thông tư 29/2022/tt btc

  Văn bạn dạng được HD, QĐ cụ thể (0)

Bạn đang xem: thông tư 29/2022/tt btc

   

  Văn bạn dạng HD, QĐ cụ thể (0)

 
 • Luật 22/2008/QH12 Cán cỗ, công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị ấn định 204/2004/NĐ-CP Về chính sách chi phí bổng so với cán cỗ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 58/2010/QH12 Viên chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị ấn định 17/2013/NĐ-CP Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách chi phí bổng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị ấn định 87/2017/NĐ-CP Quy ấn định tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Tài chính

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 52/2019/QH14 Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật cán cỗ, công chức và Luật viên chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị ấn định 115/2020/NĐ-CP quy ấn định về tuyển chọn dụng, dùng và vận hành viên chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Xem thêm: công thức tính thể tích hóa học

 • Nghị ấn định 138/2020/NĐ-CP quy ấn định về tuyển chọn dụng, dùng và vận hành công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bạn dạng quy ấn định không còn hiệu lực hiện hành (0)

  Văn bạn dạng bị không còn hiệu lực hiện hành một phần (0)

   

  Văn bạn dạng quy ấn định không còn hiệu lực hiện hành một phần (0)

  Văn bạn dạng bị đình chỉ (0)

   

  Văn bạn dạng đình chỉ (0)

  Văn bạn dạng bị đình chỉ một phần (0)

     

  Văn bạn dạng đình chỉ một phần (0)

     

  Văn bạn dạng bổ sung cập nhật (0)

  Văn bạn dạng được sửa thay đổi (0)

     

  Văn bạn dạng sửa thay đổi (0)