luật đầu tư công 2019

  • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
  • Văn bạn dạng phù hợp nhất
  • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: diện tích hình tam giác đều

Xem thêm: ở bầu thì dáng ắt nên tròn

  • CSDL vương quốc về VBPL »
  • CSDL Sở Kế hoạch và Đầu tư »
  • Văn bạn dạng pháp luật »
  • Luật 39/2019/QH14
  • Luật 39/2019/QH14
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
  • Ngày với hiệu lực: 01/01/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT