tệ nạn xã hội tiếng anh

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội lúc này.

Tên giờ đồng hồ Anh những môn học

- Từ vựng giờ đồng hồ Anh: dòng tộc, gia đình

Bạn đang xem: tệ nạn xã hội tiếng anh

Tin tức nội địa, thời sự toàn cầu lúc này cực kỳ hoặc nhắc cho tới những vấn đề, những thông tin về: bạo hành, an toàn, thực phẩm, độc lập, … . Quý Khách đã và đang biết, tuy nhiên thương hiệu tiếng Anh của chính nó thế ra sao? 

Từ vựng giờ đồng hồ Anh : những vấn nàn xã hội hiện tại nay

1.    Homelessness: /ˈhoʊmləsnəs/ = Tình trạng vô gia cư

2.    Terrorism: /ˈterərɪzəm/ = Hiểm họa xịn bố

3.    Abortion: /əˈbɔːrʃn/ = Tình trạng nạo huỷ thai

4.    Brain drain: /breɪn dreɪn/ = Tình trạng chảy huyết hóa học xám

5.    Bureaucracy: /bjʊˈrɑːkrəsi/ = Thói quan liêu liêu

6.    Child abuse: /tʃaɪld əˈbjuːs/ = Lạm dụng trẻ con em

7.    Civil rights: /ˈsɪvl raɪts/ = Quyền công dân ( Civil rights include freedom, equality in law and in employment,

and the right lớn vote.=  quyền công dân bao hàm tự tại, đồng đẳng vô pháp lý và việc thực hiện, và quyền bầu cử)

8.    Cohabitation: /ˌkoʊˌhæbɪˈteɪʃn/= Sống thử

9.    Corruption: /kəˈrʌpʃn/ = Nạn tham lam nhũng ( He strongly attacked corruption and favoritism in the government.=

 anh tớ phản đối mạnh mẽ và uy lực tham lam nhũng và ưu tiên vô chủ yếu phủ)

10.    Domestic Violence: /dəˈmestɪk ˈvaɪələns/ = Bạo lực mái ấm gia đình  ( Poverty, cultural factors, anger, stress, and

depression often are thought lớn cause domestic violence. =  đói túng, những nhân tố về văn hóa truyền thống, sự tức phẫn nộ, căng

thẳng, áp lực nặng nề thông thường là vẹn toàn nhân dẫn theo nàn đấm đá bạo lực vô gia đình)

11.    Food security: /fuːd səˈkjʊrəti/ = An ninh bổng thực

12.    Human rights: /ˈhjuːmən raɪts/ = Nhân quyền

13.    Human trafficking: /ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ/  = Nạn buôn người

Xem thêm: cách bật chế độ ẩn danh

14.    Illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/ = Nạn quáng gà chữ

15.    Juvenile Delinquency: /ˈdʒuːvənl dɪˈlɪŋkwənsi =  Tội phạm vị trở thành niên

16.    Malnutrition: /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ = Tình trạng suy dinh thự dưỡng

17.    National sovereignty: /ˈnæʃnəl ˈsɑːvrənti/ = Chủ quyền quốc gia

18.    Population aging: /ˌpɑːpjuˈleɪʃn eɪdʒɪŋ/ = Sự già cả hóa dân số

19.    Poverty: /ˈpɑːvərti/ = Cảnh túng khó

20.    Prostitution: /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ = Nạn mại dâm

21.    Racism: /ˈreɪsɪzəm/ = Nạn phân biệt chủng tộc

22.    Same-sex marriage: /seɪm seks ˈmærɪdʒ/ = Hôn nhân đồng tính

23.    Smuggling: /ˈsmʌɡlɪŋ/ = Nạn buôn lậu ( The murdered man is thought lớn have been involved in drug

smuggling. = Người con trai bị sát sợ hãi được cho rằng và đã được nhập cuộc buôn lậu ma mãnh túy.)

24.    Social inequality: /ˈsoʊʃl ˌɪnɪˈkwɑːləti/ = Bất đồng đẳng xã hội

25.    Social welfare: /ˈsoʊʃl ˈwelfer/ = Phúc lợi xã hội

26.    Suicide: /ˈsuːɪsaɪd/ = Sự tự động tử ( Japan’s suicide rate is twice that of the United States; more than thở 30,000

people a year kill themselves in nhật bản. = tỉ trọng tự động tử ở Nhật mạnh gấp 2 lần ở Mỹ; rộng lớn 30 ngàn người hàng năm tự

tử ở Nhật)

27.    Tax evasion: /tæks ɪˈveɪʒn/ = Trốn thuế

Xem thêm: cách đổi hình nền máy tính win 11

28.    Teen pregnancy: /ˈtiːn ˈpreɡnənsi/ = Mang bầu vị trở thành niên

29.    Unemployment: /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/ = Nạn/Tình trạng thất nghiệp

Toomva.com Chúc chúng ta học giờ đồng hồ Anh thành công xuất sắc.