92/2015/tt btc

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: hợp âm ukulele cơ bản

Xem thêm: cách tắt trạng thái online trên messenger

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi một phần
 • Ngày với hiệu lực: 30/07/2015

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT