mẫu thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ nhập Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: mẫu thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vì chưng ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì chưng ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: tài khoản galaxy play miễn phí

Hai mặt mày thống nhất ký biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B tiếp tục tổ chức ............... cho Mé A theo đòi thích hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị thích hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch mang đến Mé B nấc phí cty như sau:

Giá trị thích hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị thích hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Mé A đồng ý giao dịch mang đến Mé B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên mang đến Bên B theo đòi như quy toan bên trên Điều 2 của Biên bạn dạng này.

Hai mặt mày thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân thiện Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: cách tính tỉ lệ dân thành thị

Biên bạn dạng thanh lý này được lập trở thành 02 bạn dạng từng mặt mày lưu giữ một bạn dạng và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc