chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Số: 26/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 mon 10 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Căn cứ Nghị quyết định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của nhà nước quy quyết định công dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy quyết định cụ thể và chỉ dẫn ganh đua hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị quyết định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị quyết định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy quyết định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị quyết định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị quyết định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị quyết định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy quyết định cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành Thông tư quy quyết định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Điều 1. Ban hành tất nhiên Thông tư này quy quyết định chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày 23 mon 11 năm 2018.

Thông tư này thay cho thế Quyết quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 mon 01 năm 2008 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành quy quyết định chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo mầm non.

Điều 3. Chánh Văn chống, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản ngại lý giáo dục, thủ trưởng những đơn vị chức năng nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, giám đốc sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị chức năng và cá thể với tương quan chịu đựng trách cứ nhiệm thi hành Thông tư này.


Nơi nhận:
- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Sở trưởng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan lại Trung ương những đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia thay đổi dạy dỗ và khoét tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và Phát triển nhân lực;
- Các Sở, ban ngành ngang Sở, ban ngành nằm trong Chính phủ;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày thứ 8 mon 10 năm 2018 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy quyết định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: Chuẩn công việc và nghề nghiệp nhà giáo mần nin thiếu nhi và chỉ dẫn dùng chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.

2. Quy quyết định này vận dụng so với nhà giáo mần nin thiếu nhi tại nhà trẻ em, group trẻ em, ngôi trường, lớp mầm non, ngôi trường mần nin thiếu nhi nằm trong khối hệ thống giáo dục quốc dân (sau trên đây gọi công cộng là hạ tầng dạy dỗ chiêm bao non) và những tổ chức triển khai, cá nhân có tương quan.

Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Làm địa thế căn cứ nhằm nhà giáo mần nin thiếu nhi tự động nhận xét phẩm chất, năng lực; xây đắp và triển khai plan tập luyện phẩm hóa học, bồi dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi thay đổi dạy dỗ.

2. Làm địa thế căn cứ nhằm hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi nhận xét phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của nhà giáo chiêm bao non; xây đắp và triển khai plan tu dưỡng cải tiến và phát triển năng lượng công việc và nghề nghiệp của nhà giáo thỏa mãn nhu cầu mục tiêu dạy dỗ của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, khu vực và của ngành Giáo dục đào tạo.

3. Làm địa thế căn cứ nhằm những ban ngành quản lý và vận hành căn nhà nước nghiên cứu giúp, xây đắp và triển khai chính sách, quyết sách cải tiến và phát triển lực lượng giáo viên chiêm bao non; lựa lựa chọn và dùng lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt.

4. Làm địa thế căn cứ nhằm những hạ tầng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng giáo viên xây đắp, cải tiến và phát triển công tác và tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng trị triển phẩm hóa học, năng lượng công việc và nghề nghiệp của nhà giáo mần nin thiếu nhi.

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ

Trong Quy quyết định này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Phẩm chất là tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách thao tác làm việc của nhà giáo nhập triển khai việc làm, trọng trách.

2. Năng lực là kĩ năng triển khai việc làm, nhiệm vụ của nhà giáo.

3. Chuẩn công việc và nghề nghiệp nhà giáo chiêm bao non là hệ thống phẩm hóa học, năng lượng tuy nhiên nhà giáo cần thiết đạt được nhằm triển khai trọng trách nuôi dưỡng, bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ trong số hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

4. Tiêu chuẩn là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lực ở từng nghành của chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo.

5. Tiêu chí là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lực thành phần của tiêu xài chuẩn chỉnh.

6. Mức của tiêu xài chí là Lever đạt được trong phát triển phẩm hóa học, năng lượng của từng tiêu chuẩn. Có phụ thân nấc so với từng tiêu xài chí theo Lever tăng dần: nấc đạt, nấc khá và nấc tốt; nấc cao hơn nữa đang được bao hàm các yêu cầu ở tại mức thấp rộng lớn ngay tắp lự kề.

a) Mức đạt: Có phẩm hóa học, năng lượng triển khai nhiệm vụ được giao phó nhập nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ em mần nin thiếu nhi bám theo quy định;

b) Mức khá: Có phẩm hóa học, năng lượng dữ thế chủ động thay đổi mới trong triển khai trọng trách và tiềm năng dạy dỗ của hạ tầng dạy dỗ chiêm bao non;

c) Mức tốt: Có phẩm hóa học, năng lượng tạo nên trong nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em; với tác động tích cực kỳ cho tới trẻ nhỏ, đồng nghiệp, phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ, share kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm về nuôi chăm sóc bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ và triển khai quyền trẻ nhỏ.

7. Minh chứng là những dẫn chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng lạ, nhân chứng) được dẫn đi ra nhằm xác nhận một cơ hội khách quan cường độ đạt được của tiêu chuẩn.

8. Đánh giá chỉ bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp giáo viên là việc xác lập cường độ đạt được về phẩm hóa học, năng lượng của nhà giáo bám theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

9. Giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán là nhà giáo mầm non với phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp chất lượng tốt, với đáng tin tưởng nhập tập luyện thể sư phạm căn nhà ngôi trường, với hiểu biết về tình hình giáo dục; với năng lượng trình độ, nhiệm vụ tốt; với năng lực tham chước, tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, share người cùng cơ quan nhập hoạt động và sinh hoạt chuyên môn, nhiệm vụ và nhập hoạt động và sinh hoạt tu dưỡng cải tiến và phát triển năng lượng công việc và nghề nghiệp.

Chương II

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những quy quyết định và tập luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan nhập tập luyện đạo đức nghề nghiệp và tạo ra dựng phong cơ hội căn nhà giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức căn nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nay tráng lệ những quy quyết định về đạo đức căn nhà giáo;

b) Mức khá: Có ý thức tự động học tập, tự động tập luyện và phấn đấu nâng lên phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp căn nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan nhập tập luyện đạo đức nghề nghiệp căn nhà giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong cách thức việc

a) Mức đạt: Có tác phong, cách thức thao tác làm việc phù hợp với việc làm của nhà giáo chiêm bao non;

b) Mức khá: Có ý thức tự động tập luyện, tạo ra dựng phong cách thao tác làm việc khoa học tập, tôn trọng, thân thiết trẻ nhỏ và phụ vương u trẻ em em;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về phong thái làm việc khoa học tập, tôn trọng, thân thiết trẻ nhỏ và phụ vương u trẻ; với tác động chất lượng tốt và hỗ trợ người cùng cơ quan tạo hình phong thái căn nhà giáo.

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững vàng trình độ nhiệm vụ sư phạm chiêm bao non; thường xuyên update, nâng lên năng lượng trình độ và nhiệm vụ sư phạm thỏa mãn nhu cầu yêu thương cầu đổi mới nhất dạy dỗ, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trị triển toàn diện trẻ nhỏ bám theo Chương trình dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

1. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bạn dạng thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo ra bám theo quy quyết định. Tham gia và hoàn thành xong khá đầy đủ những khóa huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ bám theo quy định;

b) Mức khá: Thực hiện nay plan tiếp thu kiến thức, bồi dưỡng phù phù hợp với ĐK bạn dạng thân; update kỹ năng trình độ, đòi hỏi thay đổi mới phương pháp, kiểu dáng tổ chức triển khai bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng lên hóa học lượng chăm sóc, dạy dỗ trẻ em em;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, chỉ dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về cải tiến và phát triển trình độ bạn dạng thân thiện.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng plan nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển toàn vẹn trẻ em em

a) Mức đạt: Xây dựng được plan bảo vệ, giáo dục trẻ em bám theo Chương trình dạy dỗ mần nin thiếu nhi, phù phù hợp với yêu cầu cải tiến và phát triển của trẻ em nhập group, lớp;

b) Mức khá: Chủ động, linh động kiểm soát và điều chỉnh nối tiếp hoạch chăm sóc, dạy dỗ nhắm đến sự cải tiến và phát triển toàn vẹn của trẻ nhỏ, phù phù hợp với điều kiện thực tiễn đưa của ngôi trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương;

c) Mức tốt: Tham gia cải tiến và phát triển công tác giáo dục nhà trường; tương hỗ người cùng cơ quan nhập xây đắp plan bảo vệ, dạy dỗ hướng tới sự cải tiến và phát triển toàn vẹn của trẻ nhỏ, phù phù hợp với ĐK thực tiễn đưa của ngôi trường, lớp và văn hóa truyền thống khu vực.

3. Tiêu chí 5. Nuôi chăm sóc và bảo vệ sức mạnh trẻ em

a) Mức đạt: Thực hiện nay được plan nuôi chăm sóc và chăm sóc sức mạnh cho tới trẻ nhỏ nhập group, lớp; đáp ứng chính sách sinh hoạt, chế độ dinh chăm sóc, dọn dẹp, tin cậy và chống dịch cho tới trẻ nhỏ bám theo Chương trình giáo dục mầm non;

b) Mức khá: Chủ động, linh động triển khai thay đổi mới các hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và bảo vệ sức mạnh, thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu cải tiến và phát triển khác nhau của trẻ nhỏ và ĐK thực tiễn đưa của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong việc triển khai những hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và bảo vệ nhằm mục đích nâng cao tình trạng sức mạnh thể hóa học và lòng tin của trẻ nhỏ.

4. Tiêu chí 6. Giáo dục đào tạo cải tiến và phát triển toàn vẹn trẻ em em

a) Mức đạt: Thực hiện nay được plan dạy dỗ trong nhóm, lớp, đáp ứng tương hỗ trẻ nhỏ cải tiến và phát triển toàn vẹn bám theo Chương trình giáo dục mầm non;

b) Mức khá: Chủ động thay đổi cách thức giáo dục trẻ em, linh động triển khai những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ và kiểm soát và điều chỉnh thích hợp, đáp ứng được những yêu cầu, kĩ năng không giống nhau của trẻ nhỏ và ĐK thực tiễn đưa của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan thực hiện và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ nhằm mục đích nâng lên quality trị triển toàn diện trẻ nhỏ.

5. Tiêu chí 7. Quan sát và nhận xét sự cải tiến và phát triển của trẻ em

a) Mức đạt: Sử dụng được cách thức để ý và đánh giá chỉ trẻ nhỏ nhằm đúng lúc kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em;

b) Mức khá: Chủ động, áp dụng linh động những phương pháp, kiểu dáng, khí cụ nhận xét nhằm mục đích nhận xét khách hàng quan lại sự cải tiến và phát triển của trẻ em, kể từ tê liệt kiểm soát và điều chỉnh thích hợp plan bảo vệ, giáo dục;

c) Mức tốt: Chia sẻ và tương hỗ người cùng cơ quan về kinh nghiệm áp dụng những cách thức để ý, nhận xét sự cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ. Tham gia hoạt động và sinh hoạt nhận xét ngoài bên trên những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi.

6. Tiêu chí 8. Quản lý group, lớp

a) Mức đạt: Thực hiện nay trúng những đòi hỏi về quản ngại lý trẻ em, quản lý và vận hành hạ tầng vật hóa học và quản lý và vận hành làm hồ sơ bong sách của tập thể nhóm, lớp bám theo quy định;

b) Mức khá: Có ý tưởng trong số hoạt động và sinh hoạt quản lý group, lớp phù phù hợp với ĐK thực tiễn đưa của ngôi trường, lớp;

c) Mức tốt: Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề hoặc, tương hỗ đồng nghiệp nhập quản lý và vận hành group, lớp theo như đúng quy quyết định và phù phù hợp với ĐK thực tiễn.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi ngôi trường giáo dục

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ tin cậy, trong mát, thân thiện; triển khai quyền dân căn nhà nhập căn nhà ngôi trường.

1. Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ an toàn, trong mát, thân thiện thiện

a) Mức đạt: Thực hiện nay tráng lệ những quy quyết định về môi ngôi trường dạy dỗ tin cậy, trong mát ko đấm đá bạo lực so với trẻ em em; thực hiện nội quy, quy tắc xử sự nhập căn nhà trường;

b) Mức khá: Chủ động trị hiện nay, phản ánh đúng lúc, đề xuất và triển khai những giải pháp ngăn chặn nguy hại thực hiện tổn thất tin cậy so với trẻ em, chống, kháng đấm đá bạo lực học tập lối, kiểm soát và chấn chỉnh những hành động vi phạm nội quy, quy tắc xử sự nhập căn nhà trường;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ người cùng cơ quan nhập việc tổ chức xây đắp môi trường xung quanh vật hóa học và môi trường xung quanh văn hóa truyền thống, xã hội đáp ứng an toàn, trong mát, thân thiện thiện so với trẻ nhỏ.

2. Tiêu chí 10. Thực hiện nay quyền dân căn nhà nhập nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện nay những quy quyết định về quyền trẻ em em; các quy quyết định về quyền dân căn nhà của bạn dạng thân thiện, người cùng cơ quan và phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ bám theo quy định dân căn nhà nhập căn nhà trường;

b) Mức khá: Đề xuất những giải pháp bảo đảm an toàn quyền trẻ em; đẩy mạnh quyền dân căn nhà của bạn dạng thân thiện, phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và đồng nghiệp nhập căn nhà trường; trị hiện nay, ngăn ngừa, khuyến cáo giải pháp xử lý kịp thời các tình huống vi phạm quy định dân căn nhà nhập căn nhà ngôi trường (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ và phối phù hợp với đồng nghiệp trong những công việc triển khai những quy quyết định về quyền trẻ em em; đẩy mạnh quyền dân chủ của bạn dạng thân thiện, người cùng cơ quan và phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ bám theo quy định dân chủ nhập căn nhà ngôi trường.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh 4. Phát triển mối mối liên hệ thân thiện căn nhà ngôi trường, mái ấm gia đình và nằm trong đồng

Tham gia tổ chức triển khai, triển khai việc xây đắp, trị triển mối mối liên hệ liên minh với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng cao quality nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ và bảo đảm an toàn quyền trẻ nhỏ.

1. Tiêu chí 11. Phối phù hợp với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng lên quality nuôi chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

a) Mức đạt: Xây dựng quan hệ thân thiết, tôn trọng, hợp tác với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhập nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em em;

b) Mức khá: Phối phù hợp đúng lúc với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm nâng lên quality những hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chăm sóc sức mạnh, dạy dỗ cải tiến và phát triển toàn vẹn cho tới trẻ em em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng, kĩ năng nuôi dưỡng, bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ cho tới phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng. Đề xuất những biện pháp đẩy mạnh kết hợp thân thiện căn nhà ngôi trường với mái ấm gia đình và cộng đồng.

2. Tiêu chí 12. Phối phù hợp với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ em em

a) Mức đạt: Xây dựng quan hệ thân thiết, tôn trọng, hợp tác với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhập triển khai những quy định về quyền trẻ em em;

b) Mức khá: Chủ động phối phù hợp với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ em em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng, kĩ năng thực hiện những quy quyết định về quyền trẻ nhỏ cho tới phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng. Đề xuất những biện pháp đẩy mạnh phối phù hợp với phụ vương, u hoặc người giám hộ trẻ em và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ em em; giải quyết và xử lý đúng lúc những vấn đề từ cha u hoặc người giám hộ trẻ nhỏ tương quan cho tới quyền trẻ nhỏ.

Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc giờ đồng hồ dân tộc), phần mềm technology vấn đề, thể hiện nay khả năng nghệ thuật nhập hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em

Sử dụng được một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc bản địa thiểu số, phần mềm technology vấn đề, thể hiện kĩ năng thẩm mỹ và nghệ thuật nhập hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ.

1. Tiêu chí 13. Sử dụng nước ngoài ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa của trẻ em em

a) Mức đạt: Sử dụng được những kể từ ngữ, câu đơn giản trong tiếp xúc vày một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh); hoặc tiếp xúc thông thường vày giờ đồng hồ dân tộc bản địa so với vùng dân tộc bản địa thiểu số;

b) Mức khá: Trao thay đổi vấn đề giản dị và đơn giản vày một ngoại ngữ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) với nội dung tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em em; hoặc tiếp xúc thành thục vày giờ đồng hồ dân tộc bản địa đối với vùng dân tộc bản địa thiểu số;

c) Mức tốt: Viết và trình diễn đoạn văn giản dị và đơn giản về các chủ thể thân thuộc vày một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) nhập hoạt động chuyên môn về nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em; hoặc dùng thành thục tiếng dân tộc so với vùng dân tộc bản địa thiểu số.

2. Tiêu chí 14. Ứng dụng technology thông tin

a) Mức đạt: Sử dụng được những ứng dụng phần mềm cơ bản trong bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ và quản lý và vận hành group, lớp;

b) Mức khá: Xây dựng được một vài bài xích giảng năng lượng điện tử; sử dụng được những khí giới technology giản dị và đơn giản đáp ứng hoạt động và sinh hoạt bảo vệ, giáo dục trẻ em;

c) Mức tốt: Chia sẻ, tương hỗ người cùng cơ quan nâng cao năng lực phần mềm technology vấn đề nhập hoạt động và sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em và quản lý và vận hành group, lớp.

3. Tiêu chí 15. Thể hiện nay kĩ năng thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động nuôi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ trẻ em em

a) Mức đạt: Thể hiện nay được kĩ năng tạo ra hình, music, múa, văn học tập thẩm mỹ và nghệ thuật giản dị và đơn giản trong số hoạt động và sinh hoạt bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ ở nhóm, lớp;

b) Mức khá: Vận dụng tạo nên những mô hình nghệ thuật tạo ra hình, music, múa, văn học tập thẩm mỹ và nghệ thuật giản dị và đơn giản nhập hoạt động và sinh hoạt chăm sóc, dạy dỗ phù phù hợp với trẻ nhỏ nhập ngôi trường mần nin thiếu nhi. Tổ chức những hoạt động ngày hội, lễ và hoạt động và sinh hoạt thẩm mỹ và nghệ thuật cho tới trẻ nhỏ ở ngôi trường chiêm bao non;

c) Mức tốt: Xây dựng được môi trường xung quanh dạy dỗ trẻ em nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật nhập group, lớp và ngôi trường chiêm bao non; share, tương hỗ đồng nghiệp thể hiện nay kĩ năng thẩm mỹ và nghệ thuật nhập hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ nhỏ và xây đắp môi trường xung quanh dạy dỗ trẻ nhỏ nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong nhóm, lớp và ngôi trường mần nin thiếu nhi.

Chương III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 9. Yêu cầu nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Khách quan lại, toàn vẹn, công bình và dân căn nhà.

2. Dựa bên trên phẩm hóa học, năng lượng và quy trình thực hiện việc của nhà giáo nhập ĐK ví dụ của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và khu vực.

3. Căn cứ nhập nấc của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II Quy quyết định này và với những minh triệu chứng xác thực, thích hợp.

Điều 10. Quy trình nhận xét và xếp loại thành phẩm nhận xét bám theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Quy trình tiến công giá

a) Giáo viên tự động nhận xét bám theo chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên chiêm bao non;

b) Thương hiệu dạy dỗ mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai lấy chủ ý của đồng nghiệp nhập tổ trình độ so với nhà giáo được nhận xét bám theo chuẩn chỉnh nghề ngỗng nghiệp giáo viên chiêm bao non;

c) Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi thực hiện đánh giá chỉ và thông tin thành phẩm nhận xét nhà giáo bên trên hạ tầng thành phẩm tự động tiến công giá của nhà giáo, chủ ý của người cùng cơ quan và thực tiễn đưa triển khai trọng trách của giáo viên trải qua những minh triệu chứng xác thực, thích hợp.

2. Xếp loại thành phẩm tiến công giá

a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở tại mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc khá trở lên trên, ít nhất 2/3 số tiêu chuẩn đạt mức tốt, nhập tê liệt những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới tốt;

b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc đạt trở lên trên, ít nhất 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ nấc khá trở lên trên, nhập tê liệt những tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt tới khá trở lên;

c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở tại mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn được nhận xét kể từ nấc đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu xài chí được nhận xét ko đạt (tiêu chí được nhận xét ko đạt lúc không thỏa mãn nhu cầu yêu thương cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).

Điều 11. Chu kỳ nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Giáo viên tự động nhận xét bám theo chu kỳ luân hồi từng năm một lần vào thời điểm cuối năm học tập.

2. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi tổ chức đánh giá chỉ nhà giáo bám theo chu kỳ luân hồi 2 năm một đợt nhập thời điểm cuối năm học tập.

3. Trong tình huống đặc biệt quan trọng bám theo đòi hỏi của cấp trên quản lý và vận hành, hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi tinh giảm chu kỳ luân hồi nhận xét nhà giáo.

Điều 12. Giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán

1. Tiêu chuẩn chỉnh lựa lựa chọn nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán

a) Là nhà giáo mần nin thiếu nhi với tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai trọng trách bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ ở những hạ tầng dạy dỗ mầm non cho đến thời khắc xét chọn;

b) Được nhận xét bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo mầm non đạt tới khá trở lên trên, nhập tê liệt tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 nên đạt mức tốt;

c) Có kĩ năng design, thực hiện những hoạt động giáo dục hình mẫu, tổ chức triển khai những tọa đàm, hội thảo chiến lược, tu dưỡng về thay đổi nội dung, phương pháp, kiểu dáng tổ chức triển khai bảo vệ, dạy dỗ trẻ em mần nin thiếu nhi cho tới đồng nghiệp trong ngôi trường hoặc cụm ngôi trường xem thêm học tập tập;

d) Có kĩ năng dùng nước ngoài ngữ, phần mềm công nghệ thông tin yêu, khai quật, dùng khí giới technology nhập trong suốt tổ chức triển khai những hoạt động chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ và tu dưỡng giáo viên;

e) Có nguyện vọng phát triển thành nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán.

2. Quy trình lựa lựa chọn nhà giáo mần nin thiếu nhi cốt cán

a) Thương hiệu dạy dỗ mần nin thiếu nhi lựa lựa chọn và khuyến cáo giáo viên mần nin thiếu nhi nòng cốt và report ban ngành quản lý và vận hành thẳng cấp cho trên;

b) Trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê duyệt list nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt bám theo thẩm quyền; report sở giáo dục và khoét tạo;

c) Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê duyệt list nhà giáo mần nin thiếu nhi nòng cốt bám theo thẩm quyền; report Sở Giáo dục và Đào tạo ra bám theo đòi hỏi.

3. Nhiệm vụ của nhà giáo mầm non cốt cán

a) Hỗ trợ, tư vấn cho tới người cùng cơ quan nhập hạ tầng giáo dục mần nin thiếu nhi hoặc những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi bên trên địa phận những yếu tố tương quan đến đảm bảo và nâng lên quality bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ chiêm bao non; biên soạn tài liệu chuyên mục tu dưỡng, chỉ dẫn (cho nhà giáo, phụ vương, u, người giám hộ trẻ em); tổ chức triển khai phía kéo đến SV thực hành thực tế, thực tập luyện sư phạm; liên kết với giảng viên sư phạm những khoa dạy dỗ mần nin thiếu nhi trao thay đổi kỹ năng về nuôi chăm sóc, chăm sóc và dạy dỗ trẻ em em;

b) Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan nhập ngôi trường hoặc các ngôi trường bên trên địa phận về những hoạt động và sinh hoạt xây đắp và triển khai plan giáo dục của căn nhà trường; plan hoạt động và sinh hoạt nuôi chăm sóc và bảo vệ sức mạnh, plan hoạt động dạy dỗ trẻ nhỏ nhập group, lớp; về sự triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo qua loa mạng internet; về tu dưỡng, nhập cuộc hướng dẫn nâng cao năng lực trình độ cho tới lực lượng nhà giáo nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa bàn; nhập cuộc hướng dẫn, tu dưỡng nhà giáo bám theo đòi hỏi thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);

c) Tham chước, tư vấn cho tới cấp cho quản ngại lí thẳng về công tác xây đắp plan dạy dỗ căn nhà ngôi trường phù phù hợp với ĐK ví dụ của trường, lớp và tình hình kinh tế tài chính - xã hội của khu vực nhằm mục đích bảo vệ tiềm năng, chất lượng bảo vệ, dạy dỗ trẻ nhỏ và nâng lên năng lượng trình độ, nghiệp vụ của lực lượng giáo viên; nhập cuộc tổ chức triển khai, report trình độ, nhiệm vụ bên trên các hội nghị chuyên mục, những buổi sinh hoạt trình độ của hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi hoặc các hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi bên trên địa phận.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành dạy dỗ lãnh đạo, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai những quy quyết định của văn bạn dạng này; xây đắp nối tiếp hoạch đào tạo ra, tu dưỡng, cải tiến và phát triển lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi về phẩm chất, năng lượng bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo.

Điều 14. Trách nhiệm của sở giáo dục và khoét tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy quyết định này bám theo thẩm quyền; update, report Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thành phẩm nhận xét nhà giáo mầm non bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo trước thời gian ngày 30 mon 6 thường niên.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trị triển đội ngũ nhà giáo mần nin thiếu nhi nằm trong thẩm quyền quản lý và vận hành dựa vào thành phẩm tiến công giá theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo.

Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và khoét tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy quyết định này bám theo thẩm quyền; report sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo thành phẩm nhận xét nhà giáo mần nin thiếu nhi theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trị triển đội ngũ nhà giáo mần nin thiếu nhi nằm trong thẩm quyền quản lý và vận hành dựa vào thành phẩm tiến công giá theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp nhà giáo.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục chiêm bao non

Xem thêm: đầu số 086 là mạng gì

1. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ mần nin thiếu nhi lãnh đạo, tổ chức nhận xét nhà giáo mần nin thiếu nhi bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp giáo viên; report cơ quan quản lý và vận hành thẳng thành phẩm nhận xét nhà giáo bám theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi.

2. Xây dựng plan huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, trị triển đội ngũ nhà giáo bám theo thẩm quyền dựa vào thành phẩm nhận xét bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp nhà giáo mần nin thiếu nhi.

3. Tham chước với ban ngành quản lý và vận hành cấp cho bên trên, chủ yếu quyền địa phương về công tác làm việc quản lý và vận hành, tu dưỡng nâng lên phẩm hóa học, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ cho tới lực lượng nhà giáo mần nin thiếu nhi dựa vào thành phẩm nhận xét bám theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo mần nin thiếu nhi.