mẫu bản kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

Bạn đang xem: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, thành quả đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, phương pháp thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, phương pháp thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu giành giật chống, chống những thể hiện suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự thao diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 thể hiện, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức vụ, quyền hạn theo dõi quy quyết định (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái khoáy tiến hành những tiêu chí, trách nhiệm được phú vô năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới thành quả, giới hạn, yếu điểm ở nghành nghề dịch vụ, địa hạt, tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng tự bản thân phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm và nguyên vẹn nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Lý do của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết trái khoáy xử lý những giới hạn, yếu điểm và được cấp cho với thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ rệt từng giới hạn, yếu điểm (đã được tự khắc phục; đang được xử lý, cường độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách móc nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu ý kiểm điểm, nêu nguyên vẹn nhân, xác lập trách móc nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ rệt trách móc nhiệm của cá thể so với những giới hạn, yếu điểm của tập luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, phương án xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở nên cừ nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở nên cừ nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên đảm bảo chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thiện nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Đánh giá bán, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của những người vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, nhận xét của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ khuyến cáo xếp loại nấc hóa học lượng:..............................................................

Xem thêm: cách cài tiếng việt cho máy tính

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời khắc, ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội ghi chép bạn dạng kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu bạn dạng kiểm điểm của giáo viên 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề nghiệp nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, phương pháp thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết trái khoáy tiến hành chức vụ, trách nhiệm được phú (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ trọng hoàn thiện, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái chừng đáp ứng quần chúng, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết trái khoáy sinh hoạt của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được phú vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực chỉ dẫn, cai quản lý:………………………………

9. Năng lực tụ họp, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở nên cừ nhiệm vụ; hoàn thiện đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ rệt chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp cho với thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết trái khoáy nhận xét, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở nên cừ nhiệm vụ; hoàn thiện đảm bảo chất lượng nhiệm vụ; hoàn thiện nhiệm vụ; ko hoàn thiện nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ rệt chúng ta tên)

Xem tăng những hình mẫu bạn dạng kiểm điểm của giáo viên: Mẫu bạn dạng kiểm điểm cá thể của nghề giáo và cơ hội ghi

3. Một số Note khi ghi chép bạn dạng kiểm điểm chuẩn

Với từng mẫu mã kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội ghi chép bạn dạng kiểm điểm cũng tiến hành không giống nhau. Dưới đấy là chỉ dẫn cơ hội ghi chép cụ thể cho tới từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Với mẫu mã kiểm đặc điểm này, lúc này không tồn tại hình mẫu đúng mực. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan tương tự nội dung rất cần phải với của bạn dạng kiểm điểm khi cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan tiền nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho những người vận hành thẳng của những người nên ghi chép kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nghề giáo công ty nhiệm, Ban giám hiệu ngôi nhà ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng thành phần, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người ghi chép kiểm điểm: Tại mục này, người ghi chép kiểm điểm nên ghi rõ rệt chúng ta và thương hiệu, dùng cho, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đấy là kiểm điểm tự vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn ví dụ, rõ nét nội dung vụ việc, hành động vi phạm, kết quả phát sinh (nếu có), nguyên vẹn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy vô hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người ghi chép bạn dạng kiểm điểm: Sau khi xác lập lỗi sai thì người ghi chép kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái ngắt phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… khi kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại hình mẫu thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đấy là đòi hỏi đề nghị và được quy quyết định ví dụ bên trên những văn bạn dạng tương quan cho tới đối tượng người tiêu dùng này.

Theo ê, Đảng viên thì hình mẫu kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy quyết định cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được nhận xét, xếp loại unique thời điểm cuối năm theo dõi phiếu phát hành kèm cặp Nghị quyết định số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người tiêu dùng không tồn tại biểu hình mẫu ví dụ thì nội dung sẽ phải với ngoài vấn đề về phòng ban tiêu thụ, người ghi chép kiểm điểm thì nên với điểm mạnh, điểm yếu, thành quả đạt được và những nấc xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của bạn dạng kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm chúng ta thương hiệu, tháng ngày năm sinh, dùng cho vô Đảng, chủ yếu quyền…

Xem thêm: công thức hình học 12

- Ưu điểm, thành quả đạt được, giới hạn, yếu điểm của Đảng viên ê vô quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nấc xếp loại: Hoàn trở nên cừ trách nhiệm, hoàn thiện đảm bảo chất lượng trách nhiệm, hoàn thiện trách nhiệm, ko hoàn thiện trách nhiệm.

Trên đấy là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, người hâm mộ phấn khởi lòng tương tác 19006192 sẽ được tương hỗ, trả lời.