thông tư 14/2020/tt byt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
--------------------

Bạn đang xem: thông tư 14/2020/tt byt

Số: 14/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 10 mon 7 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của Chính phủ quy quyết định cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Đấu thầu về lựa lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chính phủ về vận hành trang vũ khí nó tế được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật tự Nghị quyết định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm 2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 01 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết định số 75/2017/NĐ-CP ngày trăng tròn mon 6 năm 2017 của Chính phủ quy quyết định công dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình nó tế,

Bộ trưởng Sở Y tế phát hành Thông tư quy quyết định một trong những nội dung vô đấu thầu trang vũ khí nó tế bên trên những hạ tầng nó tế công lập.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy quyết định một trong những nội dung về:

1. Phân nhóm và việc dự thầu vô những group của gói thầu trang vũ khí nó tế.

2. Báo cáo tình hình triển khai đấu thầu trang vũ khí nó tế.

3. Lập hồ sơ chào thầu, làm hồ sơ đòi hỏi.

4. Kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu sắm sửa trang vũ khí nó tế.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Thông tư này vận dụng so với việc sắm sửa trang vũ khí nó tế bên trên những phòng mạch công lập dùng một trong số mối cung cấp kinh phí:

a) Nguồn chi thông thường xuyên ngân sách sông núi theo đòi quy quyết định của Luật Ngân sách sông núi được phòng ban với thẩm quyền gửi gắm vô dự trù chi ngân sách thường niên của phòng ban, đơn vị chức năng (bao bao gồm cả nguồn bổ sung cập nhật vô năm);

b) Nguồn vốn sự nghiệp triển khai lịch trình tiềm năng vương quốc vô tình huống thực hiện theo như hình thức ko tạo hình dự án công trình đầu tư;

c) Vốn tín dụng tự sông núi bảo hộ, vốn liếng không giống tự sông núi cai quản lý;

d) Nguồn vốn tương hỗ cách tân và phát triển đầu tiên (ODA): Vay nợ, viện trợ ko hoàn trả được cân đối vô chi thông thường xuyên ngân sách căn nhà nước; mối cung cấp viện trợ, tài trợ của các tổ chức triển khai phi nhà nước quốc tế, của những cá thể, tổ chức triển khai vô và ngoài nước nằm trong ngân sách sông núi (trừ tình huống Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi nhưng mà nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa nước ta là member với quy định khác);

đ) Nguồn thu kể từ phí, lệ phí được dùng theo quy quyết định của pháp lý về phí, lệ phí;

e) Nguồn kinh phí kể từ thu hoạt động và sinh hoạt sự nghiệp, quỹ cách tân và phát triển hoạt động và sinh hoạt sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp lí không giống theo đòi quy quyết định của pháp lý tại đơn vị sự nghiệp công lập;

g) Nguồn Quỹ Báo hiểm nó tế;

h) Nguồn thu hợp lí không giống theo đòi quy quyết định (nếu có).

2. Thông tư này sẽ không vận dụng so với những tình huống sắm sửa trang vũ khí nó tế tự Nhà nước đặt mua hoặc gửi gắm plan triển khai theo đòi quy quyết định của Nghị quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng tư năm 2019 của Chính phủ quy quyết định gửi gắm trọng trách, đặt mua hoặc đấu thầu hỗ trợ thành phầm, dịch vụ công dùng ngân sách sông núi kể từ mối cung cấp kinh phí đầu tư chi thông thường xuyên.

3. Cơ sở nhà pha dịch, chữa trị dịch cá nhân nhập cuộc nhà pha dịch, chữa trị dịch bảo đảm nó tế có thể tìm hiểu thêm vận dụng những quy quyết định bên trên Thông tư này vô đấu thầu trang thiết bị nó tế.

Điều 3. gí dụng quy quyết định của pháp luật về đấu thầu

Việc hỗ trợ và đăng lên vấn đề về đấu thầu; thời hạn, tiến độ hỗ trợ và đăng lên vấn đề về đấu thầu; chi phí trong quy trình lựa lựa chọn căn nhà thầu; tàng trữ làm hồ sơ vô quy trình lựa lựa chọn nhà thầu; phê duyệt plan lựa lựa chọn căn nhà thầu; tiến độ đấu thầu; kiểu dáng lựa chọn căn nhà thầu; công thức lựa lựa chọn căn nhà thầu và thích hợp đồng triển khai theo đòi những quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của nhà nước quy quyết định cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Đấu thầu về lựa lựa chọn căn nhà thầu (sau đây gọi tắt là Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP) và các nội dung không giống ko quy quyết định bên trên Thông tư này triển khai theo đòi quy quyết định của pháp luật về đấu thầu với tương quan.

Điều 4. Quy quyết định về phân group và việc dự thầu vô những group của gói thầu trang vũ khí nó tế

1. Quy định về phân nhóm

Gói thầu trang vũ khí nó tế rất có thể với một hoặc nhiều mẫu mã trang vũ khí nó tế và mỗi mẫu mã trang vũ khí nó tế rất có thể được phân chia theo những group như sau:

a) Nhóm 1 bao gồm những trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu đôi khi những tiêu chuẩn sau đây:

- Được ít nhất 02 nước trong số các nước thuộc Phụ lục số I kèm theo đòi Thông tư này (sau phía trên gọi tắt là nước tham chiếu) cấp cho giấy má ghi nhận xuất hiện tự động do;

- Sản xuất bên trên nước tham ô chiếu hoặc phát hành bên trên nước ta.

b) Nhóm 2 bao gồm những trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu đôi khi những tiêu chuẩn sau đây:

- Được ít nhất 02 nước tham ô chiếu cấp giấy má bệnh nhận lưu hành tự động do;

- Không sản xuất bên trên những nước tham ô chiếu hoặc phát hành bên trên nước ta.

c) Nhóm 3 bao gồm những trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu đôi khi những tiêu chuẩn sau đây:

- Được ít nhất 01 nước tham ô chiếu cấp giấy má bệnh nhận lưu hành tự động do;

- Sản xuất bên trên nước tham ô chiếu hoặc phát hành bên trên nước ta.

d) Nhóm 4 bao gồm những trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu đôi khi những tiêu chuẩn sau đây:

- Được ít nhất 01 nước tham ô chiếu cấp giấy má bệnh nhận lưu hành tự động do;

- Không sản xuất bên trên những nước tham ô chiếu hoặc phát hành bên trên nước ta.

đ) Nhóm 5 bao gồm những trang vũ khí nó tế đáp ứng đồng thời những tiêu chuẩn sau đây:

- Có số xuất hiện bên trên nước ta (bao gồm cả các trường hp được cấp giấy chứng nhn đăng ký lưu hành);

- Sản xuất bên trên nước ta.

e) Nhóm 6 bao gồm những trang vũ khí nó tế ko với mọi tình huống quy quyết định bên trên những điểm a, b, c, d và đ Khoản này.

2. Việc xác định nước sản xuất trang thiết bị ̣y tế căn cứ vào vấn đề ghi trên một trong số sách vở và giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép nhập khẩu;

b) Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhn đăng ký lưu hành);

c) Giấy chứng nhận xuất hiện tự tại và giấy chng nhn đạt chi tiêu chuẩn chỉnh vận hành chất lưng ISO 13485.

3. Quy quyết định về sự dự thầu vô những nhóm của gói thầu trang vũ khí nó tế Nhà thầu với trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của group này thì được dự thầu vô group cơ, trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chí của khá nhiều group thì căn nhà thầu được dự thầu vào trong 1 hoặc nhiều group và cần có giá dự thầu thống nhất vô toàn bộ những group nhưng mà căn nhà thầu dự thầu (không áp dụng tiêu chí phân group so với trang vũ khí nó tế là khối hệ thống bao gồm nhiều trang thiết bị nó tế đơn lẻ), ví dụ như sau:

a) Trang thiết bị nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn bên trên group 1 được dự thầu vô group 1 và những nhóm 2, 3, 4, 5, 6;

b) Trang thiết bị nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn bên trên group 2 được dự thầu vô group 2 và group 3, 4, 5, 6;

c) Trang thiết bị nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn bên trên group 3 được dự thầu vô group 3 và group 4, 5, 6;

Xem thêm: xuất file pdf sang ảnh

d) Trang thiết bị nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn bên trên group 4 được dự thầu vô group 4 và group 5, 6;

đ) Trang vũ khí nó tế thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn tại nhóm 5 được dự thầu vô group 5 và group 6;

e) Trang thiết bị nó tế ko thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn bên trên group 1, 2, 3, 4 và 5 thì chỉ được dự thầu vô group 6.

Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang vũ khí nó tế

1. Sau khi sản phẩm lựa lựa chọn căn nhà thầu được phê duyệt, vô thời hạn trăng tròn ngày, thủ trưởng phòng mạch với trách móc nhiệm report sản phẩm lựa lựa chọn căn nhà thầu theo đòi kiểu mẫu tại Phụ lục số II phát hành tất nhiên Thông tư này đối với trang vũ khí nó tế thường dùng và theo đòi kiểu mẫu bên trên Phụ lục số III phát hành tất nhiên Thông tư này so với trang vũ khí nó tế không giống về cơ quan tiền với thẩm quyền phê duyệt plan lựa lựa chọn căn nhà thầu và Sở Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày nhận được report sản phẩm lựa lựa chọn căn nhà thầu kể từ những phòng mạch, phòng ban với thẩm quyền phê duyệt plan lựa lựa chọn căn nhà thầu và Sở Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) có trách móc nhiệm đăng lên công khai minh bạch bên trên Cổng vấn đề năng lượng điện tử.

3. Khi nhà thầu với vi phạm vô quy trình đấu thầu hỗ trợ trang vũ khí nó tế, cơ sở nó tế với trách móc nhiệm report cấp cho với thẩm quyền nhằm xử lý theo đòi quy quyết định của pháp luật về đấu thầu và xử lý vi phạm pháp lý. Kết trái ngược xử lý vi phạm phải được gửi về Sở Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) vô thời hạn 05 ngày thao tác, kể kể từ Lúc với sản phẩm vi phạm theo đòi kiểu mẫu quy quyết định bên trên Phụ lục số V phát hành tất nhiên Thông tư này nhằm tổ hợp và công thân phụ, thực hiện cơ sở cho những đơn vị chức năng đánh giá reviews, lựa lựa chọn căn nhà thầu trong số đợt tiếp sau.

Chương II

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 6. Lập tiếp hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu trang thiết bị nó tế

Ngoài việc vâng lệnh những quy quyết định bên trên Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP và những văn phiên bản chỉ dẫn đấu thầu với tương quan, việc lập plan lựa lựa chọn căn nhà thầu cần vâng lệnh tăng các quy quyết định sau đây:

1. Kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu được lập thường niên hoặc Lúc mong muốn tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu với những địa thế căn cứ sau đây:

a) Đối với gói thầu mua sắm trang vũ khí nó tế chuyên nghiệp dùng: Việc lập dự trù sắm sửa căn cứ vô mối cung cấp kinh phí đầu tư được gửi gắm và quyết định nút trang vũ khí nó tế chuyên nghiệp dùng được phê duyệt theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 mon 05 năm 2019 của Sở trưởng Sở Y tế chỉ dẫn chi tiêu chuẩn chỉnh, quyết định mức sử dụng công cụ, vũ khí thường dùng nằm trong nghành nghề dịch vụ nó tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2019/TT-BYT);

b) Đối với gói thầu mua sắm trang vũ khí nó tế khác: Việc lập dự trù sắm sửa địa thế căn cứ vào nguồn kinh phí đầu tư, thực tiễn mua sắm, dùng trang vũ khí nó tế của năm vừa qua ngay lập tức kề và dự con kiến nhu yếu dùng trang vũ khí nó tế vô năm nhằm lập plan.

2. Tên gói thầu cần thể hiện tại được tính chất, nội dung và phạm vi việc làm của gói thầu; phù phù hợp với nội dung nêu trong dự án công trình, dự trù sắm sửa. Trường thích hợp gói thầu nhiều phần riêng không liên quan gì đến nhau, trong kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu cần thiết nêu thương hiệu thể hiện tại nội dung cơ phiên bản của từng phần.

Điều 7. Hướng dẫn xây dựng làm hồ sơ chào thầu, làm hồ sơ đòi hỏi trang thiết bị nó tế

Ngoài việc vâng lệnh những quy quyết định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP và những văn phiên bản chỉ dẫn đấu thầu với tương quan, Lúc xây dng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu thương ước đơn v phải:

1. Thc hin việc phân nhóm trang thiết ḅy tế theo quy định ti Điều 4 Thông tư này, vô đó mt chủng loi trang thiết bi ̣y tế có thể đưc phân thành mt hoc nhiều nhóm khác nhau phù hp với yêu thương ước trình độ, nhu ước s dụng và nguồn kinh phí.

2. Căn cứ vô đòi hỏi trình độ, nhu ước sử dung để kiến thiết yêu thương ước nghệ thuật của trang vũ khí y tế. Riêng so với trang vũ khí nó tế chuyên nghiệp dùng quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT, việc kiến thiết đòi hỏi kỹ thuật trang vũ khí nó tế theo đòi quy quyết định bên trên Phụ lục số IV ban hành tất nhiên Thông tư này.

3. Yêu cầu nhà thầu hỗ trợ số phiếu tiêu thụ công thân phụ đầy đủ ĐK giao thương mua bán trang vũ khí nó tế, số lưu hành hoặc số giấy má phép tắc nhập vào phù phù hợp với trang vũ khí nó tế dự thầu theo đòi quy định của Nghị quyết định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm 2016 của nhà nước về vận hành trang vũ khí nó tế được sửa thay đổi, bổ sung tự Nghị quyết định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm 2018 và Nghị quyết định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 mon 01 năm 2020 của nhà nước.

4. Quy định cu ̣thể trách nhiệm của nhà thầu trong các việc chuyển giao, lắp ráp, đào tạo và giảng dạy, chỉ dẫn dùng nhằm bảo đảm hiệu trái ngược, unique, an toàn và tin cậy cho tất cả những người dịch và nhân viên cấp dưới dùng.

5. Không được thể hiện đòi hỏi hoặc lý thuyết so với việc căn nhà thầu tham gia thầu phải chào sản phẩm & hàng hóa nhập vào Lúc sản phẩm & hàng hóa nội địa tiếp tục phát hành hoặc lắp đặt ráp được đáp ứng đòi hỏi unique, con số, giá thành và cần vâng lệnh quy quyết định về nội dung ưu đãi (tiêu chí, phương pháp tính độ quý hiếm ưu đãi và những tư liệu bệnh minh) theo quy quyết định của pháp lý về đấu thầu.

6. Quy quyết định trang vũ khí nó tế tham ô dự thầu cần được hỗ trợ tự một trong số tổ chức triển khai, cá thể sau đây:

a) Tổ chức, cá thể là công ty chiếm hữu số xuất hiện trang vũ khí nó tế;

b) Tổ chức, cá thể được công ty chiếm hữu số xuất hiện trang vũ khí nó tế ủy quyền;

c) Tổ chức, cá thể được tổ chức triển khai, cá thể quy quyết định bên trên điểm b Khoản này ủy quyền;

d) Tổ chức, cá thể được công ty chiếm hữu trang thiết bị nó tế ủy quyền;

đ) Tổ chức, cá nhân được tổ chức triển khai, cá thể quy quyết định bên trên điểm d Khoản này ủy quyền;

e) Tổ chức, cá thể được tổ chức triển khai, cá nhân quy quyết định bên trên điểm đ Khoản này ủy quyền;

g) Tổ chức, cá thể thay mặt đứng tên bên trên giấy phép nhập khẩu trang y tế vũ khí nó tế;

h) Tổ chức, cá thể được tổ chức triển khai, cá nhân quy quyết định bên trên điểm g Khoản này ủy quyền;

Việc ủy quyền cần vâng lệnh quy quyết định của pháp luật về dân sự.

Điều 8. Giá gói thầu

1. Giá gói thầu được kiến thiết bên trên hạ tầng tổng nút góp vốn đầu tư hoặc dự trù so với dự án công trình, giá gói thầu là tổng vốn của gói thầu được xem chính, tính đầy đủ toàn cỗ chi phí nhằm triển khai gói thầu, cho dù là ngân sách dự trữ, phí, lệ phí và thuế.

2. Trường thích hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ngoài các việc ghi tổng vốn của gói thầu, từng phần đều cần ghi rõ danh mục, con số, đơn vị chức năng, đơn giá bán và tổng vốn của phần cơ theo đòi quy định tại Khoản 1 Như vậy.

3. Khi lập dự trù giá bán gói thầu, hạ tầng nó tế phải tìm hiểu thêm giá bán trang vũ khí nó tế trúng thầu trong tầm 12 mon trước đã được đăng lên bên trên Cổng vấn đề năng lượng điện tử của phòng ban với thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu và Sở Y tế nhằm thực hiện hạ tầng kiến thiết đơn giá bán của từng trang vũ khí nó tế, ví dụ như sau:

a) Giá kế hoạch của trang vũ khí nó tế ko được cao hơn nữa giá bán trúng thầu của trang thiết bị nó tế này đã triển khai hoặc giá bán trúng thầu tiếp tục công thân phụ. Trường thích hợp giá cao rộng lớn cần giải trình, thuyết minh cụ thể;

b) Đối với những trang vũ khí nó tế chưa tồn tại giá bán trúng thầu được đăng lên, Lúc lập và xác định vị gói thầu vô plan lựa lựa chọn căn nhà thầu cần thiết địa thế căn cứ theo đòi những tài liệu chỉ dẫn của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP và những văn phiên bản chỉ dẫn đấu thầu với tương quan về kiến thiết giá bán gói thầu bảo đảm phù phù hợp với giá bán trang vũ khí nó tế cơ bên trên thị ngôi trường bên trên thời khắc lập kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu.

Điều 9. Hồ sơ phê duyệt plan lựa chọn căn nhà thầu

Ngoài việc vâng lệnh những quy quyết định bên trên Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị quyết định số 63/2014/NĐ-CP và những văn phiên bản chỉ dẫn đấu thầu với tương quan, làm hồ sơ đề xuất phê duyệt plan lựa lựa chọn căn nhà thầu tối thiểu gồm:

1. Văn bản trình duyệt plan lựa lựa chọn căn nhà thầu.

2. Các tài liệu, làm hồ sơ pháp luật tương quan.

3. Báo cáo tóm lược sản phẩm triển khai plan lựa lựa chọn căn nhà thầu, tình hình sử dụng trang vũ khí nó tế của năm vừa qua ngay lập tức kề (nếu có) và giải trình tóm lược kế hoạch lựa lựa chọn căn nhà thầu đang được trình duyệt.

4. Các tài liệu thực hiện địa thế căn cứ lập plan lựa lựa chọn căn nhà thầu hỗ trợ trang vũ khí nó tế quy quyết định bên trên khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

5. Biên bản họp của Hội đồng khoa học tập của phòng mạch thống nhất những nội dung về kế hoạch, nhu yếu dùng, hạng mục, con số, đòi hỏi nghệ thuật và dự trù trang thiết bị nó tế khuyến cáo góp vốn đầu tư với việc tham gia khá đầy đủ những trở nên phần: đại diện thay mặt của khoa, chống công dụng tương quan, đại diện thay mặt đơn vị chức năng trình độ dùng trang thiết bị nó tế.

6. Các tài liệu được dùng nhằm thực hiện địa thế căn cứ kiến thiết giá bán gói thầu trang vũ khí nó tế quy quyết định bên trên Điều 8 Thông tư này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 01 mon 9 năm 2020.

Điều 11. Điều khoản đem tiếp

1. Đối với những plan lựa lựa chọn căn nhà thầu và được phê duyệt trước thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực thực hành thì được kế tiếp triển khai theo đòi plan và được cấp cho với thẩm quyền phê duyệt và cần report sản phẩm triển khai theo đòi quy quyết định bên trên Điều 5 Thông tư này.

2. Đối với những plan lựa lựa chọn căn nhà thầu tiếp tục trình cấp cho với thẩm quyền trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hành tuy nhiên không được phê duyệt thì được kế tiếp tổ chức thẩm quyết định, phê duyệt plan nếu như nội dung plan không tồn tại quy quyết định trái ngược với quy quyết định bên trên Thông tư này và cần report sản phẩm triển khai theo đòi quy quyết định bên trên Điều 5 Thông tư này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Thủ tướng mạo những phòng mạch với trách móc nhiệm:

1. Chỉ đạo Phòng vật tư vũ khí nó tế hoặc bộ phận vận hành trang vũ khí nó tế bên trên phòng mạch tổ hợp nhu yếu, kiến thiết danh mục, plan, dự trù sắm sửa trang vũ khí nó tế và tư vấn mang đến thủ trưởng cơ sở nó tế về thông số kỹ thuật, chức năng nghệ thuật, chức năng dùng, chi tiêu chuẩn chỉnh và thế hệ technology và những ĐK về đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy, đào tạo và giảng dạy cán cỗ dùng, cơ sở hạ tầng nghệ thuật lắp ráp để mang vũ khí vô hoạt động và sinh hoạt, thỏa mãn nhu cầu yêu thương cầu chuyên môn và đẩy mạnh hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

2. Căn cứ vô quyết định nút sắm sửa trang thiết bị hàng năm, nhu yếu dùng trang vũ khí nó tế của những khoa, chống và đơn vị chuyên môn, nội dung khuyến cáo, tư vấn của Phòng vật tư vũ khí nó tế, cỗ phận trang vũ khí nó tế và chủ ý Hội đồng khoa học tập bên trên phòng mạch nhằm đưa ra quyết định và chịu trách móc nhiệm kiến thiết plan dùng trang vũ khí nó tế của đơn vị chức năng.

Trong quy trình triển khai, nếu như với vướng vướng, đề nghị những phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Sở Y tế nhằm đánh giá, giải quyết./.

Xem thêm: 24 chữ cái tiếng việt

Nơi nhận:
- Văn chống nhà nước (Vụ KGVX, Công áo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra văn phiên bản QPPL);
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong CP;
- Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Sở Y tế những tỉnh, TP trực nằm trong TW;
- Các đơn vị chức năng nằm trong, trực nằm trong Sở Y tế;
- Báo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế ngành;
- Hội Thiết bị nó tế Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng viên, Ttra Sở, VP Sở - BYT;
- Cổng tin tức năng lượng điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, PC, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường