Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề

Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề

Các bạn có thể download và thử giải bài

어휘 및 문법 (1번 ~ 30번)

※ [1~2] <보기>와 같이 그림을 보고 ( )에 알맞은 것을 고르십시오.

(각 3점)

<보 기>

>> Xem thêm:

가: 이것이 무엇입니까?

나: ( )입니다.

Học tiếng hàn topik sơ cấp bài 3

Học tiếng hàn topik sơ cấp bài 3

1. 사과

2. 과자

3. 우유

4. 구두

1. 가: 이것이 무엇입니까?

나: ( )입니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *