tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1Với điều giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 9: A closer look một trong các Unit 9: English in the world Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 9.

Unit 9 lớp 9: A closer look 1

Unit 9 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match the words/phrases in cloumn A with the definitions in column B. (Nối những kể từ, cụm kể từ nhập cột A với những khái niệm nhập cột B.)

Quảng cáo

A

B

1. bilingual

2. fluent

3. rusty

4. pick up a language

5. reasonably

6. get by in a language

A. not as good at a language as you used vĩ đại be because you have not used it for a long time

B. able vĩ đại speak two languages equally well because you learned them as a child

C. know just enough of a language for simple communication

D. learn a language by practising it, rather than vãn by learning it in a class

E. able vĩ đại speak, read or write a language easily, quickly, and well

F. vĩ đại a degree that is fairly good, but not very good

Đáp án:

1-b2-e3-a4-d5-f6-c

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Song ngữ = tài năng rằng nhị ngôn từ đảm bảo chất lượng như nhau vì thế chúng ta được học tập kể từ bé xíu.

2. Lưu loát = tài năng rằng, phát âm, viết lách một ngôn từ một cơ hội đơn giản và dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.

3. Trình chừng xoàng cút = ko xuất sắc về một ngôn từ này cơ như chúng ta từng vì thế dường như không dùng nhập một thời hạn lâu năm.

4. Học lỏm một ngôn từ = học tập một ngôn từ bằng phương pháp thực hành thực tế nó thay cho học tập bên trên lớp.

5. Vừa nên = ở một cường độ này cơ tương đối tốt tuy nhiên ko nên rất tuyệt.

6. lõi sơ sơ = biết vừa phải đầy đủ một ngôn từ nhằm tiếp xúc giản dị.

2a. Choose the correct words in the following phrases about language learning. (Chọn trúng kể từ trong số cụm kể từ tiếp sau đây về sự việc học tập ngôn từ.)

1. be bilingual in/ at the language (thành thạo 2 loại tiếng)

2. be reasonably good on/ at the language

3. can get to/ by in the language

4. be fluent at/ in the language

Quảng cáo

5. can't speak a word of/ with the language

6. can speak the language, but it's a lot/ bit rusty

7. pick up/ off a bit of the language on holiday

Đáp án:

2.at3.by4.in5.of6.bit7.up

Hướng dẫn dịch:

2. xuất sắc về ngôn ngữ

3. hoàn toàn có thể phát hiện vì thế ngôn ngữ

4. thạo ngôn ngữ

5. ko thể rằng nổi một kể từ của ngôn ngữ

6. nói cách khác ngôn từ cơ, tuy nhiên bị quên một chút

7. học tập lỏm một ngôn từ vào trong ngày nghỉ

Quảng cáo

b. Choose phrases from 2a vĩ đại make sentences about yourself or people you know. (Chọn cụm kể từ từ bài xích 2.a vĩ đại nhằm hoàn thành xong những câu về phiên bản thân thích bản thân hoặc người tuy nhiên chúng ta biết.)

Gợi ý:

- I can’t speak a word of Spanish, I found this language really hard vĩ đại speak.

- She’s fluent in France. She has learnt France for 6 years.

- My grandfather can speak Russian, but it’s a bit rusty since he used vĩ đại use Russian when he was young.

- My friend picked up a bit of Japanese on her holiday in Tokyo. She can say “Konichiwa”, which means “Hello” and “Arigatou”, which means “Thank you”.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi ko thể rằng một kể từ giờ đồng hồ Tây Ban Nha, tôi thấy ngôn từ này thực sự khó khăn rằng.

- Cô ấy thông thuộc giờ đồng hồ Pháp. Cô ấy tiếp tục học tập giờ đồng hồ Pháp nhập 6 năm.

- Ông tôi nói cách khác giờ đồng hồ Nga, tuy nhiên nó tương đối xa xôi vì thế ông ấy từng dùng giờ đồng hồ Nga lúc còn nhỏ.

- Quý khách hàng tôi tiếp tục học tập được một ít giờ đồng hồ Nhật nhập kỳ ngủ của cô ấy ấy ở Tokyo. Cô ấy nói cách khác “Konichiwa”, Tức là “Xin chào” và “Arigatou”, Tức là “Cảm ơn”.

3a. Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B vĩ đại make expressions about language learning (Nối những kể từ, cụm kể từ nhập cột A với những kể từ, cụm kể từ nhập cột B nhằm tạo thành cơ hội trình diễn về sự việc học tập ngôn từ.)

A

B

1. know what a

2. have

3. make

4. guess

5. imitate

6. translate from

7. correct a

8. look up a word

A. other speakers

B. the meaning of a word

C. your first language

D. mistake

E. word means

F. in a dictionary

G. mistakes

H. an accent

Đáp án:

1-e2-h3-g4-b
5-a6-c7-d8-f

Hướng dẫn dịch:

1. biết 1 kể từ Tức là gì

2. đem hóa học giọng

3. phát sinh lỗi

4. đoán nghĩa của từ

5. tế bào phỏng những người dân rằng khác

6. dịch kể từ giờ đồng hồ u đẻ của bạn

7. sửa 1 lỗi sai

8. tra 1 kể từ nhập kể từ điển

b. Fill the blanks with the verbs in the box. (Điền nhập dù rỗng với những động kể từ nhập khuông.)

If you don't (1) what a word means, try vĩ đại (2) the meaning, or (3) the word in your dictionary. All foreign speakers (4) an accent, but that doesn't matter. To make your pronunciation better, listen vĩ đại English speakers and try vĩ đại (5) them. Don't worry if you (6) mistakes or don't try vĩ đại (7) a mistake – that's normal! It's often useful vĩ đại (8) words from one language vĩ đại the other, but it's best when you can start vĩ đại think in the new language.

Đáp án:

1. know2. guess3. look up4. have
5. imitate6. make7. correct8. translate

Hướng dẫn dịch:

Nếu chúng ta ko biết nghĩa của một kể từ, hãy nỗ lực đoán nghĩa của chính nó, hoặc tra tự vị. Tất từ đầu đến chân quốc tế đều phải có giọng đặc thù tuy nhiên cơ ko nên là yếu tố. Để vạc âm đảm bảo chất lượng rộng lớn, hãy nghe người Anh rằng và học theo theo đuổi bọn họ. Đừng phiền lòng nếu như bạn giắt lỗi sai và hãy cố sửa nó, việc này là thông thường. Dịch từ 1 ngôn từ thanh lịch ngôn từ không giống thông thường vô cùng tiện ích, tuy nhiên cơ hội rất tốt là hãy tâm lý vì thế loại ngôn từ mới nhất.

4. Listen and repeat, paying attention vĩ đại the tones of the underlined words in each conversation. (Nghe và phát âm lại, để ý cho tới tông giọng của những kể từ gạch men chân trong những đoạn đối thoại.)

Bài nghe:

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

1. A: I'd lượt thích some oranges, please.

B: But we don't have any oranges.

2. A: What would you lượt thích, sir?

B: I'd lượt thích some oranges.

3. A: I'll come here tomorrow.

B: But our cửa hàng is closed tomorrow.

4. A: When is your cửa hàng closed?

B: It is closed tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tôi ham muốn vài ba ngược cam, thực hiện ơn.

B: Nhưng công ty chúng tôi không tồn tại cam.

2. A: Quý khách hàng ham muốn gì, thưa ông?

B: Tôi ham muốn một vài ba ngược cam.

3. A: Tôi sẽ tới trên đây vào trong ngày mai.

B: Nhưng cửa hàng của công ty chúng tôi tạm dừng hoạt động vào trong ngày mai.

4. A: Khi này cửa hàng của người tiêu dùng đóng góp cửa?

B: Nó tạm dừng hoạt động vào trong ngày mai.

5. Listen vĩ đại the conversations. Do you think the voice goes up or down at the kết thúc of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 kết thúc of each line. (Nghe đoạn đối thoại. Quý khách hàng đem suy nghĩ là tiếng nói tăng trưởng hoặc trở lại bên trên cuối từng câu loại hai? vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng dòng sản phẩm.)

Bài nghe:

1. A: Tom found a watch on the street.

B: No. He found a wallet on the street. ↗

2. A: Where did Tom find this watch?

B: He found it on the street. ↘

3. A: Let's have some coffee.

B: But I don't lượt thích coffee. ↗

4. A: Let's have a drink. What would you like?

B: I'd lượt thích some coffee. ↘

5. A: This hat is nice.

B: I know it's nice, but it's expensive. ↘

6. A: This bed is big.

B: I know it's big but that one's bigger. ↘

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tom nhìn thấy một cái đồng hồ thời trang bên trên phố.

B: Không. Anh ấy nhìn thấy một cái ví bên trên trên phố.

2. A: Tom tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang này ở đâu?

B: Anh ấy nhìn thấy nó bên trên trên phố.

3. A: Chúng tao hãy tu một ít cafe.

B: Nhưng tôi ko quí cafe.

4. A: Chúng tao hãy tu một ly. Quý khách hàng ham muốn gì?

B: Tôi ham muốn một không nhiều cafe.

5. A: Cái nón này đẹp mắt.

B: Tôi biết nó đẹp mắt, tuy nhiên nó giắt.

6. A: Giường này rộng lớn.

B: Tôi biết nó rộng lớn tuy nhiên dòng sản phẩm này còn to hơn.

6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the kết thúc of each line. Then listen, kiểm tra and repeat. (Đọc đoạn đối thoại. Giọng rằng đem tăng trưởng hoặc trở lại trong mỗi kể từ gạch men chân? Vẽ mũi thương hiệu thích hợp bên trên cuối từng dòng sản phẩm. Sau cơ nghe, đánh giá và phát âm lại.)

Bài nghe:

A: What make of TV shall we buy?

B: Let's get the Samsung.

A: I think we should get the Sony. It's really nice.

B: (trying vĩ đại persuade A vĩ đại buy a Samsung) But the Samsung is nicer.

A: But the Sony has a guarantee.

B: They both have a guarantee.

A: How much is the Sony?

B: It's $600.

A: It's too expensive.

B: I know it's expensive, but it's of better quality.

A: (trying vĩ đại persuade B vĩ đại buy a Sony) They're both of good quality.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tom nhìn thấy một cái đồng hồ thời trang bên trên phố.

B: Không. Anh ấy nhìn thấy một cái ví bên trên trên phố.

2. A: Tom tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang này ở đâu?

B: Anh ấy nhìn thấy nó bên trên trên phố.

3. A: Chúng tao hãy tu một ít cafe.

B: Nhưng tôi ko quí cafe.

4. A: Chúng tao hãy tu một ly. Quý khách hàng ham muốn gì?

B: Tôi ham muốn một không nhiều cafe.

5. A: Cái nón này đẹp mắt.

B: Tôi biết nó đẹp mắt, tuy nhiên nó giắt.

6. A: Giường này rộng lớn.

B: Tôi biết nó rộng lớn tuy nhiên dòng sản phẩm này còn to hơn.

Bài giảng: Unit 9: English in the world - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases ... 2a. Choose the correct ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence ... 2. Rewwrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about .... 2a. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen vĩ đại four ... 2. Listen vĩ đại the extracts ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct ... 2. Read what three people ...

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart ... 2. Choose two varieties ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: mở bài chiều tối học sinh giỏi

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp