nhật ký nuôi dưỡng nam phụ

 • Reads 1,521,408
 • Votes 103,182
 • Parts 127

Complete, First published Jul 23, 2020

Bạn đang xem: nhật ký nuôi dưỡng nam phụ

Table of contents

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 13: Điểm vô cùng. Tue, Sep 21, 2021
 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 20: Án phía trước

  Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 36: Đi theo gót ánh sáng

  Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 48: Hy vọng xa thẳm vời

  Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

  Xem thêm: kí tự đặc biệt dấu cách

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 95: Trường đại học Tue, Sep 21, 2021
 • Chương 96: Nhan sắc rất rất phẩm

  Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 121: Sở mặt mũi của Quý Túc Tue, Sep 21, 2021
 • Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 123: Ngooại truyện 1: Tính sổ

  Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 124: Ngoại truyện 2: Việc sau khoản thời gian tính sổ Tue, Sep 21, 2021
 • Chương 125: Ngoại truyện Tạ Hoằng Nghị, Khổng Sa.

  Tue, Sep 21, 2021

  Xem thêm: đáp an heo đi học ngày hôm nay

 • Chương 126: Phiên nước ngoài của đái thư La Mạn Tue, Sep 21, 2021
 • Chương 127: Cuối nằm trong (Hoàn)

  Tue, Sep 21, 2021

Tên gốc: 病弱反派饲养指南 (Ốm yếu ớt vai ác chăn nuôi chỉ nam)
  Tác giả: Tiểu Hài Thích đớp Đường
  Thể loại: xuyên sách, ngọt sủng, thanh xuân vườn ngôi trường, êm ấm, nhẹ dịu, kim bài bác đề cử
  Số chương: 122 chủ yếu văn, 5 nước ngoài truyện
  Dịch: Dịch Giới 
  Link Convert: Mai-san https://wikidich.com/truyen/om-yeu-vai-ac-chan-nuoi-chi-nam-XXUUbFS4CAs~2j6a
  Cover: An Linh
  Văn án 
  Vạn vật đều phải có khe hở, nhưng mà em đó là độ sáng soi rọi lòng tôi.

#10ngọt