tiếng anh 9 unit 6 skills 1Với điều giải bài bác tập dượt Unit 6 lớp 9: Skills một trong các Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: Skills 1

Unit 6 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 6 skills 1

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs lớn answer the following questions. (Làm việc theo gót cặp rồi vấn đáp thắc mắc sau.)

Unit 6 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới

1. What are the things in the pictures?

2. When and where can you see them?

3. How different are they?

Gợi ý:

1. The first picture shows an old tram. The second picture shows a modern train.

2. The tram would have been seen in a town or đô thị. These trains can be seen nowadays in big, modern cities.

Old tram Modern train
Compartment Two or three Four
Speed Low High
Air-conditioner No Yes
Runs on The ground at street level Elevated tracks
Powered by Overhead electricity wires Electromagnetics

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Những loại nhập tranh giành là gì?

- Hình hình họa trước tiên đã cho chúng ta biết một con xe năng lượng điện cũ. Hình hình họa loại nhì đã cho chúng ta biết một đoàn tàu tân tiến.

2. Quý khách hàng hoàn toàn có thể phát hiện ra bọn chúng lúc nào và ở đâu?

- Xe năng lượng điện sẽ tiến hành phát hiện ra nhập một thị xã hoặc TP.HCM. Ngày ni hoàn toàn có thể thấy những chuyến tàu này ở những TP.HCM rộng lớn, tân tiến.

3. Chúng không giống nhau như vậy nào?

Tàu cũ

Tàu hiện nay đại

Ngăn

Hai hoặc ba

Bốn

Tốc độ

Thấp

Cao

Máy điều hòa

Không

Đúng

Chạy trên

Mặt khu đất ở đàng phố

Các tuyến phố bên trên cao

Được hỗ trợ bởi

Dây năng lượng điện bên trên cao

Điện từ

2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow. (Bây giờ gọi bài bác báo ở tập san du ngoạn. Sau cơ vấn đáp thắc mắc sau.)

Quảng cáo

THE TRAM SYSTEM IN HA NOI: THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people lớn more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first skytrain system, connecting Cat Linh and Ha Dong. The system is expected lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected lớn be completed in a few years.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

HỆ THỐNG XE ĐIỆN Tại HÀ NỘI: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Hà Nội đem đàng xe cộ năng lượng điện trước tiên nhập năm 1900. Hệ thống xe cộ năng lượng điện là một trong phương tiện đi lại vận tải đường bộ chủ yếu của TP.HCM nhập thập kỉ loại 9 và thiệt vậy hình hình họa của con xe năng lượng điện và tiếng động leng reng của chính nó đã đi được sâu sắc nhập trái ngược tim và tâm trí của những người Hà Nội Thủ Đô. Bởi vì thế nó tiện lợi và rẻ rúng khi chuồn vòng xung quanh TP.HCM và vùng ngoại thành vày xe cộ năng lượng điện, khối hệ thống này tiếp tục đặc biệt thịnh hành.

Ngày ni, sau rộng lớn hai mươi năm, dân sinh của Hà Nội Thủ Đô đã tiếp tục tăng kể từ 2 triệu con người lên rộng lớn 6 triệu người; bởi vậy, con số phương tiện đi lại bên trên trên phố đã tiếp tục tăng đáng chú ý. Đế đáp ứng nhu cầu yêu cầu di chuyển tăng dần, Hà Nội Thủ Đô đang được khai trương thành lập hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao, thông liền Cát Linh và HĐ Hà Đông. Hệ thống được mong ngóng tiếp tục chính thức hoạt động và sinh hoạt nào là năm năm 2016 với 4 toa tàu năng lượng điện trước tiên. Hơn nữa, dự án công trình khối hệ thống đàng ray mới mẻ bao hàm 8 km đàng ray xe cộ năng lượng điện bên trên cao và 4 km đàng ray ngầm bên dưới mặt mày khu đất, thông liền mái ấm ga trung tâm Hà Nội Thủ Đô và Nhơn đang rất được kiến thiết và mong ngóng tiếp tục hoàn thành xong nhập vài ba năm nữa.

Câu hỏi:

1. In which century was the tram system built?

2. What was the role of the tram system in Ha Noi?

3. When was the system removed?

4. What has happened lớn Ha Noi's population over the last two decades?

Đáp án:

1. In the 20th century.

2. It was a major means of transport for Hanoians.

3. In 1990.

4. The population has increased dramatically.

5. New rail systems including a skytrain and a subway are under way.

6. The first tramways in 1900.

Giải thích:

1. Thông tin: Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

2. Thông tin: Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

3. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades … However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

4. Thông tin: However, due lớn the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

5. Thông tin: Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected lớn be completed in a few years.

Hướng dẫn dịch:

1. Hệ thống xe cộ năng lượng điện được kiến thiết nhập thế kỷ nào?

- Vào thế kỷ trăng tròn.

2. Vai trò của khối hệ thống xe cộ năng lượng điện ở Hà Nội Thủ Đô là gì?

- Nó là 1 trong những phương tiện đi lại giao thông vận tải chủ yếu của những người Hà Nội Thủ Đô.

Xem thêm: phim tinh lạc ngưng thành đường khi nào chiếu

3. Hệ thống được gỡ quăng quật khi nào?

- Năm 1990.

4. Điều gì tiếp tục xẩy ra với dân sinh Hà Nội Thủ Đô nhập nhì thập kỷ qua?

- Dân số tăng đột biến đổi.

5. Hệ thống xe cộ năng lượng điện ở Hà Nội Thủ Đô mới đây đã và đang được nâng cấp như vậy nào?

- Hệ thống đường tàu mới mẻ bao hàm tàu năng lượng điện bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm đang rất được thực hiện.

6. Quý khách hàng suy nghĩ khối hệ thống giao thông vận tải nào là tuyệt hảo rộng lớn với những người Hà Nội?

- Những con cái tàu năng lượng điện trước tiên nhập năm 1900.

3. Decide if the following statements are true (T) or false (F). (Xem những câu sau là chính (T) hoặc sai (F))

1. The purpose of the passage is lớn persuade people lớn go by skytrain.

2. Hanoians were deeply attached lớn their tram system.

3. The tram system of Ha Noi only operated in the downtown area.

4. There has been a sharp increase in the number of vehicles in Ha Noi.

5. The new skytrain has been running for two years.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Mục đích của đoạn văn là reviews, ko thuyết phục chuồn loại phương tiện đi lại nào là.

2. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the đô thị for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

3. Thông tin: Since it was convenient and cheap lớn get around the đô thị and lớn the suburban areas by tram, the system was very popular.

4. Thông tin: Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people lớn more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically.

5. Thông tin: The system is expected lớn begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains.

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục người xem chuồn xe cộ năng lượng điện bên trên cao.

2. Người Hà Nội Thủ Đô ràng buộc thâm thúy với hệ thông tàu năng lượng điện của mình.

3. Hệ thống xe cộ năng lượng điện của Hà Nội Thủ Đô chỉ hoạt động và sinh hoạt ở điểm trở thành thị.

4. Có sự tăng nhanh chóng con số phương tiện đi lại ở Hà Nội Thủ Đô.

5. Hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao mới mẻ tiếp tục chạy được hai năm.

4. Work in pairs. List different types of traditional and modern transport systems in Viet Nam. (Làm việc theo gót cặp. Liệt kê những loại phương tiện đi lại giao thông vận tải truyền thống lâu đời và tân tiến ở VN.)

Past Present
Road types path, earthen road, trench, brick road, tunnel, alley, tram system underpass, flyover, skytrain system, sky walk system, cable xế hộp, tunnel, alley
Vehicles bicycle, rickshaw, coach, train, tram motorbike, bicycle, coach, train, xế hộp, tram, plane

Hướng dẫn dịch:

Quá khứ

Hiện tại

Loại đường

đường chuồn, đàng khu đất, rãnh, đàng gạch men, căn hầm, hẻm, khối hệ thống xe cộ điện

hầm chui, cầu vượt lên, khối hệ thống tàu năng lượng điện bên trên cao, khối hệ thống quốc bộ bên trên cao, cáp treo, hầm, hẻm

Phương tiện

xe giẫm, xe cộ kéo, huấn luyện và đào tạo viên, xe cộ lửa, xe cộ điện

xe máy, xe đạp điện, xe cộ khách hàng, xe cộ lửa, xe cộ tương đối, xe cộ năng lượng điện, máy bay

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live? (Thảo luận những thay cho thay đổi nhập giao thông vận tải ở vùng xung xung quanh chúng ta. Có điều gì banjnthichs rộng lớn ở giao thông vận tải truyền thống lâu đời hoặc tân tiến điểm chúng ta sinh sống không?)

Hướng dẫn dịch:

- Tôi mến dùng lối chuồn dành riêng cho tất cả những người quốc bộ rộng lớn là vỉa hè bên trên những tuyến phố sầm uất ở TP.HCM của tôi chính vì nó tin cậy rất nhiều mang đến cỗ hành và ở cơ không nhiều độc hại rộng lớn.

- Những tuyến phố ở xã tôi tiếp tục thay cho thay đổi đáng chú ý. Nhưng tôi mến những tuyến phố khu đất rộng lớn là đàng bê tông chính vì nông thôn nom "xanh hơn" với những tuyến phố cơ.

Gợi ý:

I prefer the modern train kêu ca the old tram in my đô thị because it’s much faster and it has air conditioner sánh that my trip is more comfortable.

Now in đô thị, there are more buses kêu ca in the past. I lượt thích that because they help lớn reduce pollution and the fees are quite cheap.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mến tàu tân tiến rộng lớn tàu năng lượng điện cũ nhập TP.HCM của tôi vì thế nó nhanh chóng rất nhiều và đem máy điều tiết nhằm chuyến hành trình của tôi tự do thoải mái rộng lớn.

Bây giờ nhập TP.HCM, có không ít xe cộ buýt hơn trước đây trên đây. Tôi mến vấn đề này vì thế bọn chúng chung thuyên giảm độc hại và lệ phí khá rẻ rúng.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: có bao nhiêu biện pháp tu từ

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp