skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng ăn ý đề đua thân mật kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen đồ sộ an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài xích phỏng vấn cô Sweetie, thể loại tiếng khuyên răn của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how vì thế you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult đồ sộ give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time đồ sộ think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able đồ sộ empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so sánh, we also need đồ sộ be very careful about how đồ sộ put the advice into words. We need đồ sộ be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea đồ sộ...’ rather than vãn ‘You ought đồ sộ..Or perhaps ‘I think you should...’ for bu sounds much better than vãn ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy các bạn quí việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong thời điểm thiếu thốn niên của tớ một phiên nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt Khi tôi rất có thể hùn fan hâm mộ thân mật yêu thương của Cửa Hàng chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn với cảm nhận thấy trở ngại Khi thể hiện tiếng khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm suy nghĩ về tiếng khuyên răn hữu ích nhất nhưng mà tôi rất có thể thể hiện. Tôi suy nghĩ điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa bản thân nhập địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này là về sự việc rất có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả như thế, Cửa Hàng chúng tôi cũng rất cần phải đặc biệt cẩn trọng về phong thái replay khuyên răn nhập tiếng thưa. Chúng tớ rất cần phải nhạy bén ... Đó không những là biện pháp rất tốt, nhưng mà còn khiến cho người cơ vượt lên những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi thường được sử dụng ‘Có thể là 1 trong phát minh hay…” thay cho ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi suy nghĩ chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc là hơn nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp chính nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice đồ sộ people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

5. She thinks đồ sộ give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie quí việc làm của cô ý ấy như 1 căn nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không hề ở nhập tuổi hạc thanh niên của cô ý ấy.)

3. She thinks giving advice đồ sộ people is not easy.

(Cô suy nghĩ tư vấn mang lại quý khách là rất khó.)

4. It takes time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để lấy rời khỏi một tiếng khuyên răn.)

5. She thinks đồ sộ give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy suy nghĩ để lấy rời khỏi được tiếng khuyên răn đảm bảo chất lượng tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với quý khách.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả tiếng những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie quí về việc làm của tớ là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy thưa gì là cần thiết nhất lúc cho tất cả những người không giống tiếng khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho là ngôn từ được dùng để lấy rời khỏi tiếng khuyên răn cũng quan lại trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong thời điểm tuổi hạc thiếu thốn niên một đợt nữa, và cô ấy quí hỗ trợ fan hâm mộ bằng phương pháp mang lại chúng ta tiếng khuyên răn.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy thưa điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa bản thân nhập địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively so sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì thế ngôn từ nên được dùng một cơ hội nhạy bén nhằm người cơ rất có thể vượt lên cảm hứng xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm nào là tại đây với kĩ năng được cô Sweetie người sử dụng Khi thể hiện tiếng khuyên răn.)

Xem thêm: cách tắt quảng cáo trên điện thoại samsung

1. ‘You ought đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thủ thỉ với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk đồ sộ her.’

('Tôi suy nghĩ chúng ta nên thưa với cô ấy.')

3. ‘You must talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thưa với cô ấy.')

4. ‘You have đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thưa với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Đó rất có thể là 1 trong phát minh hoặc Khi thủ thỉ với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice đồ sộ each student 

(Nhìn nhập bài xích 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện tiếng khuyên răn cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths đồ sộ help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn tiếp tục suy nghĩ cho tới việc nhờ một người các bạn mạnh mẽ và tự tin về toán học tập hùn bản thân chưa? Có lẽ các bạn chỉ việc rèn luyện nhiều hơn thế một chút ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết các bạn cảm nhận thấy thế nào là, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ chúng ta nên phiền lòng về việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho thấy các bạn đang được lớn mạnh.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would vì thế my best in the exam, but I don't think it's a good idea đồ sộ feel so sánh stressed.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng quá cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện rất tốt nhập kỳ đua, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ cảm nhận thấy quá stress là vấn đề đảm bảo chất lượng.)

D. Have you thought about telling this đồ sộ your parents? They might think of a good solution đồ sộ help you.

(Bạn với suy nghĩ về kể việc này với phụ huynh không? Họ rất có thể suy nghĩ rời khỏi một biện pháp đảm bảo chất lượng để giúp đỡ các bạn.)

E. It might help đồ sộ consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích Khi suy xét phân tách trọng trách rộng lớn này trở nên những trọng trách nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó giải quyết và xử lý từng dòng sản phẩm một.)

F. It might be a good idea đồ sộ talk about this đồ sộ someone. Have you thought about turning đồ sộ your teacher for help?

(Nó rất có thể là 1 trong phát minh hoặc Khi nói tới điều này với ai cơ. Quý Khách với suy nghĩ về sự việc nhờ việc hỗ trợ của nghề giáo của người sử dụng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note đồ sộ Miss Sweetie đồ sộ her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 đồ sộ you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn cộc cho tới cô Sweetie van tiếng khuyên răn về yếu tố gặp gỡ ở ngôi trường hoặc với bạn hữu bản thân. Sử dụng "Xin tiếng khuyên" tại vị trí Skills 1 trang 32. Kí vày thương hiệu ko nên thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the thành phố. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have đồ sộ learn too much. My parents want bu đồ sộ become an engineer so sánh I must try my best đồ sộ enter the best university. Beside that, I have đồ sộ travel far đồ sộ learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I vì thế not have time for myself. I vì thế not know how đồ sộ tell with my parents about this problem. Could you give bu some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân mật mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường nhập thành phố Hồ Chí Minh. Cháu yêu thương ngôi trường, nghề giáo và ba mẹ bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu nên học tập thật nhiều. Thầy u ham muốn con cháu phát triển thành kĩ sư vì vậy con cháu nên nỗ lực rất là nhằm nhập được ngôi trường ĐH rất tốt. Bên cạnh cơ, con cháu còn nên ra đi nhằm học tập giờ đồng hồ Anh. Ngày vào buổi tối cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập bơi lội... Cháu không tồn tại thời hạn giành cho bạn dạng thân mật. Cháu ko biết làm thế nào nhằm thưa với phụ huynh bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) đồ sộ give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tập kết những chú quí và thực hiện 1 dòng sản phẩm chú quí không giống. Viết 1 câu vấn đáp cộc gọn gàng (2 - 3 câu) để lấy rời khỏi tiếng khuyên răn về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa tiếng khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk đồ sộ your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents đồ sộ rearrange it so sánh that you can have time đồ sộ relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô suy nghĩ con cháu nên thủ thỉ với phụ huynh về trường hợp này và thưa mang lại chúng ta biết điều nhưng mà con cháu thực sự mong ước. Còn về lịch học tập, con cháu nên ý kiến đề xuất phụ huynh bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu rất có thể với thời hạn thư giãn giải trí. Điều này sẽ đảm bảo chất lượng mang lại không những sức mạnh thể hóa học mà còn phải mang lại sức mạnh lòng tin của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: lời chúc chia tay đồng nghiệp

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.