we are looking for place to spend night

Câu hỏi:

19/03/2022 12,239

“place” là danh kể từ ko xác lập rõ ràng nhập câu và chính thức vị một phụ âm => tao người sử dụng “a”

Bạn đang xem: we are looking for place to spend night

night” là danh kể từ và đã được xác lập rõ ràng nhập câu tuy nhiên từ đầu đến chân thưa và người nghe hiểu rõ đối tượng người dùng bại liệt nên tao người sử dụng “the”

=> We are looking for a place vĩ đại spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được lần một điểm nhằm qua chuyện tối.

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo bị cắn, but she didn’t eat táo bị cắn. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo bị cắn, but she didn’t eat táo bị cắn. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and táo bị cắn, but she didn’t eat táo bị cắn. (ảnh 3)apple.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 1 tập 2 cánh diều pdf

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have cát and dog.  cát doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel vĩ đại ____ foreign country, I always want vĩ đại try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Xem thêm: việt nam quê hương ta

Câu 6:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Peter is  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”Peter is most hard-working student I’ve known. (ảnh 1)most hard-working student I’ve known.