nghị định 01/2021

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Xem thêm: chia màn hình máy tính

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị ấn định 01/2021/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày với hiệu lực: 04/01/2021

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT