biên bản thanh lý hợp đồng

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vô Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ Công ty ...........

Bạn đang xem: biên bản thanh lý hợp đồng

Hôm ni, ngày ...... mon ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

Đại diện vì chưng ông : …………………………………………………………………………………………

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : …………………………………… Fax: ……………………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện vì chưng ông : . ………………………………………………………………………………………….

Chức danh           : ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cảm ứng        : ……………………………………………… Fax: ……………………………………

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: hạ còn vương nắng lời

Hai mặt mũi thống nhất ký biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B vẫn tổ chức ............... cho Cạnh A theo dõi phù hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: Giá trị phù hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý giao dịch mang đến Cạnh B nấc phí công ty như sau:

Giá trị phù hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị phù hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Cạnh A đồng ý giao dịch mang đến Cạnh B khoản chi phí bên trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý giao dịch toàn cỗ số chi phí bên trên mang đến Bên B theo dõi như quy tấp tểnh bên trên Điều 2 của Biên bạn dạng này.

Hai mặt mũi thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  thân thích Công ty ............ và Công ty ...........

Xem thêm: cách làm hồ sơ xin việc

Biên bạn dạng thanh lý này được lập trở nên 02 bạn dạng từng mặt mũi lưu giữ một bạn dạng và có mức giá trị pháp luật như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                            Giám đốc                                                                 Giám đốc