dấu hiệu chia hết cho 2

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 95 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều hoặc, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 95.

Bạn đang xem: dấu hiệu chia hết cho 2

Giải Toán lớp 4 trang 95 (sách mới) | Kết nối trí thức, Cánh diều

Quảng cáo

 • Giải Toán lớp 4 trang 95 Kết nối tri thức

  Xem điều giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 95 Cánh diều

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 95 Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 1: Trong những số 35; 89, 98, 1000; 744; 867; 7536; 84 684; 5782; 8401:

a) Số này phân chia không còn mang lại 2?

b) Số này ko phân chia không còn mang lại 2?

Lời giải:

a) Trong những số tiếp tục mang lại, những số phân chia không còn mang lại 2 là :

98 ;  1000 ;  744 ;  7536 ;  5782

b) Trong những số tiếp tục mang lại, những số ko phân chia không còn mang lại 2 là :

35 ;  89 ;  867 ;  84683 ;  8401

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 2: a) Viết tứ số đem nhì chữ số, từng số đều phân chia không còn mang lại 2.

b) Viết nhì số đem phụ thân chữ số, từng số đều phân chia không còn mang lại 2.

Lời giải:

a) Viết tứ số đem nhì chữ số nhưng mà chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8.

Đáp án : 30; 52; 64; 98

Quảng cáo

b) Viết nhì số đem phụ thân chữ só nhưng mà tận nằm trong là 1 trong, 3, 5, 7 ,9.

Đáp án : 125; 239.

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 3: a) Với phụ thân chữ số 3, 4, 6 hãy ghi chép những số chẵn đem phụ thân chữ số, từng số đem cả phụ thân chữ số tê liệt.

b) Với cả phụ thân chữ số 3; 5; 6 hãy ghi chép những số lẻ đem phụ thân chữ số, từng số đem cả phụ thân chữ số tê liệt.

Lời giải:

a) Với phụ thân chữ số 3; 4; 6 ghi chép được những số chẵn đem phụ thân chữ số, từng số đem cả phụ thân chữ số tê liệt là:

346  ;       364  ;       436  ;      634.

b) Với phụ thân chữ số 3; 5; 6 ghi chép được những số lẻ đem phụ thân chữ số, từng số đem cả phụ thân chữ số tê liệt là:

365  ;       563  ;       635  ;      653.

Giải Toán lớp 4 trang 95 Bài 4: a) Viết những số chẵn tương thích vô địa điểm chấm:

340; 342; 344; … ; … ; 350.

b) Viết số lẻ tương thích vô địa điểm chấm :

8347; 8349; 8351; … ; … ; 8357.

Quảng cáo

Lời giải:

a) 340; 342; 344; 346 ; 348 ; 350.

b) 8347; 8349; 8351; 8353 ; 8355 ; 8357.

Bài giảng: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 84: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5
 • Giải Toán lớp 4 trang 96 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 97 Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3
 • Giải Toán lớp 4 trang 98 Luyện tập

Lý thuyết Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn mang lại 2.

Số phân chia không còn mang lại 2 là số chẵn.

Số ko phân chia không còn mang lại 2 là số lẻ.

Ví dụ: Số 1995 là số chẵn Hay là số lẻ? 

Lời giải: 

Vì số 1995 đem chữ số tận nằm trong là 5 nên số 1995 ko phân chia không còn mang lại 2. Do tê liệt số 1995 là số lẻ. 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một số trong những tiếp tục mang lại đem phân chia không còn mang lại 2 hay là không.

Phương pháp: 

Bước 1: Tìm chữ số tận nằm trong của những số tiếp tục mang lại.

Bước 2: Kết luận: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn mang lại 2.

Ví dụ: Trong những số tại đây, đem từng nào số phân chia không còn mang lại 2? 

35; 98; 1990; 3002; 5555; 8401

Lời giải: 

Số 35 và số 5555 đem chữ số tận nằm trong là 5 nên số 35 và số 5555 ko phân chia không còn mang lại 2.

Số 98 đem chữ số tận nằm trong là 8 nên số 98 phân chia không còn mang lại 2.

Xem thêm: thương ngày nắng về có bao nhiêu tập

Số 1990 đem chữ số  tận nằm trong là 0 nên số 1990 phân chia không còn mang lại 2.

Số 3002 đem chữ số tận nằm trong là 2 nên số 3002 phân chia không còn mang lại 2.

Số 8401 đem chữ số tận nằm trong là 1 trong nên số 8401 ko phân chia không còn cho một.

Vậy trong những số tiếp tục mang lại, đem 3 số phân chia không còn mang lại 2 là: 98; 1990; 3002.

Dạng 2: Xét tính chẵn, lẻ của một số

Phương pháp: 

Xét coi số tiếp tục mang lại đem phân chia không còn mang lại 2 hay là không. Nếu số tiếp tục mang lại phân chia không còn mang lại 2 thì số tiếp tục nghĩ rằng số chẵn, còn nếu như không phân chia không còn mang lại 2 thì này đó là số lẻ.

Ví dụ: Loan bảo rằng số 3508 là số chẵn. Theo em Loan rằng đích thị hoặc sai? 

Lời giải:

Số 3508 đem chữ số tận nằm trong là 8 nên số 3508 phân chia không còn mang lại 2. Vì số 3508 phân chia không còn mang lại 2 nên số 3508 là số chẵn. Vậy các bạn Loan rằng đích thị.

Dạng 3: Tìm những số thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi mang lại trước. 

Phương pháp: 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 2. 

Các số đem chữ số tận nằm trong là 1; 3; 5; 7; 9 thì ko phân chia không còn mang lại 2.

Số phân chia không còn mang lại 2 là số chẵn.

Số ko phân chia không còn mang lại 2 là số lẻ.

Ví dụ 1: Với phụ thân chữ số 2; 5; 8 hãy ghi chép những số chẵn đem phụ thân chữ số, từng số đem cả phụ thân chữ số tê liệt. 

Lời giải: 

Các số chẵn đem phụ thân chữ số được lập kể từ những số tiếp tục mang lại cần đem chữ số tận nằm trong là 2 hoặc 8. Khi tê liệt tớ ghi chép được những số chẵn là: 258; 528; 582; 852. 

Ví dụ 2: Tìm x, biết: x phân chia không còn mang lại 2 và 100 <  x < 110. 

Lời giải: 

Vì x phân chia không còn mang lại 2 nên x sẽ có được chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8. Mà 100 <  x < 110 nên x hoàn toàn có thể là những số: 102; 104; 106; 108.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 (có đáp án)

Câu 1: Số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 2. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Số ko phân chia không còn mang lại 2 là số chẵn. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Trong những số sau số này phân chia không còn mang lại 2?

A. 1235

B. 1331

C. 2469

D. 1998

Câu 4: Dãy bao gồm những số phân chia không còn mang lại 2 là:

A. 98; 246; 1247; 5672; 9090

B. 36; 148; 8750; 17952; 3344

C. 67; 189; 987; 3553; 123321

D. 46; 128; 690; 4234; 6035

Câu 5: Cho những số sau: 24; 35; 99; 158; 237; 1350; 2461; 12352; 87316. Có từng nào số ko phân chia không còn mang lại 2?

A. 6 số

B. 5 số

C. 4 số

D. 3 số

Câu 6: Thay a bằng văn bản số tương thích nhằm số Bài tập dượt Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 Toán lớp 4 đem điều giải phân chia không còn mang lại 2.

A. a = 1

B. a = 3

C. a = 7

D. a = 8

Câu 7: Thay b bằng văn bản số tương thích nhằm Bài tập dượt Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 Toán lớp 4 đem điều giải ko phân chia không còn mang lại 2.

A. b = 0; 5

B. b = 0; 2; 4; 6; 8

C. b = 1; 3; 5; 7; 9

D. Tất cả những đáp án bên trên đều đúng

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chơi game kiếm tiền rút về tài khoản ngân hàng

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới mẻ những môn học