các loại quả trong tiếng anh

Trái cây là loại đồ ăn thức uống một vừa hai phải ngon mồm, một vừa hai phải bổ sung cập nhật nhiều Vi-Ta-Min và khoáng hóa học hùn tăng mạnh sức mạnh. Tuy nhiên, những loại trái ngược cây này vô giờ Anh được viết lách như vậy nào? Phiên âm rời khỏi sao? Hãy nằm trong Langmaster tò mò các kể từ vựng giờ Anh về trái ngược cây tức thì tiếp sau đây.

1. Các kể từ vựng giờ Anh về trái ngược cây

1.1 Từ vựng giờ Anh về những loại trái ngược cây

Trái cây là loại đồ ăn thức uống thông thườn so với cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta. Tuy nhiên phiên âm và cơ hội viết lách của những loại trái ngược cây này như vậy nào? Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu tức thì bên dưới đây:

Bạn đang xem: các loại quả trong tiếng anh

null

Từ vựng giờ anh về trái ngược cây

 • Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
 • Apple /’æpl/: táo
 • Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
 • Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
 • Grape /greɪp/: nho
 • Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
 • Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khế
 • Mango /´mæηgou/: xoài
 • Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
 • Mandarin /’mændərin/: quýt
 • Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
 • Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
 • Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
 • Durian /´duəriən/: sầu riêng
 • Lemon /´lemən/: chanh vàng
 • Lime /laim/: chanh vỏ xanh
 • Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
 • Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 • Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 • Plum /plʌm/: mận
 • Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 • Peach /pitʃ/: đào
 • Cherry /´tʃeri/: anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 • Coconut /’koukənʌt/: dừa
 • Guava /´gwa:və/: ổi
 • Pear /peə/: lê
 • Fig /fig/: sung
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
 • Melon /´melən/: dưa
 • Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 • Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
 • Longan /lɔɳgən/: nhãn
 • Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
 • Berry /’beri/: dâu
 • Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 • Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 • Persimmon /pə´simən/: hồng
 • Tamarind /’tæmərind/: me
 • Cranberry /’krænbəri/: trái ngược phái mạnh việt quất
 • Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 • Das /deit/: trái ngược chà là
 • Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: trái ngược hạnh xanh
 • Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: trái ngược chanh vùng Tây Ấn
 • Citron /´sitrən/: trái ngược thanh yên
 • Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 • Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
 • Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 • Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
 • Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 • Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
 • Malay hãng apple /mə’lei ‘æpl/: điều
 • Star hãng apple /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 • Almond /’a:mənd/: trái ngược hạnh
 • Chestnut /´tʃestnʌt/: phân tử dẻ
 • Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 • Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
 • Raisin /’reizn/: nho khô

Xem thêm: TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.2 Từ vựng về những loại rau xanh trái cây color đỏ

 • Squash /skwɒʃ/: Bí
 • Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 • Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 • Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 • Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
 • Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: Bế Tắc đỏ

1.3 Từ vựng về những loại rau xanh trái cây color vàng

 • Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)
 • Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 • Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 • Lotus root: Củ sen
 • Turmeric: Nghệ

Xem thêm:

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 Từ vựng về những loại dưa

 • Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
 • Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
 • Galia: Dưa Galia
 • Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
 • Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: Bí đao
 • Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
 • Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
 • Casaba melon: Dưa múi Casaba
 • Crenshaw melon: Dưa Mỹ siêu ngọt
 • Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
 • Bailan melon: Dưa Lan Châu
 • Charentais: Dưa Charentais
 • Hami: Dưa lưới hami
 • Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

null

1.5 Từ vựng về những loại trái ngược chúng ta berry

 • Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
 • Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: Nam việt quất
 • Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
 • Boysenberry: Mâm xôi lai
 • Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
 • Goji Berry: Cẩu kỷ tử
 • Acai Berry: Quả Acai
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
 • Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
 • Bilberry: Việt quất đen
 • Elderberry: Quả cơm trắng cháy
 • Chokeberry: Anh đục dại
 • Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
 • Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
 • Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bể tử
 • Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: Quả nham lê
 • Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
 • Lingonberry: Quả hồ nước lý

Xem thêm:

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 Từ vựng về những loại trái ngược chúng ta cam

 • Lime /laɪm/: chanh
 • Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
 • Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: Quả mơ
 • Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: Quả bưởi
 • Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: Quả dứa
 • Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: Quả cóc
 • Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: Quả me
 • Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
 • Green Apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/: Táo xanh
 • Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: Quả cam
 • Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: Quả khế
 • Guava /ˈɡwɑː.və/: Quả ổi
 • Plum /plʌm/: Quả mận
 • Kiwi /ˈkiː.wiː/: Quả Kiwi
 • Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số trở thành ngữ về những loại trái ngược cây thông dụng

Từ vựng giờ Anh về những loại trái ngược cây phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn nâng lên vốn liếng kể từ vựng cũng như thể nắm vững của tớ. Tuy nhiên, một điều chúng ta cần thiết cảnh báo, nhiều lúc những kể từ vựng trái cây phía trên ghép lại cùng nhau, tạo ra trở thành thành ngữ thì lại đem nghĩa không giống trọn vẹn. Vì thế, hãy tìm hiểu thêm tức thì về những trở thành ngữ này tiếp sau đây.

null

Một số trở thành ngữ về những loại trái ngược cây thông dụng

 • Go banana: Có tức thị tức dỗi, tức điên lên

Ví dụ:

Xem thêm: sau before dùng thì gì

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi tiếp tục tức dỗi nếu như bà ấy hiểu rằng sản phẩm học hành của tôi)

 • Apples and oranges: Khác biệt

Ví dụ:

I and my brother are just apples and oranges (Tôi và anh trai tôi chẳng đem gì như là nhau)

 • Not give a fig: Không đem hào hứng với việc gì đó

Ví dụ:

He's bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh tao đang được phô vùng về mái ấm gia đình bản thân tuy nhiên tôi chả quan tiền tâm)

 • The hãng apple of one’s eye: Được ai cơ quý mến, mến thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the hãng apple of her eye (Nhà tôi đem 3 người con, tuy nhiên cậu con cái út ít được yêu thương quý nhất)

 • The cherry on the cake: Thứ sau cùng nhằm tất cả trả hảo

Ví dụ: 

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết ấn tượng thực hiện tất cả trở lên trên trả hảo)

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

Xem thêm: đáp an heo đi học ngày hôm nay

3. Một số lời nói dùng kể từ vựng về trái ngược cây vô giờ Anh

Dưới đó là một vài lời nói dùng kể từ vựng giờ Anh về trái ngược cây thông thườn nhằm bạn cũng có thể tham lam khảo:

 • These apples are rotten. (Những trái ngược táo này bị thối rồi)
 • This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này tương đối chua)
 •  Do you lượt thích fruits? What’s your favorite one? (Bạn đem mến ăn trái ngược cây không? quý khách hàng mến loại nào là nhất?)
 • Vietnam is a tropical country sánh we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, hãng apple, orange, banana, grapefruit,.... (Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa nên Shop chúng tôi đem thật nhiều loại trái cây. Như bơ, táo, cam, chuối, bòng,...)

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Phía bên trên là toàn cỗ từ vựng giờ Anh về trái ngược cây nhằm bạn cũng có thể giao lưu và học hỏi. Hy vọng sẽ hỗ trợ nâng lên năng lực, vốn liếng kể từ vựng giờ anh của chúng ta. Dường như, nhớ là nhập cuộc những lớp học tập của Langmaster nhằm “chinh mục” giờ Anh một cơ hội đơn giản dễ dàng nhất nhé.