tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2


Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta sở hữu nó thời điểm hôm nay : Thường sở hữu từng môn học tập từng nào thứ tự vô tuần.

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và lời nói giải chi tiết

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Hi, Akiko. It's nice to tát talk to tát you again.

(Xin kính chào Akiko. Thật thú vị thưa khi chuyện với chúng ta đợt nữa.)

    Nice to tát talk to tát you, too, Nam.

(Mình cũng thấy thiệt thú vị khi thủ thỉ với chúng ta, Nam à.)

b)  Are you at school? 

(Bạn ở ngôi trường cần không?)

Yes, I am. It's break time.

(Vâng, đích rồi. Nó là giờ đi ra chơi/giải lao.)

c)  Are you at school, too?

(Bạn cũng ở ngôi trường cần không?)

No, I'm at trang chính. I'm studying my English lesson.

(Không, bản thân ở trong nhà. Mình đang được học tập môn Tiếng Anh.)

d)  Good for you. How often tự you have English?

(Tốt cho chính mình. quý khách hàng thông thường sở hữu môn Tiếng Anh không?)

I have it four times a week.

(Mình học tập nó tư thứ tự một tuần.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a) How often tự you have Music? - I have it once a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Âm nhạc không? - Mình học tập nó một thứ tự một tuần.)

b) How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Khoa học tập không? - Mình học tập nó nhì thứ tự một tuần.)

c) How often tự you have Vietnamese? - I have it four times a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Tiếng Việt không? Mình học tập nó tư thứ tự một tuần.)

d) How often tự you have Maths? - I have it every school day.

(Bạn thông thường sở hữu môn Toán không? Mình học tập nó thường ngày học tập.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những môn học tập chúng ta sở hữu hôm này và bạn làm việc nó thông thường xuyên thế nào.)

Lời giải chi tiết:

- How many lessons tự you have today? - I have four: Maths, Vietnamese, English and Science.

(Hôm ni bạn làm việc từng nào môn? - Mình học tập tư môn: Toán, giờ Việt, giờ Anh và Khoa học tập.)

- How often tự you have Maths? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Toán như vậy nào? - Mình học tập nó năm thứ tự một tuần.)

- How often tự you have Vietnamese? - I have it five times a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ Việt như vậy nào? - Mình học tập nó năm thứ tự một tuần.)

- How often tự you have English? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập giờ Anh như vậy nào? - Mình học tập nó nhì thứ tự một tuần.)

- How often tự you have Science? - I have it twice a week.

(Bạn thông thường xuyên học tập Khoa học tập như vậy nào? - Mình học tập nó nhì thứ tự một tuần.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b.)

1. Mai has English ___________?

a. four times a week

b. every school day

2. Nam has ___________ today.

a. four lessons

b. no lesson

3. Akiko is ___________ today.

a. at school

b. on holiday

4. Quan has Maths ____________.

a. every school day

b. four times a week

Phương pháp giải:

Audio script:

1. Mai: How often tự you have English, Akiko?

Akiko: I have it every day, Mai.

Mai: Do you lượt thích English?

Akiko: Yes, of course. How about you? How often tự you have English?

Mai: I have it four times a week.

2. Akiko: How many lessons tự you have today, Nam?

Nam: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE. How about you? How many lessons tự you have today?

Akiko: Oh, It's a holiday in nhật bản today.

Nam: Great! It's nice to tát have holidays!

3. Mai: Hello, Akiko. It's nice to tát talk to tát you again.

Akiko: Nice to tát talk to tát you, too, Mai. Do you have school today?

Xem thêm: đã không còn người yêu hỡi

Mai: Yes, but not now. I'll go to tát school in the afternoon. How about you?

Akiko: I'm on holiday. How many lessons tự you have today?

Mai: Four: English, Vietnamese, Maths and Art.

4. Tony: What subject tự you lượt thích best, Quan?

Quan: I lượt thích Maths. How about you, Tony?

Tony: I lượt thích it, too. How often tự you have Maths?

Quan: I have it every school day. And you?

Tony: Oh, I have it only four times a week.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn thông thường học tập môn giờ Anh thế nào, Akiko?)

Akiko: Mình học tập nó từng ngày Mai à.

Mai: Bạn sở hữu mến môn giờ Anh không?

Akiko: Có chứ. Thế còn bạn? quý khách hàng thông thường học tập giờ Anh như vậy nào?

Mai: Mình học tập nó tư thứ tự một tuần.

2. Akiko: Hôm ni bạn làm việc từng nào môn hả Nam?

Nam: Mình học tập tư môn: Toán, giờ Việt, music và Thể dục. Thế còn bạn? quý khách hàng học tập từng nào môn học tập hôm nay?

Akiko: Ố, thời điểm hôm nay là ngày nghỉ ngơi ở mặt mũi Nhật.

Nam: Tuyệt vượt lên trên. Thật là mến khi được nghỉ ngơi.

3. Mai: Chào Akiko. Rất vui sướng lại được thủ thỉ với chúng ta.

Akiko: Mình cũng tương đối vui sướng khi được thủ thỉ với chúng ta, Mai? quý khách hàng sở hữu cần đến lớp hôm nav không?

Mai: Có, tuy nhiên ko cần giờ đây. Mình tiếp tục đến lớp vô giờ chiều. Thế còn bạn

Akiko: Bốn môn: giờ Anh, giờ Việt, Toán và Mỹ Thuật.

4. Tony: Bạn mến môn học tập này nhất, Quân?

Quan: Mình mến Toán. Thế còn chúng ta, Tony?

Tony: Mình cũng mến nó. quý khách hàng thông thường học tập môn Toán với gia tốc như vậy nào?

Quan: Mình học tập nó từng ngày đến lớp. Thế còn bạn?

Tony: Ồ, bản thân học tập nó chỉ mất tư thứ tự một tuần thôi.

Lời giải chi tiết:

1. Mai has English four times a week?

(Mai sở hữu môn Tiếng Anh tư thứ tự một tuần.)

2. Nam has four lessons today.

(Nam sở hữu tư môn học tập.)

3. Akiko is on holiday today.

(Hôm ni Akiko vô kỳ nghỉ ngơi.)

4. Quan has Maths every school day.

(Quân sở hữu môn Toán thường ngày học tập.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. How many lessons tự you have today?

2. What's your favourite lesson?

3. How often tự you have your favourite lesson?

4. How often tự you have English?

5. Do you lượt thích English? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1. How many lessons tự you have today? - I have five: Maths, Vietnamese, Art, IT and English.

(Hôm ni chúng ta sở hữu từng nào môn học? - Tôi sở hữu 5 môn học: Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Tin học tập và Tiếng Anh.)

2. What's your favourite lesson? - It's Maths.

(Môn học tập yêu thương mến của khách hàng là gì? - Nó là môn Toán.)

3. How often tự you have your favourite lesson? - I have it every school day.

(Môn học tập yêu thương mến của khách hàng thông thường sở hữu bao nhiêu lần? - Tôi sở hữu nó thường ngày học tập.)

4. How often tự you have English? - I have it three times a week.

(Bạn thông thường sở hữu môn Tiếng Anh bao nhiêu lần? - Tôi sở hữu nó tía thứ tự một tuần.)

5. Do you lượt thích English? Why? / Why not? - Yes, I tự. Because I can talk to tát many people from different countries in the World.

(Bạn mến môn Tiếng Anh cần không? Tại sao?/Tại sao không? - Vâng, tôi mến. Bởi vì thế tôi nói theo cách khác chuyện với khá nhiều người kể từ những vương quốc không giống nhau bên trên toàn cầu.)

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Slap the board.

(Vỗ vô bảng)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 6 trang 44,45 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  1. Mai's school started in August. Trường của Mai chính thức học tập vô mon 8. 2. She goes to tát school every day except Saturday and Sunday. Cô ấy đến lớp thường ngày trừ loại Báy và Chủ nhật.

 • Lesson 1 - Unit 6 trang 40, 41 SGK giờ Anh 5 mới nhất

  Nam: Oh, good. How many lessons tự you have today? Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you? Nam: I'm on holiday today.

 • Ngữ pháp Unit 6 SGK giờ Anh lớp 5 mới nhất
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới nhất

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 6 SGK Tiếng Anh 5 mới nhất

>> Xem thêm

Xem thêm: giá sách lớp 10 chương trình mới

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.