tính từ chỉ tính cách

Bạn ham muốn nói tới một ai cơ thì ko thể ko dùng cho tới những từ vựng về tính chất cơ hội con cái người. Trong giờ đồng hồ Anh cũng vậy, kể từ vựng về tính chất cơ hội hỗ trợ cho việc tiếp xúc hoặc ghi chép một quãng mô tả ai cơ không thể là cơn ác chiêm bao nữa. Hãy nằm trong Langmaster dò thám hiểu kho kể từ vựng về chủ thể này nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

1. 100+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính chất cơ hội con cái người 

Từ vựng về tính chất cơ hội nhân loại nhập giờ đồng hồ Anh được tạo thành kể từ vựng chỉ tính cơ hội tích rất rất và kể từ vựng chỉ tính cơ hội xấu đi.

Bạn đang xem: tính từ chỉ tính cách

null

1.1. Từ vựng về tính chất cơ hội nhân loại - tính cơ hội tích cực

Con người hoặc sự vật, vấn đề đều ko tuyệt đối hoàn hảo và hoàn toàn vẹn. Luôn sở hữu tính nhì mặt mày là tích rất rất và xấu đi. Những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh này dùng để làm nói tới tính cơ hội tích rất rất của con cái người? Tham khảo những kể từ vựng được liệt kê bên dưới đây:

 • Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng
 • Charming /’t∫ɑ:miη/: xinh đẹp nhất, duyên dáng
 • Discreet /dis’kri:t/: thận trọng, kín đáo
 • Diligent /’dilidʒənt/: siêng năng
 • Conscientious /,kɔn∫i’en∫əs/: chu đáo
 • Clever /’klevə/: khéo léo
 • Efficient /i’fi∫ənt/: sở hữu năng lực
 • Courteous /’kə:tjəs/: lịch sự
 • Creative /kri:’eitiv/: sáng sủa tạo
 • Courageous /kə’reidʒəs/: dũng cảm
 • Hospitable /’hɔspitəbl/: hiếu khách
 • Humble /’hʌmbl/: khiêm tốn

null

 • Good /gʊd/: chất lượng tốt, giỏi
 • Gentle /’dʒentl/: hiền khô lành
 • Friendly /’frendli/: ngay sát gũi
 • Cautious /’kɔ:∫əs/: cẩn trọng
 • Honest /’ɔnist/: ngay thẳng, lương lậu thiện
 • Intelligent /in’telidʒənt/: thông minh
 • Punctual /’pʌηkt∫uəl/: trúng giờ
 • Responsible /ri’spɔnsəbl/: sở hữu nghĩa vụ
 • Humorous /’hju:mərəs/: hài hước
 • Willing /’wiliη/: sở hữu ý tốt, sẵn lòng
 • Nice /nais/: xinh đẹp nhất, dễ dàng thương
 • Brave /breɪv/: Anh hùng.
 • Careful /ˈkeəfl/: Cẩn thận.
 • Cheerful /ˈtʃɪəfl/: Vui vẻ.
 • Easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/: Dễ ngay sát.
 • Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/: Thú vị.
 • Ambitious /æmˈbɪʃəs/: Có nhiều tham ô vọng.
 • Calm /kɑm/ Điềm tĩnh
 • Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ Ngây thơ, trẻ con con
 • Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ Quyết đoán, kiên quyết
 • Dynamic /daɪˈnæmɪk/ Năng động, năng nổ, sôi nổi
 • Emotional /ɪˈmoʊʃənl/ Nhạy cảm, dễ dàng xúc động
 • Enthusiastic /ɪnˌθuziˈæstɪk/ Hăng hái, sức nóng tình
 • Extroverted /ˈekstrəvɜːtɪd/ phía ngoại
 • Funny /ˈfʌni/ Vui vẻ, khôi hài
 • Faithful /ˈfeɪθfl/ Chung thủy, trung thành với chủ, trung thực
 • Gentle /ˈdʒɛntl/ Dịu dàng, hòa nhã, hiền khô lành
 • Gracious /ˈɡreɪʃəs/ Tử tế, hào hiệp, lịch thiệp
 • Humorous /ˈhyumərəs/ tính cách hạnh phúc hài hước
 • Introverted /ˈɪntrəvɜːtɪd/ phía nội
 • Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ nhiều trí tưởng tượng
 • Lovely /ˈlʌvli/ Đáng yêu
 • Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung trở nên, ko phản bội
 • Mature /məˈtʃʊr/ Chín chắn, trưởng thành
 • Merciful /ˈmərsɪfl/ Nhân kể từ, khoan dung
 • Mischievous /ˈmɪstʃəvəs/ Tinh nghịch tặc, láu lỉnh
 • Obedient /oʊˈbidiənt/ Ngoan ngoãn, vâng lời
 • Observant /əbˈzərvənt/ Tinh ý, hoặc nhằm ý tất cả xung quanh
 • Open-minded /ˌoʊpən’maɪndəd/ Phóng khoáng, túa mở
 • Outgoing /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ Thân mật, dễ dàng ngay sát, thoải mái
 • Optimistic /ˌɑptəˈmɪstɪk/ sở hữu niềm tin sáng sủa, yêu thương đời

XEM THÊM:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> Langmaster - 120 kể từ vựng mô tả từng tính cơ hội của tất cả chúng ta (P2)

1.2. Từ vựng về tính chất cơ hội con người - tính cơ hội tiêu cực

Bên cạnh những từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính chất cách tích rất rất, vẫn còn đấy những kể từ vựng mô tả những mặt mày ko đẹp nhất, ko đầy đủ của từng người. quý khách hàng hoàn toàn có thể áp dụng những tính kể từ tiếp sau đây nhằm miêu tả nhé.

 • Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ chỉ tính cách hung hăng, dữ tợn
 • Ambitious /æmˈbɪʃəs/ Tham vọng
 • Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ Nóng tính
 • Bossy /ˈbɔsi/ Hống hách, hách dịch
 • Boastful /ˈboʊstfl/ Khoe vùng, đem lác
 • Boring /ˈbɔrɪŋ/ Nhàm ngán, ngán nản
 • Artful /ˈɑrtfl/ Xảo quyệt, tinh ranh ranh
 • Careless /ˈkɛrləs/ ẩu mô tả, vụng trộm về, cẩu thả
 • Competitive /kəmˈpɛt̮ət̮ɪv/ Ganh đua, quí cạnh tranh
 • Cowardly /ˈkaʊərdli/ yếu ớt, kém cỏi nhát, e sệt
 • Cruel /ˈkruəl/ cường bạo, dữ tợn, tàn bạo, nhẫn tâm
 • Envious /ˈɛnviəs/ Ganh ganh, thách kỵ

null

 • Fawning /ˈfɔnɪŋ/ Nịnh hót, xu nịnh
 • Gruff /ɡrʌf/ Thô lỗ, cộc cằn
 • Greedy /’gri:di/: tham ô lam
 • Freakish /’fri:ki∫/: đồng bóng
 • Egoistical /,egou’istikəl/: ích kỷ
 • Dishonest /dis’ɔnist/: ko trung thực
 • Discourteous /dis’kə:tjəs/: bất lịch sự
 • Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn
 • Deceptive /di’septiv/: gian dối, lừa lọc
 • Bossy /’bɔsi/: hách dịch, hách dịch
 • Contemptible /kən’temptəbl/: xứng đáng khinh
 • Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện
 • Crafty /’krɑ:fti/: láu tôm láu cá, xảo quyệt
 • Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ
 • Conceited /kən’si:tid/: kiêu ngạo
 • Brash /bræ∫/: lếu láo
 • Bad-tempered /’bæd’tempəd/: xấu xí tính
 • Mean /mi:n/: bủn xỉn
 • Stubborn /’stʌbən/: bướng bỉnh
 • Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt
 • Mad /mæd/: điên, khùng
 • Tricky /’triki/: lừa lọc xảo
 • Selfish /’selfi∫/: ích kỷ
 • Haughty /ˈhɔt̮i/ Kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn
 • Headstrong /ˈhɛdstrɔŋ/ Cứng đầu, bướng bỉnh
 • Insolent /ˈɪnsələnt/ Láo xược, xấc xược láo
 • Jealous /ˈdʒɛləs/ ganh nạnh người khác
 • Lazy /ˈleɪzi/ Lười biếng
 • Malicious /məˈlɪʃəs/ thâm nám độc, ác độc, lừa lọc manh
 • Naughty /ˈnɔt̮i/ Nghịch ngợm, quậy phá
 • Reckless /ˈrɛkləs/ Hấp tấp, liều gàn lĩnh, táo bạo
 • Rude /rud/ ý chỉ sự tục tằn, thiếu thốn văn minh lịch sự
 • Silly /ˈsɪli/ ngu ngốc, khờ khạo

2. Thành ngữ giờ đồng hồ Anh mô tả tính cơ hội con cái người

Bên cạnh những kể từ đơn lẻ, bạn cũng có thể người sử dụng những trở nên ngữ sở hữu chứa chấp từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính chất cách tiếp sau đây nhằm mô tả hoặc nói tới một người.

null

 • A cool fish: Thành ngữ chỉ nhân loại ko thân thuộc thiện, dễ dàng ngay sát.

Ví dụ:

Lan is a cool fish. She never speaks vĩ đại anyone in the class.

(Lan tuy nhiên một người rét mướt lùng. Cô ấy ko lúc nào thủ thỉ với ai nhập lớp.)

 • Have/has/got a heart of gold: Thành ngữ chỉ nhân loại hiền khô lành lặn, chất lượng tốt bụng.

Ví dụ:

Thanh has a heart of gold.

(Thanh là 1 người chất lượng tốt bụng.)

 • An oddball: Thành ngữ chỉ con cái người dân có tính cơ hội phi thường, kỳ quặc, vui nhộn.

Ví dụ:

Linda has made a successful career out of her oddball humor.

(Linda tiếp tục thành công xuất sắc nhập sự nghiệp của tớ dựa vào tính vui nhộn.)

 • A shady character: dùng nhằm nói tới một người ko chân thực.

Ví dụ:

She is a shady character. We need vĩ đại be careful.

(Anh ấy là 1 kẻ xứng đáng ngờ. Vì vậy tất cả chúng ta cần thiết thiệt cẩn trọng.)

 • A pain in the neck/ arse/ backside: trở nên ngữ nói tới một người chuyên nghiệp tạo nên phiền toái cho những người không giống.

Ví dụ: 

She acts lượt thích all the people she works with are a pain in the neck.

(Cô ấy hành vi như đang thao tác làm việc nằm trong những người dân tạo nên phiền toái vậy.)

 • Cheap skate: dùng nhằm nói tới tính keo dán kiệt của một ai cơ.

Ví dụ:

Xem thêm: tram vun huong phai tap 25

John such a cheap skate that he fixs his computer.

(John keo dán kệt trong cả Lúc anh tao cút sửa cái máy tính của tớ.)

 • Worrywart: Thành ngữ mô tả một ai cơ cẩn trọng rộng lớn nấc quan trọng.

Ví dụ:

Hoa is real a worrywart.

(Hoa là 1 người rất là cẩn trọng.)

 • Teacher’s pet: thành ngữ mô tả học viên cưng

Ví dụ:

Lan is the teacher’s pet. So even if she doesn't vì thế her homework, she won't get scolded 

(Lan là học tập trò cưng của giáo viên. Vì vậy, cho dù cô ấy ko thực hiện bài xích luyện về ngôi nhà cũng không xẩy ra mắng.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

3. Mẫu câu phần mềm kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính chất cơ hội con cái người 

3.1. Dùng trạng kể từ chỉ cường độ kết phù hợp với kể từ vựng chỉ tính phương pháp để mô tả một ai cơ.

Trạng kể từ chỉ cường độ (so/ very/ quite/ really/ relatively/ a bit/ a little/ slightly) + tính kể từ tính cơ hội.

Ví dụ:

Peter is very careful. So his parent don’t need vĩ đại worry him much.

(Peter là 1 người rất rất cẩn trọng. vậy nên phụ huynh cô ấy ko nên phiền lòng rất nhiều.)

3.2. Thêm một vài ba ví dụ tương quan cho tới hành vi nhằm thực hiện nổi trội kể từ vựng chỉ tính cơ hội.

Ví dụ:

Hoa is a very hard-working person. She usually works overtime until 8pm every day.

(Hoa là 1 người chịu khó. Cô ấy thông thường tăng ca cho tới 8 giờ tối thường ngày.)

3.3. Dùng những kể từ ngữ nhẹ dịu, sở hữu ý thưa rời thưa rời hoặc người sử dụng câu phủ quyết định của những kể từ vựng chỉ tính cơ hội tích rất rất nhằm nói tới người xấu đi.

Ví dụ:

She is not very hard-working.

(Cô ấy là kẻ ko được chịu khó cho tới lắm.)

XEM THÊM:

 • THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN BẠC
 • 97 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỀ MÀU SẮC

4. Đoạn văn kiểu mẫu mô tả tính cơ hội nhân loại vị giờ đồng hồ Anh tham ô khảo

Đoạn 1:

I would say that I am a moody person. I would say that I am very generous; I take pleasure in sharing and feel some guilt when I’m in a position vĩ đại share something but am not able vĩ đại. And I would say that I sometimes lack self-control, and when I lose my temper it shows a dark side of bủ which I am increasingly aware of. It’s obvious vĩ đại bủ that after I lose my temper, I feel guilty and sad. I have improved regarding myself control and continue vĩ đại work on it.

Đoạn 2:

I would describe my personality as very outgoing and social. I lượt thích vĩ đại make friends with many people so sánh she can listen and talk about their stories. Besides, of course, I am a talkative girl, and I love vĩ đại talk about almost every topic that I come across on social truyền thông. I can analyse the problem very carefully, and I always need vĩ đại find the final conclusion.

Xem thêm: các thứ bằng tiếng anh

Đoạn 3:

To bủ, my mother is the most wonderful woman. My mother is very capable. My mother not only works but also takes care of my family very well. Every morning, she gets up early vĩ đại prepare breakfast for the whole family before going vĩ đại work. Not only that, my mother is very considerate. Every mother is very careful, rarely makes errors. My mother is also a considerate person. She is lượt thích my friend, always talking and confiding with bủ. At work, the mother is an intelligent and acumen person. She does her work excellently and is praised and loved by her colleagues. I am very proud of my mother.

Trong nội dung bài viết bên trên, Langmaster tiếp tục tổ hợp và share cho tới chúng ta những từ vựng về tính chất cách nhân loại nhập giờ đồng hồ Anh. Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức này sẽ hỗ trợ cho tới việc thưa hoặc mô tả về một ai cơ giản dị rộng lớn. Chúc chúng ta sớm đoạt được được đỉnh điểm Anh ngữ. Đừng quên update những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng được Langmaster update mặt hàng rặng bên trên website: https://trungtamdaytienghan.edu.vn/