nghị định 10/2022

CHÍNH PHỦ

______

Bạn đang xem: nghị định 10/2022

Số: 10/2022/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 15 mon 01 năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 mon 6 năm 2015; Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành khu vực ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019;

Theo ý kiến đề nghị của Sở trưởng Sở Tài chính;

Chính phủ phát hành Nghị lăm le quy lăm le về lệ phí trước bạ.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị lăm le này quy lăm le về đối tượng người sử dụng chịu đựng lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, địa thế căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chính sách khai, nộp và quản lý và vận hành lệ phí trước bạ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp lệ phí trước bạ.

2. Cơ thuế quan.

3. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, cá thể không giống đem tương quan.

Điều 3. Đối tượng chịu đựng lệ phí trước bạ

2. Súng săn; súng dùng để làm luyện tập, tranh tài thể thao.

3. Tàu bám theo quy lăm le của pháp lý về giao thông vận tải đàng thủy trong nước và pháp lý về sản phẩm hải (sau phía trên gọi là tàu thủy), cho dù là sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu lặn, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa chấp nổi và giàn địa hình.

4. Thuyền, cho dù là du thuyền.

5. Tàu cất cánh.

6. Xe xe máy nhì bánh, xe pháo xe máy tía bánh, xe pháo gắn máy, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe máy, xe pháo gắn máy cần ĐK và gắn đại dương số tự ban ngành đất nước đem thẩm quyền cung cấp (sau phía trên gọi công cộng là xe pháo máy).

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi cần ĐK và gắn đại dương số tự ban ngành đất nước đem thẩm quyền cung cấp.

8. Vỏ, tổng trở nên khuông, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) của gia sản quy lăm le bên trên khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Vấn đề này được thay cho thế và cần ĐK với ban ngành đất nước đem thẩm quyền.
Bộ Tài chủ yếu quy lăm le cụ thể Vấn đề này.

Điều 4. Người nộp lệ phí trước bạ
Tổ chức, cá thể tài giỏi sản nằm trong đối tượng người sử dụng chịu đựng lệ phí trước bạ quy lăm le bên trên Điều 3 Nghị lăm le này cần nộp lệ phí trước bạ Khi ĐK quyền chiếm hữu, quyền dùng với ban ngành đất nước đem thẩm quyền, trừ những tình huống nằm trong đối tượng người sử dụng miễn lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le bên trên Điều 10 Nghị lăm le này.

Điều 5. gí dụng điều ước quốc tế
Trường phù hợp điều ước quốc tế tuy nhiên nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN là member đem quy lăm le không giống với quy lăm le của Nghị lăm le này thì vận dụng quy lăm le của điều ước quốc tế cơ.

Chương II
CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 6. Căn cứ tính lệ phí trước bạ
Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá bán tính lệ phí trước bạ và nấc thu lệ phí trước bạ bám theo tỷ trọng (%).

Điều 7. Giá tính lệ phí trước bạ

1. Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà, đất:

a) Giá tính lệ phí trước bạ so với khu đất là tỷ giá của đất nền bên trên Bảng tỷ giá của đất nền tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành bám theo quy lăm le của pháp lý về khu đất đai bên trên thời khắc kê khai lệ phí trước bạ. Trường phù hợp khu đất mướn của Nhà nước theo như hình thức trả chi phí mướn khu đất một phiên cho tất cả thời hạn mướn tuy nhiên thời hạn mướn khu đất nhỏ rộng lớn thời hạn của loại khu đất quy lăm le bên trên Bảng tỷ giá của đất nền tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành thì tỷ giá của đất nền của thời hạn mướn khu đất tính lệ phí trước bạ được xác lập như sau:

Giá khu đất của thời hạn mướn khu đất tính lệ phí trước bạ

=

Giá khu đất bên trên Bảng giá bán đất

x Thời hạn mướn đất

70 năm

b) Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà là giá bán tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành bám theo quy lăm le của pháp lý về xây cất bên trên thời khắc kê khai lệ phí trước bạ.

c) Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà, khu đất vô một trong những tình huống quánh biệt:
- Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà thuộc về đất nước bán ra cho người đang được mướn bám theo quy lăm le của pháp lý về buôn bán nhà tại thuộc về đất nước, bao hàm cả khu đất tất nhiên là giá cả thực tiễn bám theo ra quyết định của Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.
- Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà, khu đất mua sắm bám theo cách thức đấu giá bán, đấu thầu bám theo quy lăm le của pháp lý về đấu giá bán, đấu thầu là giá bán trúng đấu giá bán, đấu thầu thực tiễn ghi bên trên hóa đơn, hội chứng kể từ bám theo quy lăm le của pháp lý hoặc giá bán trúng đấu giá bán, đấu thầu thực tiễn bám theo biên phiên bản trúng đấu giá bán, đấu thầu hoặc bám theo văn phiên bản phê duyệt thành phẩm đấu giá bán, đấu thầu (nếu có) của ban ngành đất nước đem thẩm quyền.
- Giá tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, ngôi nhà căn hộ bao hàm cả độ quý hiếm khu đất được phân chia. Giá trị khu đất được phân chia được xác lập vì chưng tỷ giá của đất nền bên trên Bảng tỷ giá của đất nền tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành nhân với thông số phân chia. Hệ số phân chia được xác lập bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 53/2011/NĐ-CP ngày thứ nhất mon 7 năm 2011 của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một trong những điều của Luật Thuế dùng khu đất phi nông nghiệp và những văn phiên bản thay cho thế, sửa thay đổi, bổ sung cập nhật (nếu có).

d) Trường phù hợp giá bán ngôi nhà, khu đất bên trên phù hợp đồng giao thương ngôi nhà, phù hợp đồng đem quyền dùng khu đất cao hơn nữa giá bán tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành thì giá bán tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà, khu đất là giá bán bên trên phù hợp đồng đem quyền dùng khu đất, phù hợp đồng giao thương ngôi nhà.

2. Giá tính lệ phí trước bạ so với gia sản là súng săn bắn, súng dùng để làm luyện tập, tranh tài thể thao, tàu thủy, cho dù là sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu lặn, tàu ngầm, thuyền, cho dù là du thuyền, tàu cất cánh quy lăm le bên trên khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 3 Nghị lăm le này; vỏ, tổng trở nên khuông, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) của gia sản quy lăm le bên trên khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị lăm le này; rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, xe pháo xe hơi thường sử dụng, xe pháo máy thường sử dụng là giá bán chuyển nhượng ủy quyền gia sản bên trên thị ngôi trường của từng loại gia sản.
Giá chuyển nhượng ủy quyền gia sản bên trên thị ngôi trường của từng loại gia sản được xác lập địa thế căn cứ vô những hạ tầng tài liệu sau:
- Đối với gia sản giao thương nội địa là giá bán bên trên hóa đơn, hội chứng kể từ bán sản phẩm hợp lí bám theo quy lăm le của pháp lý về hóa đơn, hội chứng kể từ, bao hàm cả thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có).
- Đối với gia sản phát hành nội địa là giá bán bám theo Thông báo của công ty phát hành chính xác.
- Đối với gia sản tự động phát hành, sản xuất hoặc mướn phát hành, sản xuất là giá cả gia sản nằm trong loại hoặc tương tự, bao hàm thuế dung nạp đặc trưng (nếu có), thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có). Trường phù hợp gia sản tự động phát hành, sản xuất hoặc mướn phát hành, sản xuất tuy nhiên không tồn tại giá cả của gia sản nằm trong loại hoặc tương tự là giá tiền thành phầm, nằm trong (+) thuế dung nạp đặc trưng (nếu có), nằm trong (+) thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có).
- Đối với gia sản nhập vào (bao bao gồm cả gia sản Like New 99% nhập khẩu) là trị giá bán tính thuế nhập vào bám theo quy lăm le của pháp lý về thương chính, nằm trong (+) thuế nhập vào (nếu có), nằm trong (+) thuế dung nạp đặc trưng (nếu có), nằm trong (+) thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có); hoặc là giá bán bám theo Thông báo của công ty nhập vào được ủy quyền thay cho mặt mũi công ty phát hành, thi công ráp quốc tế. Trường phù hợp miễn thuế nhập vào bám theo quy lăm le thì giá bán tính lệ phí trước bạ bao hàm cả thuế nhập vào được miễn.
- Giá tính lệ phí trước bạ bên trên phần mềm quản lý và vận hành trước bạ của ban ngành thuế; giá cả gia sản nằm trong loại hoặc tương tự, bao hàm thuế dung nạp đặc trưng (nếu có), thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có).

3. Giá tính lệ phí trước bạ so với gia sản là xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi (sau phía trên gọi công cộng là dù tô) và xe pháo máy quy lăm le bên trên khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị lăm le này (trừ rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, xe pháo xe hơi thường sử dụng, xe pháo máy thường xuyên dùng) là giá bán bên trên Quyết lăm le về Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ tự Sở Tài chủ yếu phát hành.

a) Giá tính lệ phí trước bạ bên trên Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ được xác lập bám theo nguyên lý đáp ứng phù phù hợp với giá bán chuyển nhượng ủy quyền gia sản bên trên thị ngôi trường bên trên thời khắc xây cất Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ.
Giá chuyển nhượng ủy quyền gia sản bên trên thị ngôi trường của từng loại xe hơi, xe pháo máy (đối với xe pháo xe hơi, xe pháo máy là theo phong cách loại xe; so với xe tải lớn là bám theo nước phát hành, thương hiệu, lượng sản phẩm chuyển vận được chấp nhận nhập cuộc kí thác thông; so với xe pháo khách hàng là bám theo nước phát hành, thương hiệu, số người được chấp nhận chở cho dù là lái xe) được địa thế căn cứ vô những hạ tầng tài liệu bám theo quy lăm le bên trên khoản 2 Vấn đề này.

b) Trường phù hợp đột biến loại xe hơi, xe pháo máy mới mẻ tuy nhiên bên trên thời khắc nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa tồn tại vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ thì ban ngành thuế địa thế căn cứ vô hạ tầng tài liệu bám theo quy lăm le bên trên khoản 2 Vấn đề này ra quyết định giá bán tính lệ phí trước bạ của từng loại xe hơi, xe pháo máy mới mẻ đột biến (đối với xe pháo xe hơi, xe pháo máy là theo phong cách loại xe; so với xe tải lớn là bám theo nước phát hành, thương hiệu, lượng sản phẩm chuyển vận được chấp nhận nhập cuộc kí thác thông; so với xe pháo khách hàng là bám theo nước phát hành, thương hiệu, số người được chấp nhận chở cho dù là lái xe).

c) Trường phù hợp đột biến loại xe hơi, xe pháo máy mới mẻ chưa tồn tại vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ hoặc xe hơi, xe pháo máy đem vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ tuy nhiên giá bán chuyển nhượng ủy quyền xe hơi, xe pháo máy bên trên thị ngôi trường tăng hoặc rời kể từ 5% trở lên trên đối với giá bán bên trên Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tổ hợp, report Sở Tài chủ yếu trước thời gian ngày mùng 5 của mon thời điểm cuối quý.
Bộ Tài chủ yếu phát hành Quyết lăm le về Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật trước thời gian ngày 25 của mon thời điểm cuối quý nhằm vận dụng Tính từ lúc ngày đầu của quý tiếp sau. Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật được phát hành bám theo quy lăm le về phát hành Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ quy lăm le bên trên điểm a khoản này hoặc địa thế căn cứ vô tầm nằm trong giá bán tính lệ phí trước bạ của ban ngành thuế những khu vực.

4. Giá tính lệ phí trước bạ so với gia sản Like New 99% (trừ ngôi nhà, đất; gia sản Like New 99% nhập khẩu; gia sản mua sắm bám theo cách thức xử lý gia sản xác lập chiếm hữu toàn dân tiếp tục qua chuyện sử dụng) là độ quý hiếm còn sót lại tính bám theo thời hạn dùng của gia sản.
Đối với xe hơi, xe pháo máy Like New 99% thì giá bán tính lệ phí trước bạ là độ quý hiếm còn sót lại của xe hơi, xe pháo máy mới mẻ vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ (đối với xe pháo xe hơi, xe pháo máy là theo phong cách loại xe; so với xe tải lớn là bám theo nước phát hành, thương hiệu, lượng sản phẩm chuyển vận được chấp nhận nhập cuộc kí thác thông; so với xe pháo khách hàng là bám theo nước phát hành, thương hiệu, số người được chấp nhận chở cho dù là lái xe). Trường phù hợp chưa tồn tại giá bán tính lệ phí trước bạ của xe hơi, xe pháo máy mới mẻ vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ thì giá bán tính lệ phí trước bạ của xe hơi, xe pháo máy Like New 99% là độ quý hiếm còn sót lại của loại loại xe pháo tương tự tiếp tục có mức giá tính lệ phí trước bạ vô Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ.

5. Giá tính lệ phí trước bạ so với gia sản mua sắm bám theo cách thức trả dần là giá bán trả một phiên (không bao hàm lãi trả góp) được xác lập bám theo quy lăm le bên trên khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Vấn đề này, bao hàm cả thuế nhập vào (nếu có), thuế dung nạp đặc trưng (nếu có), thuế độ quý hiếm tăng thêm (nếu có).

6. Giá tính lệ phí trước bạ so với gia sản mua sắm bám theo cách thức xử lý gia sản xác lập chiếm hữu toàn dân là giá bán bên trên hóa đơn buôn bán gia sản bám theo quy lăm le của pháp lý về quản lý và vận hành, dùng gia sản công.
Bộ Tài chủ yếu quy lăm le cụ thể Vấn đề này.

Điều 8. Mức thu lệ phí trước bạ bám theo tỷ trọng (%)

1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.

2. Súng săn; súng dùng để làm luyện tập, tranh tài thể thao: Mức thu là 2%.

3. Tàu thủy, cho dù là sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu lặn, tàu lặn; thuyền, cho dù là du thuyền; tàu bay: Mức thu là 1%.

4. Xe máy: Mức thu là 2%.
Riêng:

a) Xe máy của tổ chức triển khai, cá thể ở những TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh; thị xã điểm Ủy ban dân chúng tỉnh đóng góp trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần thứ nhất với nấc thu là 5%.

b) Đối với xe pháo máy nộp lệ phí trước bạ phiên thứ hai trở cút được vận dụng nấc thu là 1%. Trường phù hợp công ty gia sản tiếp tục kê khai, nộp lệ phí trước bạ so với xe pháo máy là 2%, tiếp sau đó đem kí thác mang đến tổ chức triển khai, cá thể ở địa phận quy lăm le bên trên điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với nấc thu là 5%.

5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo dù tô: Mức thu là 2%.
Riêng:

nhayTừ ngày 01/7/2023 cho tới không còn ngày 31/12/2023, nấc thu lệ phí trước bạ lần thứ nhất so với xe hơi, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi và những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi được phát hành, thi công ráp nội địa vì chưng 50% nấc thu quy lăm le bên trên khoản 5 Điều 8 Nghị lăm le số 10/2022/NĐ-CP bám theo quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 1 Nghị lăm le 41/2023/NĐ-CP.nhay

a) Ô tô chở người kể từ 09 ghế ngồi trở xuống (bao bao gồm cả xe pháo con cái pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần thứ nhất với nấc thu là 10%. Trường phù hợp cần thiết vận dụng nấc thu cao hơn nữa mang đến phù phù hợp với ĐK thực tiễn bên trên từng khu vực, Hội đồng dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW ra quyết định kiểm soát và điều chỉnh tăng tuy nhiên tối nhiều không thực sự 50% nấc thu quy lăm le công cộng bên trên điểm đó.

b) Ô tô pick-up chở sản phẩm đem lượng chuyển vận được chấp nhận nhập cuộc giao thông vận tải nhỏ rộng lớn 950 kilogam và đem kể từ 5 ghế ngồi trở xuống, Ô tô chuyển vận VAN đem lượng chuyển vận được chấp nhận nhập cuộc giao thông vận tải nhỏ rộng lớn 950 kilogam nộp lệ phí trước bạ lần thứ nhất với nấc thu vì chưng 60% nấc thu lệ phí trước bạ lần thứ nhất so với xe hơi chở người kể từ 09 ghế ngồi trở xuống.

c) Ô tô năng lượng điện chạy pin:
- Trong vòng mông năm Tính từ lúc ngày Nghị lăm le này còn có hiệu lực thực thi ganh đua hành: nộp lệ phí trước bạ lần thứ nhất với nấc thu là 0%.
- Trong vòng hai năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần thứ nhất với nấc thu vì chưng 50% nấc thu so với xe hơi chạy xăng, dầu đem nằm trong số ghế ngồi.

d) Các loại xe hơi quy lăm le bên trên điểm a, điểm b, điểm c khoản này: nộp lệ phí trước bạ phiên thứ hai trở cút với nấc thu là 2% và vận dụng thống nhất bên trên cả nước.
Căn cứ vô loại phương tiện đi lại ghi bên trên Giấy ghi nhận unique an toàn và đáng tin cậy chuyên môn và bảo đảm môi trường thiên nhiên tự ban ngành đăng kiểm VN cung cấp, ban ngành thuế xác lập nấc thu lệ phí trước bạ so với xe hơi, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi bám theo quy lăm le bên trên khoản này.

6. Đối với vỏ, tổng trở nên khuông, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) quy lăm le bên trên khoản 8 Điều 3 Nghị lăm le này được thay cho thế và cần ĐK với ban ngành đất nước đem thẩm quyền thì vận dụng nấc thu lệ phí trước bạ ứng của từng loại gia sản.

7. Tổ chức, cá thể đã và đang được miễn hoặc ko cần nộp lệ phí trước bạ Khi ĐK quyền chiếm hữu xe hơi, xe pháo máy lần thứ nhất, nếu như chuyển nhượng ủy quyền cho những tổ chức triển khai, cá thể không giống hoặc đem mục tiêu dùng tuy nhiên ko nằm trong diện được miễn lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le thì tổ chức triển khai, cá thể ĐK quyền chiếm hữu xe hơi, xe pháo máy nộp lệ phí trước bạ với nấc thu lần thứ nhất bên trên độ quý hiếm dùng còn sót lại của gia sản.

8. Tổ chức, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền xe hơi, xe pháo máy xác lập chiếm hữu toàn dân bám theo quy lăm le của pháp lý tuy nhiên xe hơi, xe pháo máy xác lập chiếm hữu toàn dân đem ĐK quyền chiếm hữu trước cơ thì tổ chức triển khai, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền Khi ĐK quyền chiếm hữu xe hơi, xe pháo máy nộp lệ phí trước bạ với nấc thu phiên thứ hai trở cút.
Tổ chức, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền xe hơi, xe pháo máy xác lập chiếm hữu toàn dân bám theo quy lăm le của pháp lý tuy nhiên xe hơi, xe pháo máy xác lập chiếm hữu toàn dân không tồn tại ĐK quyền chiếm hữu trước cơ hoặc không tồn tại hạ tầng nhằm xác lập việc tiếp tục ĐK quyền chiếm hữu trước cơ thì tổ chức triển khai, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền Khi ĐK quyền chiếm hữu xe hơi, xe pháo máy nộp lệ phí trước bạ với nấc thu lần thứ nhất.
Mức thu lệ phí trước bạ so với gia sản quy lăm le bên trên Vấn đề này kiểm soát tối nhiều là 500 triệu đồng/1 tài sản/1 phiên trước bạ, trừ xe hơi chở người kể từ 9 điểm trở xuống, tàu cất cánh, du thuyền.
Bộ Tài chủ yếu quy lăm le cụ thể Vấn đề này.

Chương III GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 9. Ghi nợ lệ phí trước bạ

1. Ghi nợ lệ phí trước bạ so với khu đất và ngôi nhà gắn sát với khu đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể nằm trong đối tượng người sử dụng được ghi nợ chi phí dùng khu đất bám theo quy lăm le của pháp lý khu đất đai về thu chi phí dùng khu đất. Khi thanh toán giao dịch nợ lệ phí trước bạ thì hộ mái ấm gia đình, cá thể cần nộp lệ phí trước bạ tính bám theo giá bán ngôi nhà, khu đất tự Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW quy lăm le bên trên thời khắc kê khai lệ phí trước bạ.

2. Trường phù hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được ghi nợ lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le bên trên khoản 1 Vấn đề này nếu như chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, tặng mang đến quyền chiếm hữu ngôi nhà, quyền dùng khu đất mang đến tổ chức triển khai, cá thể không giống (trừ tình huống tặng mang đến ngôi nhà, khu đất trong số những đối tượng người sử dụng quy lăm le bên trên khoản 10 Điều 10 Nghị lăm le này) thì cần nộp đầy đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước lúc chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, tặng mang đến.

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ

a) Hộ mái ấm gia đình, cá thể nằm trong đối tượng người sử dụng được ghi nợ lệ phí trước bạ ngôi nhà, khu đất nêu bên trên khoản 1 Vấn đề này tiến hành khai lệ phí trước bạ và nộp làm hồ sơ khai lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le của pháp lý về quản lý và vận hành thuế.

b) Cơ quan tiền đem thẩm quyền cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà và gia sản gắn sát với khu đất đánh giá làm hồ sơ, nếu như xác lập đích thị đối tượng người sử dụng được ghi nợ lệ phí trước bạ ngôi nhà, khu đất nêu bên trên khoản 1 Vấn đề này thì ghi vô giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà và gia sản gắn sát với đất: “Nợ lệ phí trước bạ” trước lúc cung cấp mang đến công ty chiếm hữu, dùng ngôi nhà, khu đất.

c) Trường phù hợp cảm nhận được làm hồ sơ thực hiện giấy tờ thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, tặng mang đến quyền chiếm hữu ngôi nhà, quyền dùng khu đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể còn ghi nợ lệ phí trước bạ, ban ngành đem thẩm quyền cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà và gia sản gắn sát với khu đất đem trách móc nhiệm đem làm hồ sơ, tất nhiên “Phiếu đem vấn đề nhằm xác lập nhiệm vụ tài chủ yếu về khu đất đai” sang trọng mang đến Cơ quan tiền Thuế nhằm tính và thông tin nhằm hộ mái ấm gia đình, cá thể đem ngôi nhà, khu đất nộp đầy đủ số thông lệ phí trước bạ còn nợ trước lúc thực hiện giấy tờ thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, tặng mang đến.

Điều 10. Miễn lệ phí trước bạ

1. Nhà, khu đất là trụ sở của ban ngành Đại diện nước ngoài kí thác, ban ngành Lãnh sự, ban ngành Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong khối hệ thống Liên phù hợp quốc và nhà tại của những người đứng đầu tư mạnh quan tiền Đại diện nước ngoài kí thác, ban ngành Lãnh sự, ban ngành Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong khối hệ thống Liên phù hợp quốc bên trên VN.

2. Tài sản (trừ ngôi nhà, đất) của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế sau đây:

Xem thêm: bật cookie trong trình duyệt

a) Cơ quan tiền Đại diện nước ngoài kí thác, ban ngành Lãnh sự, ban ngành Đại năng lượng điện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong khối hệ thống Liên phù hợp quốc.

b) Viên chức nước ngoài kí thác, viên chức lãnh sự, nhân viên cấp dưới hành chủ yếu chuyên môn của ban ngành Đại diện nước ngoài kí thác, ban ngành Lãnh sự, member ban ngành Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong khối hệ thống Liên phù hợp quốc và member của mái ấm gia đình chúng ta ko cần là công dân VN hoặc ko thông thường trú bên trên VN được Sở Ngoại kí thác VN cung cấp chứng tỏ thư nước ngoài kí thác hoặc chứng tỏ thư công vụ.

c) Tổ chức, cá thể quốc tế ko nằm trong đối tượng người sử dụng quy lăm le bên trên điểm a và điểm b khoản này, tuy nhiên được miễn hoặc ko cần nộp lệ phí trước bạ bám theo những khẳng định quốc tế tuy nhiên Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN là member.

3. Đất được Nhà nước kí thác hoặc mang đến mướn theo như hình thức trả chi phí mướn khu đất một phiên cho tất cả thời hạn mướn dùng vô những mục tiêu sau đây:

a) Sử dụng vô mục tiêu công nằm trong bám theo quy lăm le của pháp lý về khu đất đai.

b) Thăm dò xét, khai quật khoáng sản; nghiên cứu và phân tích khoa học tập bám theo giấy tờ luật lệ hoặc xác nhận của ban ngành đất nước đem thẩm quyền.

c) Đầu tư xây cất kiến trúc (không phân biệt khu đất vô hoặc ngoài quần thể công nghiệp, quần thể chế xuất), góp vốn đầu tư xây cất ngôi nhà nhằm chuyển nhượng ủy quyền, bao hàm cả tình huống tổ chức triển khai, cá thể nhận chuyển nhượng ủy quyền nhằm kế tiếp góp vốn đầu tư xây cất kiến trúc, góp vốn đầu tư xây cất ngôi nhà nhằm chuyển nhượng ủy quyền. Các tình huống này nếu như ĐK quyền chiếm hữu, quyền dùng làm cho mướn hoặc tự động dùng thì cần nộp lệ phí trước bạ.

4. Đất được Nhà nước kí thác, mang đến mướn hoặc thừa nhận dùng vô mục tiêu phát hành nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thực hiện muối hạt.

5. Đất nông nghiệp quy đổi quyền dùng trong số những hộ mái ấm gia đình, cá thể vô nằm trong xã, phường, thị xã nhằm tiện lợi mang đến phát hành nông nghiệp bám theo quy lăm le của Luật Đất đai.

6. Đất nông nghiệp tự hộ mái ấm gia đình, cá thể tự động khai khẩn phù phù hợp với quy hướng dùng khu đất đã và đang được ban ngành đất nước đem thẩm quyền phê duyệt, không tồn tại giành chấp tuy nhiên được ban ngành đất nước đem thẩm quyền cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất.

7. Đất mướn của Nhà nước theo như hình thức trả chi phí mướn khu đất thường niên hoặc mướn của tổ chức triển khai, cá thể tiếp tục đem quyền dùng khu đất hợp lí.

8. Nhà, khu đất dùng vô mục tiêu xã hội của những tổ chức triển khai tôn giáo, hạ tầng tín ngưỡng được Nhà nước thừa nhận hoặc được luật lệ sinh hoạt.

9. Đất thực hiện nghĩa trang, nghĩa trang.

10. Nhà, khu đất nhận quá kế tiếp hoặc là rubi tặng giữa: Vợ với chồng; phụ vương đẻ, u đẻ với con cái đẻ; phụ vương nuôi, u nuôi với con cái nuôi; phụ vương ck, u ck với con cái dâu; phụ vương phu nhân, u phu nhân với con cái rể; ông nội, bà nội với con cháu nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài với con cháu ngoại; anh, chị, em ruột cùng nhau ni được ban ngành đất nước đem thẩm quyền cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại và gia sản không giống gắn sát với khu đất.

11. Nhà ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể tạo ra lập trải qua kiểu dáng cải tiến và phát triển nhà tại riêng rẽ lẻ bám theo quy lăm le của Luật Nhà ở.

12. Tài sản mang đến mướn tài chủ yếu được đem quyền chiếm hữu mang đến mặt mũi mướn Khi kết giục thời hạn mướn trải qua việc nhượng, buôn bán gia sản mang đến mướn thì mặt mũi mướn được miễn nộp lệ phí trước bạ; tình huống công ty lớn mang đến mướn tài chủ yếu mua sắm gia sản của đơn vị chức năng tài giỏi sản tiếp tục nộp lệ phí trước bạ tiếp sau đó mang đến chủ yếu đơn vị chức năng buôn bán gia sản mướn lại thì công ty lớn mang đến mướn tài chủ yếu được miễn nộp lệ phí trước bạ.

13. Nhà, khu đất, gia sản đặc trưng, gia sản thường sử dụng, gia sản đáp ứng công tác làm việc quản lý và vận hành thường sử dụng đáp ứng quốc chống, bình yên.

14. Nhà, khu đất nằm trong gia sản công dùng để làm trụ sở ban ngành của ban ngành đất nước, đơn vị chức năng vũ trang dân chúng, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội, tổ chức triển khai chủ yếu trị xã hội - công việc và nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp.

15. Nhà, khu đất được bồi thông thường, tái ngắt lăm le cư (kể mọi người, khu đất mua sắm vì chưng chi phí được bồi thông thường, hỗ trợ) Khi Nhà nước tịch thu ngôi nhà, khu đất bám theo quy lăm le của pháp lý.
Việc miễn lệ phí trước bạ quy lăm le bên trên khoản này được vận dụng so với đối tượng người sử dụng bị tịch thu ngôi nhà, khu đất.

16. Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể đã và đang được cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, dùng Khi ĐK lại quyền chiếm hữu, dùng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong mỗi tình huống sau đây:

a) Tài sản đã và đang được ban ngành đem thẩm quyền của Nhà nước VN dân công ty nằm trong hòa, nhà nước cách mệnh tạm thời Cộng hòa miền Nam VN, Nhà nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN hoặc ban ngành đem thẩm quyền nằm trong chính sách cũ cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, dùng ni thay đổi giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, dùng mới mẻ tuy nhiên không bao giờ thay đổi công ty chiếm hữu gia sản.

b) Tài sản của công ty đất nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được CP hóa thành công xuất sắc ty CP hoặc những kiểu dáng bố trí lại công ty đất nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập bám theo quy lăm le của pháp lý.

c) Tài sản đã và đang được cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, quyền dùng công cộng của hộ mái ấm gia đình hoặc của những member mái ấm gia đình Khi phân loại gia sản cơ bám theo quy lăm le của pháp lý cho những member mái ấm gia đình ĐK lại; gia sản thống nhất của phu nhân ck sau khoản thời gian kết hôn; gia sản phân loại mang đến phu nhân, ck Khi ly hít bám theo phiên bản án, ra quyết định đem hiệu lực thực thi pháp lý của Tòa án.

d) Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể đã và đang được cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, dùng Khi được cung cấp lại giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, dùng gia sản tự giấy tờ ghi nhận bị mất mặt, rách nát nát nhừ, ố, nhòe, hỏng lỗi. Tổ chức, cá thể ko cần kê khai, thực hiện giấy tờ thủ tục miễn lệ phí trước bạ Khi được ban ngành đất nước đem thẩm quyền cung cấp lại giấy tờ ghi nhận quyền chiếm hữu, quyền dùng vô tình huống này.

đ) Trường phù hợp Khi cung cấp lại giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất đem đột biến chênh chênh chếch diện tích S khu đất gia tăng tuy nhiên ranh giới của thửa khu đất không bao giờ thay đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ so với phần diện tích S khu đất gia tăng.

e) Tổ chức, cá thể được đất nước kí thác khu đất và được cung cấp giấy tờ ghi nhận quyền dùng khu đất, cần đem sang trọng mướn khu đất trả chi phí mướn khu đất một phiên cho tất cả thời hạn mướn bám theo quy lăm le của Luật Đất đai từ thời điểm ngày Nghị lăm le này còn có hiệu lực thực thi thực hành.

g) Trường phù hợp Khi ĐK lại quyền dùng khu đất tự được Nhà nước được chấp nhận đem mục tiêu dùng khu đất tuy nhiên không bao giờ thay đổi người dân có quyền dùng khu đất và ko nằm trong đối tượng người sử dụng cần nộp chi phí dùng khu đất Khi đem mục tiêu dùng khu đất bám theo quy lăm le của pháp lý về thu chi phí dùng khu đất.

17. Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể tiếp tục nộp lệ phí trước bạ (trừ tình huống được miễn nộp lệ phí trước bạ) đem mang đến tổ chức triển khai, cá thể không giống ĐK quyền chiếm hữu, dùng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong mỗi tình huống sau đây:

a) Tổ chức, cá thể, xã viên liên minh xã đem gia sản của tớ gom vốn liếng vô công ty, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, liên minh xã; công ty, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, liên minh xã giải thể, phân loại hoặc rút vốn liếng mang đến tổ chức triển khai, cá thể member tiếp tục gom trước đó.

b) Tài sản của công ty điều động vô nội cỗ của công ty cơ hoặc ban ngành, đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp điều động gia sản vô nội cỗ một ban ngành, đơn vị chức năng dự trù bám theo ra quyết định của cung cấp đem thẩm quyền.

18. Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể tiếp tục nộp lệ phí trước bạ được phân chia hoặc gom tự phân chia, tách, thống nhất, sáp nhập, thay tên tổ chức triển khai bám theo ra quyết định của ban ngành đem thẩm quyền.

19. Tài sản của tổ chức triển khai, cá thể tiếp tục nộp lệ phí trước bạ đem đến khu vực điểm dùng tuy nhiên không bao giờ thay đổi công ty chiếm hữu.

20. Nhà nghĩa tình, ngôi nhà đại liên minh, ngôi nhà được tương hỗ mang tính chất hóa học nhân đạo, cho dù là khu đất tất nhiên ngôi nhà được ĐK chiếm hữu, dùng thương hiệu người được tặng.

21. Xe cứu vãn hỏa, xe pháo cứu vãn thương, xe pháo chiếu chụp X-quang, xe pháo cứu hộ cứu nạn (bao bao gồm cả xe pháo kéo xe pháo, xe pháo chở xe); xe pháo chở rác rến, xe pháo phun nước, xe pháo tưới nước, xe pháo xi téc phun nước, xe pháo quét dọn đàng, xe pháo bú những vết bụi, xe pháo bú hóa học thải; xe pháo xe hơi thường sử dụng, xe pháo máy thường sử dụng mang đến thương binh, thương bệnh binh, người tàn phế ĐK quyền chiếm hữu thương hiệu thương binh, thương bệnh binh, người tàn phế.

22. Tàu cất cánh dùng mang đến mục tiêu sale vận đem sản phẩm & hàng hóa, quý khách.

23. Tàu cá (bao bao gồm tàu đánh bắt cá mối cung cấp lợi thủy sản, tàu phục vụ hầu cần đánh bắt cá mối cung cấp lợi thủy sản); vỏ, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) của tàu cá được thay cho thế và cần ĐK với ban ngành đất nước đem thẩm quyền.

24. Vỏ, tổng trở nên khuông, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) quy lăm le bên trên khoản 8 Điều 3 Nghị lăm le này được thay cho thế và cần ĐK lại vô thời hạn BH.

25. Nhà xưởng của hạ tầng sản xuất; kho, ngôi nhà ăn, ngôi nhà nhằm xe pháo của hạ tầng phát hành, sale. Nhà xưởng bám theo quy lăm le bên trên khoản này được xác lập bám theo pháp lý về phân cung cấp công trình xây dựng xây cất.

26. Nhà ở, khu đất ở của hộ nghèo; nhà tại, khu đất ở của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở những xã, phường, thị xã nằm trong vùng trở ngại, Tây Nguyên; nhà tại, khu đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể ở những xã nằm trong Chương trình cải tiến và phát triển tài chính - xã hội những xã đặc trưng trở ngại, miền núi, vùng thâm thúy, vùng xa cách.

27. Tàu thủy, thuyền không tồn tại mô tơ, trọng chuyển vận toàn phần cho tới 15 tấn; tàu thủy, thuyền đem mô tơ tổng năng suất máy chủ yếu cho tới 15 mức độ ngựa; tàu thủy, thuyền đem mức độ chở người cho tới 12 người; tàu khách hàng đường cao tốc (Tàu đường cao tốc chở khách), tàu thu gom rác rến và tàu thủy, thuyền vận tải đường bộ công-ten-nơ.
Các phương tiện đi lại nêu bên trên được xác lập bám theo quy lăm le của pháp lý về giao thông vận tải đàng thủy trong nước và những văn phiên bản chỉ dẫn thực hành (kể cả vỏ, tổng trở nên khuông, tổng trở nên máy, thân ái máy (block) ứng thi công thay cho thế vô những loại phương tiện đi lại này).

28. Nhà, khu đất của những hạ tầng tiến hành xã hội hóa trong những nghành nghề dạy dỗ - giảng dạy, dạy dỗ nghề; nó tế; văn hóa; thể dục thể thao thể thao; môi trường thiên nhiên bám theo quy lăm le của pháp lý ĐK quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà đáp ứng cho những sinh hoạt này.

29. Nhà, khu đất của hạ tầng ngoài công lập ĐK quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà đáp ứng cho những sinh hoạt vô nghành nghề dạy dỗ - móc tạo; nó tế; văn hóa; thể dục thể thao thể thao; khoa học tập và công nghệ; môi trường; xã hội; dân sinh, mái ấm gia đình, bảo đảm chở che trẻ nhỏ bám theo quy lăm le của pháp luật; trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 28 Vấn đề này.

30. Nhà, khu đất của công ty khoa học tập và technology ĐK quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà bám theo quy lăm le của pháp lý.

31. Phương tiện vận tải đường bộ quý khách công nằm trong vì chưng xe pháo buýt dùng tích điện sạch sẽ.
Bộ Tài chủ yếu quy lăm le cụ thể Vấn đề này.

Chương IV KHAI, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 11. Khai, nộp lệ phí trước bạ

1. Tổ chức, cá thể khai, nộp lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le của pháp lý về quản lý và vận hành thuế Khi ĐK quyền chiếm hữu, quyền dùng gia sản với ban ngành đất nước đem thẩm quyền.

2. Dữ liệu năng lượng điện tử nộp lệ phí trước bạ qua chuyện Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương nghiệp hoặc tổ chức triển khai đáp ứng công ty trung gian ngoan thanh toán giao dịch được Tổng viên Thuế ký số và hỗ trợ lên cổng công ty công Quốc gia, có mức giá trị như hội chứng kể từ phiên bản giấy tờ nhằm ban ngành công an giao thông vận tải, ban ngành khoáng sản môi trường thiên nhiên và những ban ngành đất nước không giống đem thẩm quyền tiếp tục liên kết với cổng công ty công Quốc gia truy vấn, khai quật tài liệu đáp ứng công tác làm việc xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tương quan cho tới việc ĐK quyền chiếm hữu, quyền dùng gia sản.

Điều 12. Quản lý lệ phí trước bạ
Cơ quan tiền thu lệ phí trước bạ nộp 100% số thông lệ phí trước bạ nhận được vô ngân sách đất nước bám theo quy lăm le của pháp lý.

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm ganh đua hành

1. Sở Tài chủ yếu đem trách móc nhiệm:

a) Xây dựng, phát hành Quyết lăm le về Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ, Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật và quy lăm le cụ thể những nội dung được kí thác bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le này.

b) Tổng kết, Đánh Giá thành phẩm tiến hành và khuyến nghị sửa thay đổi nấc thu lệ phí trước bạ so với xe hơi năng lượng điện chạy pin trước 6 mon Khi kết giục tiến độ vận dụng nấc thu quy lăm le bên trên điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị lăm le này.

2. Sở Giao thông vận tải đường bộ, Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường, Sở Xây dựng, Sở Công an và những ban ngành đất nước không giống đem thẩm quyền đem trách móc nhiệm:

a) Xây dựng khối hệ thống liên kết, share tài liệu, lãnh đạo tổ chức triển khai đem tương quan truy vấn, khai quật tài liệu năng lượng điện tử nộp lệ phí trước bạ bên trên cổng công ty công Quốc gia nhằm xử lý những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tương quan cho tới việc ĐK gia sản.

b) Kết nối, share tài liệu về vấn đề gia sản nằm trong đối tượng người sử dụng chịu đựng lệ phí trước bạ bám theo những tiêu chuẩn bên trên hình mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ tự Sở Tài chủ yếu phát hành và bám theo quy lăm le về sự liên thông năng lượng điện tử.

3. Sở Giao thông vận tải đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đem trách móc nhiệm phân loại phương tiện đi lại giao thông vận tải thực hiện hạ tầng mang đến việc thu lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le.

4. Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW đem trách móc nhiệm:

a) Ban hành Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà nhằm thực hiện địa thế căn cứ tính lệ phí trước bạ bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le này.

b) Trình Hội đồng dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW ra quyết định nấc thu tính lệ phí trước bạ so với xe pháo xe hơi kể từ 9 ghế ngồi trở xuống bên trên khu vực bám theo điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị lăm le này.

5. Các Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang cỗ, Thủ trưởng ban ngành nằm trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW và những tổ chức triển khai, cá thể không giống đem tương quan phụ trách thực hành Nghị lăm le này.

Điều 14. Điều khoản ganh đua hành

1. Nghị lăm le này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 01 mon 3 năm 2022.

2. Kể từ thời điểm ngày Nghị lăm le này còn có hiệu lực thực thi ganh đua hành:

a) Mức thu lệ phí trước bạ so với xe hơi chở người kể từ 9 ghế ngồi trở xuống và giá bán tính lệ phí trước bạ so với ngôi nhà, xe hơi, xe pháo máy kế tiếp tiến hành bám theo quy lăm le hiện nay hành của Hội đồng dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, Sở Tài chủ yếu cho tới Khi Hội đồng dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành nấc thu lệ phí trước bạ mới mẻ so với xe hơi chở người kể từ 9 ghế ngồi trở xuống, Ủy ban dân chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW phát hành Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ mới mẻ so với ngôi nhà và Sở Tài chủ yếu phát hành Bảng giá bán tính lệ phí trước bạ mới mẻ so với xe hơi, xe pháo máy bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le này.

b) Mức thu lệ phí trước bạ so với xe hơi năng lượng điện chạy pin tiến hành bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le này.

c) Mức thu lệ phí trước bạ so với xe hơi, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi phát hành, thi công ráp nội địa tiến hành bám theo quy lăm le bên trên Nghị lăm le số 103/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 11 năm 2021 của nhà nước về nấc thu lệ phí trước bạ so với xe hơi, rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo vì chưng xe hơi, những loại xe pháo tương tự động xe pháo xe hơi phát hành, thi công ráp nội địa cho tới không còn ngày 31 mon 5 năm 2022.

3. Nghị lăm le này kho bãi bỏ:

a) Nghị lăm le số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm năm nhâm thìn của nhà nước về lệ phí trước bạ.

b) Nghị lăm le số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 mon 02 năm 2019 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Nghị lăm le số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm năm nhâm thìn của nhà nước về lệ phí trước bạ.

Nơi nhận:
Ban Tắc thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng mạo, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ;
Các cỗ, ban ngành ngang cỗ, ban ngành nằm trong Chính phủ;
HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;
Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Tắc thư;
Văn chống Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
Văn chống Quốc hội;
Tòa án dân chúng tối cao;
Viện kiểm sát dân chúng tối cao;
Kiểm toán ngôi nhà nước;
Ủy ban Giám sát tài chủ yếu Quốc gia;
Ngân sản phẩm Chính sách xã hội;
Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam;
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan tiền TW của những đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực nằm trong, Công báo;
Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 63

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái