thông tư 13/2019/tt byt

BỘ Y TẾ
-------

Số: 13/2019/TT-BYT

Bạn đang xem: thông tư 13/2019/tt byt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 mon 7 năm 2019

Căn cứ Luật khám xét dịch, trị dịch số 40/2009/QH12 ngày 23 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá chỉ số 11/2012/QH13 ngày đôi mươi mon 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo đảm hắn tế số 25/2008/QH12 ngày 14 mon 11 năm 2008 được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật theo dõi Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị toan số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 mon 10 thời điểm năm 2012 của nhà nước về hình thức sinh hoạt, hình thức tài chủ yếu so với những đơn vị chức năng sự nghiệp hắn tế công lập và giá chỉ cty khám xét dịch, trị dịch của những hạ tầng khám xét dịch, chữa dịch công lập;

Căn cứ Nghị toan số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm năm ngoái của nhà nước quy toan hình thức tự động công ty của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị toan số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 mon 11 năm năm 2016 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị toan số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm trước đó của nhà nước quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một trong những điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị toan số 75/2017/NĐ-CP ngày đôi mươi mon 6 năm 2017 của nhà nước quy toan tính năng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Căn cứ Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự trù ngân sách việt nam năm 2019;

Căn cứ Nghị toan số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2019 của nhà nước quy toan nấc lương lậu hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04 mon 7 năm 2019 của Văn chống nhà nước về Tóm lại của Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý và điều hành giá chỉ bên trên buổi họp Ban Chỉ đạo quản lý và điều hành giá chỉ ngày 03 mon 7 năm 2019;

Bộ trưởng Sở Y tế phát hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 mon 11 năm 2018 của Sở trưởng Sở Y tế quy toan thống nhất giá chỉ cty khám xét dịch, trị dịch bảo đảm hắn tế Một trong những cơ sở y tế nằm trong hạng nhập toàn nước và chỉ dẫn vận dụng giá chỉ, thanh toán giao dịch ngân sách khám xét dịch, trị dịch bảo đảm hắn tế nhập một trong những tình huống (sau trên đây gọi tắt là Thông tư số 39/2018/TT-BYT).

Xem thêm: cách tắt bạn bè trên facebook

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 2 như sau:

1. Thay thế những phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư số 39/2018/TT-BYT vì thế những phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư này:
a) Mức giá chỉ cty khám xét dịch quy toan bên trên Phụ lục I phát hành tất nhiên Thông tư này;
b) Mức giá chỉ cty ngày nệm chữa trị quy toan bên trên Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư này;
c) Mức giá chỉ cty chuyên môn, xét nghiệm quy toan bên trên Phụ lục III phát hành tất nhiên Thông tư này;
2. thay đổi chú thích của những mục: mục 61 về phẫu thuật nội soi sửa nài nhì lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi thay cho nài nhì lá; mục 63 về phẫu thuật nội soi đóng góp lỗ thông liên nhĩ và bổ sung cập nhật chú thích một trong những cty bên trên mục 64, 65, 66 của Phụ lục IV phát hành tất nhiên Thông tư này.

Điều 2. Sửa thay đổi Điểm a Khoản 4 Điều 3 như sau:
“a) Tiền lương lậu ngạch trật, công tác, những khoản phụ cung cấp, những khoản góp phần theo dõi cơ chế vì thế Nhà nước quy toan so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và nấc lương lậu hạ tầng quy toan bên trên Nghị toan số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2019 của nhà nước quy toan nấc lương lậu hạ tầng so với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”;

Điều 3. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 như sau:

1. Sửa thay đổi điểm b khoản 5 như sau:
“b) Trường hợp ý nhập khoa Cấp cứu giúp hoặc khoa Gây máu mê hồi mức độ với một trong những nệm được dùng nhằm chữa trị tích cực; nệm dịch sau phục hồi sau phẫu thuật của những phẫu thuật loại quan trọng đặc biệt và những nệm dịch này thỏa mãn nhu cầu được đòi hỏi của giường ngủ hồi mức độ tích đặc biệt quy toan bên trên Quy chế Cấp cứu giúp, Hồi mức độ tích đặc biệt và Chống độc phát hành tất nhiên Quyết toan số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 mon 01 năm 2008 của Sở trưởng Sở Y tế.".

2. Bổ sung khoản 17 như sau:
"17. Ngày nệm dịch nước ngoài khoa sau tiến hành ''Phẫu thuật đục thể thủy tinh vì thế cách thức Phaco'' vận dụng nấc giá chỉ ''Ngày nệm dịch nước ngoài khoa, bỏng'' của loại 3 ứng theo dõi hạng cơ sở y tế của Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư này."

Điều 4. Điều khoản ganh đua hành
Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện từ thời điểm ngày đôi mươi mon 8 năm 2019.

Điều 5. Điều khoản trả tiếp

1. Tiếp tục vận dụng hạng mục những cty chuyên môn khám xét dịch, trị dịch được xếp tương tự về tiến độ chuyên môn và ngân sách tiếp tục quy toan bên trên Quyết toan số 7435/QĐ-BYT ngày 14 mon 12 năm 2018 của Sở trưởng Sở Y tế về sự việc phát hành Danh mục những cty chuyên môn khám xét dịch, trị dịch được xếp tương tự về tiến độ chuyên môn và ngân sách tiến hành theo dõi Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

2. Người dịch đang được chữa trị bên trên hạ tầng khám xét dịch, trị dịch trước thời khắc tiến hành nấc giá chỉ theo dõi quy toan bên trên Thông tư này và đi ra viện hoặc kết thúc đẩy mùa chữa trị nước ngoài trú sau thời khắc tiến hành nấc giá chỉ quy toan bên trên Thông tư này nối tiếp vận dụng nấc giá chỉ và được cung cấp với thẩm quyền tiếp tục phê duyệt trước thời khắc tiến hành nấc giá chỉ theo dõi quy toan bên trên Thông tư này cho tới Lúc đi ra viện hoặc kết thúc đẩy mùa chữa trị nước ngoài trú.

Điều 6. Điều khoản tham lam chiếu
Trong tình huống những văn phiên bản quy phạm pháp lý và những quy toan được viện dẫn nhập Thông tư này còn có thay cho thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc được thay cho thế thì vận dụng theo dõi văn phiên bản quy phạm pháp lý mới mẻ.
Trong quy trình tiến hành, nếu như với trở ngại, vướng giắt đề xuất những phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể phản ánh về Sở Y tế nhằm đánh giá, giải quyết và xử lý./.

Xem thêm: máy tính mở không lên

Nơi nhận:
- Ủy ban về những vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn chống nhà nước (Công báo; Cổng
TTĐT Chính phủ);
- Sở, phòng ban ngang cỗ, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Sở tr
ưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Sở Y tế (để chỉ huy thực hiện);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW;
- Sở Y tế tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW;
- Đơn vị trực nằm trong Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng viên, Văn chống Sở, Thanh tra Bộ;
- Cổng vấn đề năng lượng điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn