dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thiện câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chính. He (study) ………………. at the library.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went to lớn her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a xế hộp accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her xế hộp from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) to lớn begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due to lớn several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he vì thế while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to lớn the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thiện câu.

1. was calling - wasn't - was studying


2. didn't hear - was sleeping


3. was shining - were singing


4. were talking - walked


5. weren't - were playing


6. fell - was reading


7. was snowing - was shining


8. was shoveling - was bringing


9. had - was driving – hit

Xem thêm: nghị định 45/2022


10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

Câu

Sửa lỗi

1. He was play badminton when I called him.

He was playing badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

Was she studying English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he vì thế while his mother was making lunch? 

What was he doing while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

Where did you going last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened.

He was turning on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to lớn the beach on the bus.

Last weekend, my friend and I were going to lớn the beach on the bus.

Bài viết lách bên trên đang được hỗ trợ cụ thể những kiến thức và kỹ năng xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối với mọi bài xích luyện thực hành thực tế cơ phiên bản. Hy vọng nội dung bài viết bên trên đang được khiến cho bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thuần thục cấu hình nhì thì này, nhớ rằng bắt thiệt chắc chắn những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về kiểu cách dùng, công thức gần giống ghi ghi nhớ những tín hiệu nhận ra căn phiên bản nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ hoàn thiện

  • Phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và vượt lên khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai ngay sát

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thiện và Quá khứ đơn

    Xem thêm: út nhị sinh năm bao nhiêu

Tự tin yêu ghi điểm khi rèn luyện với IDP!

Bài viết lách bên trên đang được đã cho thấy những kiến thức và kỹ năng tổng quan liêu và bài xích luyện hình mẫu sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu tăng về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối nhập phần tranh tài IELTS .. Hy vọng đấy là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm tiện ích cho chính mình nhập quy trình luyện thi đua IELTS. 

Nếu bạn thích dò thám hiểu tăng về dạng bài xích này, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện thi đua IELTS sẵn sở hữu của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện thi đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Như vậy tiếp tục khiến cho bạn thích nghi với cấu hình bài xích thi đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí khiến cho bạn sẵn sàng nhất rất có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!