tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2


Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

Tổng thích hợp đề đua thân thuộc kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Past simple & past perfect: review 

(Ôn luyện vượt lên khđơn và vượt lên khứ trả thành)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

(Nhìn vào trong dòng thời hạn và bịa động kể từ nhập ngoặc ở thì trúng.) 

1. Fruit flies (be sent) ________ into space before Laika the dog (make) ________ her space journey.

2. By the time Laika (become) ________ the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) ________ into space.

3. Gagarin (fly) ________ into space eight years before Armstrong (walk) ________ on the moon.

4. When the USA (put) ________ the first human on the moon, Russia already (send) ________ the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) ________ in 2004, Dennis Tito already (travel) ________ into space as a tourist.

Lời giải chi tiết:

1. had been sent; made 2. became; had (already) been launched 3. had flown; walked
4. put; had (already) sent 5. was established; had (already) travelled  

1. Friut flies had been sent into space before Laika the dog made her space journey.

(Ruồi giấm và được nhập không khí trước lúc chó Laika tiến hành chuyến du ngoạn nhập không khí thứ nhất.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ: S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

2. By the time Laika became the first astronaut dog, fruit flies had already been launched into space.

(Khi Laika phát triển thành chú chó du hành dải ngân hà thứ nhất, con ruồi giấm và được tiến hành không khí.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect 

3. Gagarin had flown into space eight years before Armstrong walked on the moon.

(Gagarin đang được cất cánh nhập không khí 8 năm vừa qua Lúc Armstrong quốc bộ bên trên mặt mày trăng.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ: S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

4. When the USA put the first human on the moon, Russia had already sent the first human into space.

(Khi Mỹ đem thế giới thứ nhất lên trên bề mặt trăng,  Nga đã lấy thế giới thứ nhất nhập dải ngân hà.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ: S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

5. When Virgin Galactic was established in 2004,Dennis Tito already had already travelled into space as a tourist.

(Khi  Virgin Galactic được xây dựng năm 2004, Dennis Tito đang đi đến khong gian lận như 1 khác nước ngoài.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ: S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth vĩ đại the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner.

(Có nên những khoảnh xung khắc này đang được xẩy ra Lúc những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn trống không nhập sườn, tiếp sau đó lựa chọn 1 sự khiếu nại kể từ dòng sản phẩm thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sự việc khiếu nại bại liệt với các bạn nằm trong học tập.)

Mr Phuong, born in 1941 

Thu, born in 1997.

Your teacher, born in ______. 

You, born in ______.

Example:

A: Had Gagarin already travelled into space when Thu was born?

( Có nên Gagarin đang được du hành nhập dải ngân hà Lúc Thu được sinh ra?)

B: Yes, he had. 

(Đúng vậy.)

A: Had the first space tourist Dennis Tito already flown into space when our teacher was born?

(Có nên căn nhà du hành dải ngân hà thứ nhất Dennis Tito đang được cất cánh nhập dải ngân hà Lúc nhà giáo của tất cả chúng ta được sinh đi ra không?)

B: No, he hadn't.

(Không nên.)

Lời giải chi tiết:

A: Had American astronaut Neil Amstrong become the first human vĩ đại walk on the moon before your teacher was born?

(Có nên phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong phát triển thành người thứ nhất chuồn bên trên mặt mày trăng trước lúc nhà giáo của người sử dụng đi ra đời?)

B: Yes, he had.

(Đúng vậy.)

A: Had American millionaire Dennis Tito become the first space tourist after 900 hours of training before you was born?

(Có nên tỷ phú người Mỹ Dennis Tito phát triển thành khách hàng du ngoạn không khí thứ nhất sau 900 giờ giảng dạy trước khi chúng ta sinh ra?)

B: Yes, he had.

(Đúng vậy.)

A: Had the world’s first commercial spaceline Virgin Galatic been founded before you was born?

(Đã với chuyến cất cánh thương nghiệp thứ nhất bên trên trái đất Virgin Galatic được xây dựng trước khi chúng ta sinh ra?)

B: Yes, it had.

(Đúng vậy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Defining relative cluases

3. Complete the following sentences with/without  a relative pronoun. 

(Hoàn trở nên những câu sau với 1 đại kể từ mối quan hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ mối quan hệ.)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Lời giải chi tiết:

1. who/that

2. where

3. which/ that

4. which/that

5. which/ that

6. when

1. This is the astronaut who/that visited our school last week.

(Đây là phi hành gia đang đi tới thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "who/ that" thay cho mang lại danh kể từ chỉ người "astronaut" (phi hành gia).

2. This is the village where Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

(Đây là ngôi buôn điểm nhưng mà Helen Sharman, phái nữ phi hành gia người Anh thứ nhất được sinh đi ra.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "where" thay cho mang lại danh kể từ chỉ vị trí "vilage" (ngôi làng).

3. Can you talk more about the parabolic flights which/that you took for your training?

(Bạn nói theo một cách khác nhiều hơn thế nữa về chuyến cất cánh tế bào phỏng loại nhưng mà các bạn đang được nhập cuộc trong lần huấn luyện?)

Xem thêm: lyrics waiting for you mono

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật "flights" (chuyến bay).

4. This is the museum which/ that has some of the best rock collections in the country.

(Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm với bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật "museum" (bảo tàng).

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house which/ that Carin and Ola have built themselves.

(Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu sâu sắc bên phía trong Thụy Điển và tham lam quan lại mái nhà ngày hè loại nhưng mà Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật "summer house" (ngôi căn nhà mùa hè).

6. This is the year when the first human walked on the moon.

(Đây là năm nhưng mà thế giới thứ nhất chuồn bên trên mặt mày trăng.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "when" thay cho mang lại danh kể từ chỉ thời hạn "the year" (năm đó).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.  Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. 

(Kết thích hợp từng cặp câu trở nên một câu, dùng khêu ý đang được mang lại.)

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

(Lớp học tập đang được coi bộ phim truyền hình ngày hôm qua. Sở phim về thiên chức không khí Apollo 13.)

=> The fim ______________

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

(Chúng tôi hiểu về 1 phi hành gia. Vị phi hành gia này đang được nhập không khí năm 1961.)

=> We read about  ______________

3. This is the man. He works for NASA.

(Đây là một trong người nam nhi. Ông ấy thao tác mang lại NASA.)

=> This is the man ______________

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

ội nghịch ngợm mặt mày cánh trái khoáy. Đội này ko khi nào giành được giải vô địch.)

=> The team______________

5. This article describes a ground-breaking space mission vĩ đại land on a comet. The mission is called Rosetta.

(Bài báo tế bào miêu tả thiên chức không khí thứ nhất hạ cánh bên trên sao thanh hao.)

=> The ground-breaking space mission______________

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

(Sứ mệnh Rosetta với 1 trách nhiệm. Nhiệm vụ này hoàn toàn có thể sánh ngang với cất cánh test nhằm hạ cánh với vận tốc viên đạn.)

=> The task ______________

Phương pháp giải:

who: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện công ty ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó. 

whom: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối quan hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện công ty ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) mang lại động kể từ đứng sau nó.

'Which làm tân ngữ hoàn toàn có thể lược quăng quật nhập mệnh đề mối quan hệ xác lập (defining relative clause).

that: là đại kể từ mối quan hệ chỉ khắp cơ thể lộn vật. That có thể được sử dụng thay cho cho who, whom, which trong mệnh đề mối quan hệ xác lập (defining relative clause)

That luôn được sử dụng sau những chi phí tố láo lếu thích hợp (gồm khắp cơ thể lộn vật), sau những đại từ eveything, something, anything, all, little, much, more và sau dạng đối chiếu nhất (superlative)

whose: là đại kể từ mối quan hệ chỉ chiếm hữu. Whose đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ. Whose luôn đi kèm theo với 1 danh kể từ.

when: là đại kể từ mối quan hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn. When được sử dụng thay cho mang lại at/on/ in which, then.

where: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở. Where được người sử dụng thay cho cho at/ in/ vĩ đại which, there. 

why: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ nguyên do, đứng sau the reason. Why được người sử dụng thay cho cho for which.

Lời giải chi tiết:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

(Bộ phim loại nhưng mà lớp học tập đang được coi ngày ngày hôm qua là về thiên chức không khí Apollo 13.)

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

(Chúng tớ hiểu về một phi hành gia người đang đi đến dải ngân hà nhập năm 1961.)

3. This is the man who works for NASA.

(Đây là kẻ nam nhi người nhưng mà thao tác mang lại NASA.)

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

(Đội bóng team nhưng mà nghịch ngợm phía bên trái ko khi nào giành chức vô địch.)

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

(Sẽ mệnh không khí đột đập loại nhưng mà nội dung bài viết này tế bào miêu tả được gọi là Rosetta.)

6. The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

(Nhiệm vụ loại là thiên chức Rosetta hoàn toàn có thể đối chiếu với 1 con cái con ruồi đang được nỗ lực hạ cánh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. In pairs, use the information from the timeline vĩ đại talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name so sánh that the other has vĩ đại guess.

(Theo cặp, dùng vấn đề kể từ dòng sản phẩm thời hạn nhằm nói tới một người, một vật hay như là một khoảnh xung khắc này bại liệt nhập lịch sử dân tộc tìm hiểu không khí. Không kể đúng chuẩn thương hiệu nhằm các bạn bại liệt nên đoán.)

Example:

A: It's the dog that was the first dog ever vĩ đại fly into space.

(Nó là 1 trong con cái chó thứ nhất cất cánh nhập không khí.)

B: That's Laika!  

(Đó là Laika.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

(Loại con ruồi này là loại động vật hoang dã thứ nhất bịa chân lên dải ngân hà nhập một cái thương hiệu lửa của Mỹ?)

B: It’s fruit flies.

(Ruồi trái cây.)

A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

(Tên của phi hành gia người Nga thứ nhất cất cánh nhập dải ngân hà là ai?)

B: He is Yuri Gagarin.

(Yuri Gagarin.)

A: How long did the training take Dennis vĩ đại become the first space tourist?

(Dennis tổn thất bao lâu nhằm giảng dạy xong xuôi trước lúc phát triển thành khác nước ngoài thứ nhất cất cánh nhập ko gian?)

B: 900 hours of training.

(900 giờ giảng dạy.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 10 trang 52 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Put a tick (√) under the things you think that astronauts vì thế and a cross (X) under the things they don't. Then read the text and kiểm tra answers.

 • Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? Discuss with a partner what you know about him. Then turn the page around and read the Quick Facts box.

 • Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Look at the pictures and discuss with your partner what is happening in them. Can you guess what the recording is about? Now listen and kiểm tra.

 • Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Complete the sentences using the prompts provided.

 • Project Unit 10 trang 57 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích luyện Project Unit 10, với đáp án và lời nói giải chi tiết

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.