cách chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo quen thuộc với luật lệ tính phân tách và những bài bác tập luyện áp dụng của luật lệ phân tách.

Bài học tập này trungtamdaytienghan.edu.vn kế tiếp cung ứng những kỹ năng trọng tâm, bài bác tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: cách chia 2 chữ số

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vì chưng 0, 1 trừ 0 vì chưng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vì chưng 10, 10 trừ 10 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì chưng 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vì chưng 56, 56 trừ 56 vì chưng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách sở hữu số dư

chia mang đến số sở hữu nhị chữ số sở hữu dư

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì chưng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì chưng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

Những Note Lúc tiến hành luật lệ phân tách số sở hữu nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách sở hữu số dư vì chưng 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là luật lệ phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vì chưng 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì chưng 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vì chưng 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì chưng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vì chưng 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vì chưng 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì chưng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vì chưng 144, 205 trừ 144 vì chưng 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vì chưng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vì chưng 360, 360 trừ 360 vì chưng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì chưng 168, 168 trừ 168 vì chưng 0

 • 0 phân tách 56 vì chưng 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vì chưng 56, 84 trừ 56 vì chưng 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vì chưng 280, 280 trừ 280 vì chưng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì chưng 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vì chưng 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vì chưng 210, 219 trừ 210 vì chưng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vì chưng 180, 205 trừ 180 vì chưng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vì chưng 225, 252 trừ 225 vì chưng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vì chưng 184, 228 trừ 184 vì chưng 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vì chưng 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vì chưng 414, 448 trừ 414 vì chưng 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vì chưng 322, 345 trừ 322 vì chưng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vì chưng 456, 459 trừ 456 vì chưng 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vì chưng 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vì chưng 342, 347 trừ 342 vì chưng 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vì chưng 0, 56 trừ 0 vì chưng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo đuổi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược căn nhà Bác Tư sở hữu 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: răng em nhớ anh rồi

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số, học viên cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài bác tập luyện nhằm trở thành thục công việc tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo đuổi dõi trungtamdaytienghan.edu.vn và để được cung ứng tăng nhiều kỹ năng hữu dụng nhé.