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị ấn định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những quy ấn định tương quan cho tới ĐK góp vốn đầu tư marketing nằm trong phạm vi quản lý và vận hành việt nam của Sở Y tế;

Căn cứ Nghị ấn định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của nhà nước quy ấn định về đẩy mạnh vi dưỡng chất nhập thực phẩm;

Căn cứ Nghị ấn định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của nhà nước về quản lý và vận hành tạo ra, marketing muối;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinh tế liên minh và Phát triển vùng quê,

Bộ trưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê phát hành Thông tư chỉ dẫn đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào nằm trong trách cứ nhiệm quản lý và vận hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tư này quy ấn định về nội dung, giấy tờ thủ tục đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào nằm trong trách cứ nhiệm quản lý và vận hành việt nam của Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê.

2. Thông tư này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể nhập và ngoài nước nhập vào muối bột (sau phía trên gọi công cộng là kẻ nhập khẩu); những tổ chức triển khai, cá thể đem tương quan trong những công việc đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào.

Điều 2. Đối tượng kiểm tra

1. Kiểm tra quality so với muối bột công nghiệp nhập vào.

2. Kiểm tra tin cậy thức ăn so với muối bột thức ăn và muối bột tinh ma nhập vào.

3. Các tình huống được miễn đánh giá về quality và đánh giá việt nam về tin cậy thức ăn muối bột nhập khẩu:

a) Các tình huống được miễn đánh giá về quality theo dõi quy ấn định bên trên điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật Chất lượng thành phầm, sản phẩm & hàng hóa (Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP) và khoản 2 Điều 4 Nghị ấn định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, huỷ bỏ một số trong những quy ấn định về ĐK góp vốn đầu tư, marketing nhập nghành nghề quản lý và vận hành việt nam của Sở Khoa học tập và Công nghệ và một số trong những quy ấn định về đánh giá chuyên nghiệp ngành (Nghị ấn định số 154/2018/NĐ-CP).

b) Các tình huống được miễn đánh giá việt nam về tin cậy thức ăn nhập vào theo dõi quy ấn định bên trên Điều 13 Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP).

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ

Trong Thông tư này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Muối (kể cả muối bột ăn và muối bột đã trở nên thực hiện trở thành tính): là hợp ý hóa học, đem bộ phận đó là Natri Clorua (công thức hóa học: NaCl), được tạo ra kể từ nước biển lớn, nước đậm ngầm hoặc khai quật kể từ mỏ muối bột.

2. Muối thức ăn (muối ăn): là muối bột được bổ sung cập nhật đẩy mạnh vi hóa học i-ốt dùng làm ăn thẳng và người sử dụng nhập chế trở thành thức ăn, đem nồng độ những hóa học theo dõi quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc QCVN 9-1:2011/BYT.

3. Muối tinh: là muối bột và được chế trở thành, đem nồng độ những hóa học theo dõi tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 9639:2013 và quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc QCVN 8-2:2011/BYT.

4. Muối công nghiệp: là muối bột đem nồng độ những hóa học theo dõi tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 9640:2013 hoặc quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc về muối bột công nghiệp.

5. Lô mặt hàng muối bột nhập khẩu: là hội tụ một mẫu mã muối bột được xác lập về con số, đem nằm trong tên thường gọi, tác dụng, thương hiệu, loại loại, đặc điểm chuyên môn, của và một hạ tầng tạo ra và nằm trong và một cỗ làm hồ sơ nhập vào.

Điều 4. Cơ quan liêu kiểm tra

Cơ quan liêu đánh giá quality muối bột nhập vào và cơ sở đánh giá việt nam về tin cậy thức ăn muối bột nhập vào là Chi viên nằm trong Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.

Điều 5. Căn cứ kiểm tra

Xem thêm: hình xăm mẹ bồng con sau lưng

1. Kiểm tra quality muối bột nhập khẩu:

Kết trái ngược ghi nhận, thẩm định của tổ chức triển khai ghi nhận, tổ chức triển khai thẩm định tiếp tục ĐK hoặc được quá nhận theo dõi quy ấn định của pháp lý so với lô mặt hàng muối bột nhập vào của những người nhập vào phù phù hợp với tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 9640-2013 muối bột (natri clorua) công nghiệp hoặc quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc so với muối bột (natri clorua) công nghiệp theo dõi quy ấn định bên trên tiết b điểm 2 khoản 3 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP.

2. Kiểm tra tin cậy thức ăn muối bột nhập khẩu:

Bản tự động công tía thành phầm theo dõi quy ấn định bên trên Điều 4, Điều 5 Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị ấn định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP:

a) Đối với nhập vào muối bột thức ăn (muối ăn): Bản tự động công tố thành phầm phù phù hợp với quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc QCVN 9-1: 2011/BYT của Sở Y tế so với muối bột i-ốt.

b) Đối với nhập vào muối bột tinh: Bản tự động công tía thành phầm phù phù hợp với tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 9639-2013 muối bột (natri clorua) tinh ma và quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc QCVN 8-2:2011/BYT so với số lượng giới hạn ô nhiễm và độc hại sắt kẽm kim loại nặng nề nhập thức ăn.

Điều 6. Kiểm tra quality muối bột nhập khẩu

1. Người nhập vào triển khai ĐK đánh giá quality muối bột nhập vào với cơ sở đánh giá bên trên địa hạt điểm kho, bến bãi lưu lưu giữ lô mặt hàng muối bột nhập vào.

2. Hồ sơ ĐK kiểm tra; trình tự động, giấy tờ thủ tục kiểm tra; xử lý sản phẩm đánh giá lô mặt hàng muối bột nhập vào ko đạt đòi hỏi hóa học lượng; vận dụng phương án miễn đánh giá quality muối bột nhập khẩu; trách cứ nhiệm, quyền hạn của cơ sở kiểm tra; quyền và nhiệm vụ của những người nhập vào triển khai theo dõi quy ấn định bên trên điểm 2b khoản 3 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP; Điều 13 Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của nhà nước quy ấn định cụ thể thực hiện một số trong những điều của Luật Chất lượng thành phầm, sản phẩm & hàng hóa (Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP) và khoản 5 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP; khoản 3 Điều 4 Nghị ấn định số 154/2018/NĐ-CP; Điều 13 Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP; Điều 12 Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP; Điều 13a Nghị ấn định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung cập nhật bên trên khoản 6 Điều 1 Nghị ấn định số 74/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Kiểm tra tin cậy thức ăn muối bột nhập khẩu

1. Người nhập vào triển khai ĐK đánh giá tin cậy thức ăn muối bột nhập vào với cơ sở đánh giá bên trên địa hạt cửa ngõ khẩu nhập lô mặt hàng muối bột nhập vào.

Trường hợp ý vận dụng cách thức đánh giá chặt, cơ sở đánh giá thống nhất với những người nhập vào thời hạn lấy kiểu mẫu đánh giá. Người nhập vào thông tin với cơ sở Hải quan liêu cửa ngõ khẩu thời hạn, vị trí nhằm tận mắt chứng kiến việc lấy kiểu mẫu.

2. Hồ sơ ĐK kiểm tra; trình tự động, giấy tờ thủ tục kiểm tra; xử lý sản phẩm đánh giá lô mặt hàng muối bột nhập vào ko đạt đòi hỏi hóa học lượng; vận dụng cách thức kiểm tra; trách cứ nhiệm, quyền hạn của cơ sở kiểm tra; quyền và nhiệm vụ của những người nhập vào triển khai theo dõi quy ấn định bên trên Điều 18, Điều 19, Điều trăng tròn, Điều 17, Điều 15 và Điều 21 Nghị ấn định số 15/2018/NĐ-CP.

3. Lấy kiểu mẫu đánh giá và lưu kiểu mẫu triển khai theo dõi quy ấn định bên trên điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Sở trưởng Sở Khoa học tập và Công nghệ quy ấn định việc đánh giá việt nam về quality sản phẩm & hàng hóa lưu thông bên trên thị ngôi trường. Mẫu muối bột được đựng nhập vỏ hộp hoặc chai vật liệu nhựa kín đem dán niêm phong của cơ sở đánh giá. Cơ quan liêu đánh giá lấy kiểu mẫu, lập biên bạn dạng lấy kiểu mẫu muối bột nhập vào đem sự tận mắt chứng kiến của thay mặt đại diện người nhập vào và thay mặt đại diện cơ sở Hải quan liêu cửa ngõ khẩu.

Điều 8. Tổ chức reviews sự tương thích và kiểm nghiệm muối bột nhập khẩu

1. Tổ chức reviews sự tương thích quality muối bột nhập vào là tổ chức triển khai reviews sự tương thích tiếp tục ĐK hoạt động và sinh hoạt theo dõi quy ấn định tại Nghị ấn định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của nhà nước quy ấn định về ĐK marketing reviews sự tương thích.

2. Kiểm nghiệm tin cậy thức ăn muối bột nhập vào là chống kiểm nghiệm được Sở Khoa học tập và Công nghệ (Văn chống Công nhận hóa học lượng) công nhận phòng nghỉ test nghiệm VILAS nghành nghề hóa đem đối tượng người dùng test là muối bột natri clorua và những tiêu chuẩn tin cậy thức ăn hoặc chống kiểm nghiệm được Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê chỉ định và hướng dẫn theo dõi quy ấn định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 của Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê quy ấn định ĐK, trình tự động giấy tờ thủ tục chỉ định và hướng dẫn hạ tầng kiểm nghiệm thức ăn đáp ứng quản lý và vận hành việt nam.

3. Danh sách tổ chức triển khai reviews sự tương thích và chống kiểm nghiệm tin cậy thức ăn quy ấn định bên trên khoản 1, khoản 2 Như vậy được update, đăng lên bên trên Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Sở Khoa học tập và Công nghệ (www.boa.gov.vn) hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê (www.mard.gov.vn).

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kinh tế liên minh và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo việc đánh giá quality, tin cậy thức ăn so với muối bột nhập khẩu; chỉ dẫn, đánh giá công tác làm việc đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào những cơ sở đánh giá ở địa hạt theo dõi quy ấn định bên trên Thông tư này; update, đăng lên bên trên cổng vấn đề năng lượng điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê list cơ sở đánh giá quy ấn định bên trên Điều 4 Thông tư này, list tổ chức triển khai reviews sự tương thích và chống kiểm nghiệm tin cậy thức ăn được Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê chỉ định và hướng dẫn.

b) Tổng hợp ý report Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê sản phẩm đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương:

a) Chỉ đạo, phó trách nhiệm mang lại Chi viên nằm trong Sở triển khai việc đánh giá so với sản phẩm & hàng hóa muối bột nhập vào của những người nhập vào bên trên địa phận quản lý và vận hành theo dõi quy ấn định của Thông tư này; report Cục Kinh tế liên minh và Phát triển vùng quê nhằm lập list những cơ sở kiểm tra;

b) Xử lý theo dõi thẩm quyền những tình huống muối bột nhập vào ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi quality, tin cậy thức ăn (nếu có) theo dõi quy ấn định của pháp luật;

c) Tham mưu đồ mang lại Ủy ban quần chúng. # tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương xử lý muối bột nhập vào ko thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi quality, tin cậy thức ăn (nếu có) nhập tình huống vượt lên trước thẩm quyền.

Điều 10. Điều khoản gửi tiếp

Các tiêu chuẩn quality theo dõi tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc TCVN 9640-2013 muối bột (natri clorua) công nghiệp vận dụng cho tới Lúc quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc so với muối bột (natri clorua) công nghiệp đem hiệu lực thực thi hiện hành.

Điều 11. Hiệu lực ganh đua hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày 09 mon 02 năm 2019 và thay cho thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Sở trưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê chỉ dẫn đánh giá quality, tin cậy thức ăn muối bột nhập vào.

2. Trường hợp ý những tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc, quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc và những văn bạn dạng quy phạm pháp lý viện dẫn nhập Thông tư này được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay cho thế thì vận dụng triển khai theo dõi quy ấn định mới mẻ bên trên những tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc, quy chuẩn chỉnh chuyên môn vương quốc và những văn bạn dạng quy phạm pháp lý và được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay cho thế.

Xem thêm: giá vàng ngọc thẫm hôm nay

3. Trong quy trình triển khai, nếu như đem vướng giắt đề xuất những cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh đúng lúc về Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê nhằm kiểm tra, sửa thay đổi, bổ sung cập nhật mang lại tương thích./.

Nơi nhận:
– Văn chống Chính phủ;
– Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;
– Các Sở và cơ sở ngang Bộ;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra Văn bạn dạng QPPL;
– Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Nông nghiệp và PTNT;
– Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
– Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
– Website Sở Nông nghiệp và PTNT;
– Website Cục KTHT&PTNT;
– Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam