responsible đi với giới từ gì

Key takeaways

Các cấu tạo phổ biến với responsible bao gồm:

Bạn đang xem: responsible đi với giới từ gì

 • Responsible for + Ving: Nói về sự ai/ vật gì ê cần phụ trách mang lại việc thực hiện này ê.

 • Responsible đồ sộ sb for sth: Nói về ai/ vật gì phụ trách trước ai ê nhập một nhóm/ một nhóm chức được phân loại bám theo level (cho việc gì ê hoặc vật gì đó).

Responsible là gì?

Theo tự vị Oxford, kể từ này đem nghĩa là: 

 • “having the job or duty of doing something or taking care of somebody/something, ví that you may be blamed if something goes wrong” (Từ điển Oxford) - nghĩa: với việc làm hoặc nhiệm vụ thực hiện điều gì ê hoặc đỡ đần ai ê / điều gì ê, vậy nên bạn cũng có thể bị sụp đổ lỗi nếu như với điều gì ê bất ổn.

 • “​​being able đồ sộ be blamed for something” - nghĩa: hoàn toàn có thể bị sụp đổ lỗi mang lại một chiếc gì ê.

 • “of people, organizations or their actions or behaviour) that you can trust and rely on” - nghĩa: của những người dân, tổ chức triển khai hoặc hành vi hoặc hành động của họ) nhưng mà bạn cũng có thể tin cậy tưởng và phụ thuộc vào.

 • “needing somebody who can be trusted and relied on; involving important duties” - nghĩa: cần thiết một người hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa vào; tương quan cho tới những trọng trách cần thiết.

 • “having đồ sộ report đồ sộ somebody/something with authority or in a higher position and explain đồ sộ them what you have done” - nghĩa: cần report với ai ê / điều gì ê với thẩm quyền hoặc ở địa điểm cao hơn nữa và phân tích và lý giải mang lại bọn họ những gì các bạn đã từng.

Responsible chuồn với giới kể từ gì?

Tính kể từ Responsible chuồn với 3 giới kể từ ê là: for (phổ đổi mới nhất), with và đồ sộ nhập giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ:

 • Responsible chuồn với giới kể từ To: Anna will be responsible to the board of directors for next year’s marketing plan. (Anna tiếp tục phụ trách trước hội đồng cai quản trị về plan tiếp thị của năm cho tới.)

 • Responsible chuồn với giới kể từ For: The newbie is responsible for planning all mini games for the buổi tiệc ngọt tommorrow. (Thành viên mới mẻ phụ trách lên plan mang lại toàn bộ những minigame mang lại buổi tiệc ngày mai.)

 • Responsible chuồn với giới kể từ With: My sister are not really responsible with her family’s fortune. (Em gái tôi ko thực sự phụ trách với gia tài của mái ấm gia đình cô ấy.)

Tham khảo thêm: Các giới kể từ nhập giờ đồng hồ anh thông thường gặp

Responsible chuồn với giới kể từ gì

Những cấu tạo Responsible nhập giờ đồng hồ Anh

Responsible for + Ving

Cấu trúc:

Subject (Chủ ngữ) + Động kể từ tobe + responsible for + Ving

Ý nghĩa: Nói về sự ai/ vật gì ê cần phụ trách mang lại việc thực hiện này ê.

Ví dụ:

 • This old lady is responsible for taking care of the my little child. (Bà cụ này còn có trách móc nhiệm đỡ đần người con nhỏ của tôi.)

 • Due đồ sộ David’s unconsciousness after drinking alcohol, he caused an accident on the way trang chủ and he had đồ sộ be responsible for it. (Do bất tỉnh nhân sự sau thời điểm húp rượu, David làm ra rời khỏi tai nạn ngoài ý muốn bên trên lối về ngôi nhà và anh ấy cần phụ trách về sự này.)

 • My teacher told us that John was going đồ sộ be responsible for class vice president this school year. (Giáo viên của tôi thưa với Shop chúng tôi rằng John tiếp tục phụ trách thực hiện lớp phó nhập năm học tập này.)

Responsible đồ sộ sb for sth

Cấu trúc:

Subject (Chủ ngữ) + Động kể từ tobe + responsible + đồ sộ sb (+ for Danh từ)

Ý nghĩa: Nói về ai/ vật gì phụ trách trước ai ê nhập một nhóm/ một nhóm chức được phân loại bám theo level (cho việc gì ê hoặc vật gì đó).

Xem thêm: sách giáo khoa toán 11

Ví dụ:

 • My team is directly responsible đồ sộ the branch manager. (Nhóm của tôi phụ trách thẳng trước giám đốc Trụ sở.)

 • Even when they no longer live with each other, each of them keeps being responsible đồ sộ their children. (Ngay cả Khi không hề cộng đồng sinh sống cùng nhau, từng người vẫn luôn luôn với trách móc nhiệm với con cháu.)

Những cấu tạo Responsible nhập giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt cấu tạo responsible

Điền cụm kể từ responsible for, responsible đồ sộ nhập địa điểm rỗng tuếch tương thích và phân tách thì phù phù hợp với câu:

 1. Lisa is_____________ her quấn because of her big mistake.

 2. My staff are ______________ closing the windows.

 3. My teacher is ________ writing schedule every day.

 4. Last night, someone in town was ________ the incident.

 5. Who is/was ________ making this problem?

 6. It seems that no one wants đồ sộ be __________ this trouble.

 7. My neighbors are ________ all the noises he made last week.

Đáp án

 1. responsible to

 2. responsible for

 3. responsible for

 4. responsible for

 5. responsible for

 6. responsible for

 7. responsible for

Đọc thêm:

 • Cấu trúc và cơ hội phân biệt A number of và The number of

 • Cấu trúc với Both nhập giờ đồng hồ Anh

 • Cấu trúc In addition

  Xem thêm: cách bỏ ẩn tin nhắn zalo

Tổng kết

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới cấu trúc responsible nhập giờ đồng hồ Anh. Người học tập hãy nỗ lực rèn luyện những kỹ năng và kiến thức bên trên và lần hiểu thêm thắt những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh tương quan nhằm hoàn toàn có thể dùng thuần thục nhằm nâng lên tài năng dùng giờ đồng hồ Anh của tớ một cơ hội hiệu suất cao. Hy vọng người học tập hoàn toàn có thể vận dụng cấu tạo này nhập vào quy trình học tập giờ đồng hồ Anh của tớ một cơ hội hiệu suất cao và đúng mực.

Tham khảo

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/responsible