giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Cho tôi căn vặn về kiểu mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh vận dụng từ thời điểm ngày 01/7/2023 được quy lăm le như vậy nào? – Danh Khôi (Tây Ninh).

1. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 và chỉ dẫn sử dụng

PHỤ LỤC III-1

Bạn đang xem: giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng tư năm 2023 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

……, ngày … mon … năm 2023                       

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch[1] ……….……….......

Tôi là (ghi chúng ta thương hiệu bằng văn bản in hoa)[2]: ……………………………… Giới tính: ………….....………...

Sinh ngày: …./…./…….. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .………………………….......………...

Mã số thuế cá thể (nếu có)[3]: …………………………………………………………….......………...

Loại sách vở pháp luật của cá nhân[4]:

 Căn cước công dân   Chứng minh nhân dân

Số sách vở pháp luật của cá nhân: ……………………………………………………………..........……….

Ngày cấp: …./…./…….. Nơi cấp: …………………………………………………………............……….

Có độ quý hiếm cho tới ngày (nếu có): …./..../........

Địa chỉ thông thường trú:

Số ngôi nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………............……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………..........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………...........……….

Địa chỉ liên lạc:

Số ngôi nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………….........……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. Thư điện tử (nếu có): ……………………………..........……….

Đăng ký hộ marketing tự tôi là công ty hộ với những nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh[5] (ghi bằng văn bản in hoa): ……………………………………………………....

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….....……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………...........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ……………………………………………….........……….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………..........……….

Điện thoại (nếu có): …………………………. Fax (nếu có): …………………………….........……….

Email (nếu có): ……………………………….Website (nếu có): ………………………..........……….

3. Ngành, nghề ngỗng kinh doanh[6]:

STT

Tên ngành

Mã ngành[7]

Ngành, nghề ngỗng marketing chính
(Đánh vết x nhằm lựa chọn 1 trong số ngành, nghề ngỗng đang được kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số, bằng văn bản, VNĐ): ……………………………………………………….......……….

5. tin tức ĐK thuế:

5.1. Địa chỉ nhận thông tin thuế (chỉ kê khai nếu như vị trí nhận thông tin thuế không giống vị trí trụ sở chính):

Số ngôi nhà, đàng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………......……….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………........……….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm trong tỉnh: ………………………………………………......……….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….......……….

Điện thoại (nếu có): ………………………. Thư điện tử (nếu có): …………………………….......……….

5.2. Ngày chính thức hoạt động[8] (trường phù hợp hộ marketing dự con kiến chính thức hoạt động và sinh hoạt Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing thì ko cần thiết kê khai nội dung này): /..../…./……..

5.3. Tổng số làm việc (dự kiến): ………………………………………………………….......……….

5.4. Địa điểm marketing của hộ marketing (Chỉ kê khai Khi đem vị trí marketing không giống trụ sở hộ kinh doanh):

STT

Tên vị trí kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 127

Ngày chính thức hoạt động

Số ngôi nhà, đàng phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ trở thành phố

6. Chủ thể xây dựng hộ kinh doanh (đánh vết X nhập dù mến hợp)[9]:

 Cá nhân    Các member hộ gia đình

7. tin tức về những member hộ mái ấm gia đình nhập cuộc xây dựng hộ kinh doanh[10]:

STT

Họ tên

Ngày, mon, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thông thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cung cấp, cơ sở cung cấp CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi van nài cam kết:

- Bản thân thích và những member hộ marketing (trường phù hợp hộ marketing tự những member hộ mái ấm gia đình ĐK trở thành lập) ko nằm trong diện pháp lý cấm kinh doanh; ko bên cạnh đó là công ty hộ marketing khác; ko là công ty công ty tư nhân; ko là member phù hợp danh của doanh nghiệp lớn phù hợp danh (trừ tình huống được sự tán thành của những member phù hợp danh còn lại);

- Địa chỉ trụ sở hộ marketing nằm trong quyền sở hữu/quyền dùng hợp lí của hộ marketing và được dùng đích mục tiêu theo đòi quy lăm le của pháp luật;

- Hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về tính chất hợp lí, đúng chuẩn và chân thực của nội dung ĐK bên trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi chúng ta tên)[11]


[1] Ghi rõ rệt thương hiệu Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban dân chúng cung cấp thị xã điểm hộ marketing đặt điều trụ sở. Ví dụ: Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch nằm trong Ủy ban dân chúng TP. Hồ Chí Minh Đà Lạt.

[2] Điền vừa đủ thương hiệu của những người đăng ký hộ marketing.

[3] Điền vừa đủ mã số thuế của những người ĐK hộ kinh doanh.

[4] Đánh vết X nhập dù ứng với loại sách vở pháp luật cá thể nhưng mà người ĐK đang được dùng.

[5] Điền vừa đủ thương hiệu của hộ kinh doanh (Lưu ý: Tên của hộ marketing nên tuân hành theo đòi quy lăm le bên trên Điều 88 Nghị lăm le 01/2021/NĐ-CP).

[6] Điền ngành nghề ngỗng marketing như sau:

- Hộ marketing đem quyền tự tại marketing trong mỗi ngành, nghề ngỗng nhưng mà luật ko cấm;

- Các ngành, nghề ngỗng cấm góp vốn đầu tư marketing quy lăm le bên trên Điều 6 Luật Đầu tư 2020;

- Đối với ngành, nghề ngỗng góp vốn đầu tư marketing đem ĐK, hộ marketing chỉ được marketing Khi đem đầy đủ ĐK theo đòi quy lăm le. Danh mục ngành, nghề ngỗng góp vốn đầu tư marketing đem ĐK quy lăm le bên trên Phụ lục IV phát hành tất nhiên Luật Đầu tư 2020 (được bổ sung cập nhật vày khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 1 Điều 2 Luật số 09/2022/QH15 đem hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01/07/2023).

[7] Ghi thương hiệu ngành và mã ngành cung cấp tứ nhập Hệ thống ngành tài chính nước Việt Nam so với ngành, nghề ngỗng marketing chủ yếu. Đối với những ngành, nghề ngỗng marketing không giống, hộ marketing được ghi tự tại (free text) và ko cần thiết ghi mã ngành cung cấp tứ.

[8] Trường phù hợp hộ marketing được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing sau ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt đang được kê khai thì ngày chính thức hoạt động và sinh hoạt là ngày hộ marketing được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK hộ marketing.

[9] Đánh vết X nhập dù ứng với chủ thể xây dựng hộ marketing.

[10] Chỉ kê khai nhập tình huống cửa hàng xây dựng hộ marketing là những member hộ mái ấm gia đình và kê khai cả vấn đề của công ty hộ bên trên Bảng này.

[11] Chủ hộ marketing ký thẳng nhập phần này.

Danh sách văn bạn dạng Trung ương tiên tiến nhất [Cập nhật liên tiếp và kịp thời]

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ thời điểm ngày 01/7/2023 (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Đăng ký hộ marketing qua quýt mạng vấn đề năng lượng điện tử

Căn cứ Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vày khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy lăm le về ĐK hộ marketing qua quýt mạng vấn đề năng lượng điện tử như sau:

- Đăng ký hộ marketing qua quýt mạng vấn đề năng lượng điện tử là sự việc người xây dựng hộ marketing, hộ marketing triển khai giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing theo đòi quy lăm le bên trên Nghị lăm le 01/2021/NĐ-CP bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing nằm trong Hệ thống vấn đề vương quốc về ĐK công ty trải qua Cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty.

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing kê khai vấn đề, vận tải văn bạn dạng năng lượng điện tử, dùng chữ ký số nhằm ký xác thực làm hồ sơ ĐK hộ marketing theo đòi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

- Cơ quan liêu ĐK marketing cung cấp thị xã trả giấy tờ biên nhận làm hồ sơ và sản phẩm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục ĐK hộ marketing cho tất cả những người nộp làm hồ sơ qua quýt mạng vấn đề năng lượng điện tử theo đòi tiến độ bên trên khối hệ thống vấn đề về ĐK hộ marketing.

Xem thêm: cách tính tỉ lệ dân thành thị

3. Phương thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (được bổ sung cập nhật vày khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) quy lăm le về công thức thanh toán giao dịch lệ phí ĐK hộ marketing như sau:

- Người nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing nộp lệ phí ĐK hộ marketing bên trên thời gian nộp làm hồ sơ ĐK hộ marketing. Lệ phí ĐK hộ marketing hoàn toàn có thể nộp thẳng bên trên thành phần tiêu thụ làm hồ sơ ĐK hộ marketing ở cung cấp thị xã hoặc gửi nhập thông tin tài khoản của cơ sở ĐK marketing cung cấp thị xã hoặc dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc. Lệ phí ĐK hộ marketing ko được trả trả cho tới hộ marketing nhập tình huống hộ marketing ko được cung cấp ĐK hộ marketing.

- Việc giải quyết và xử lý những lỗi thanh toán giao dịch đột biến nhập quy trình dùng công ty thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên Cổng công ty công vương quốc được triển khai theo đòi quy lăm le của pháp lý về giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bên trên môi trường thiên nhiên năng lượng điện tử và Quy chế vận hành, vận hành, khai quật Cổng công ty công vương quốc.