tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1


1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns to tướng say which of the signs in 2 you see on the way to tướng school. 4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the words in A with the phrases in B.

(Nối những kể từ vô cột A với những cụm kể từ vô cột B.)

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot 

Make your own sentences with these phrases. Then tell your partner.

(Đặt câu của riêng rẽ các bạn với những cụm kể từ bại liệt. Sau bại liệt phát biểu với các bạn của người sử dụng.)

Example: 1. c (ride a bike)

My father taught má how to tướng ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

1 - c: ride a bike (đi xe cộ đạp)

My father taught má how to tướng ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

2 - a: drive a car (lái xe cộ dù tô)

My father usually drives a siêu xe to tướng work.

(Bố tôi thông thường lái xe hơi đi làm việc.)

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay.

(Tôi hoàn toàn có thể chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long.)

4 - e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot to tướng school.

(Tôi thỉnh phảng phất quốc bộ cho tới ngôi trường.)

5 - d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air to tướng anywhere in the world.

(Ngày ni, người xem hoàn toàn có thể chuồn máy cất cánh cho tới bất kể đâu bên trên trái đất.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 

(Hãy nhìn vô những biển lớn báo này. Sau bại liệt ghi chép những cụm kể từ tương thích bên dưới những biển lớn báo bại liệt.)

No right turn                    Traffic lights                          Cycle lane                   No cycling

School ahead              Hospital ahead

[Global success] Giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 7: Traffic - A closer look 1

Lời giải chi tiết:

1. Traffic lights (Đèn phú thông)

2. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía trước)

3. No right turn (không được rẽ phải)

4. Cycle lane (Làn lối cho tất cả những người chuồn xe cộ đạp)

5. School ahead (Trường học tập ở phía trước)

6. No cycling (Cấm xe cộ đạp)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Take turns to tướng say which of the signs in 2 you see on the way to tướng school.

(Làm việc theo đuổi cặp. Lần lượt nói tới những biển lớn báo này vô bài bác tập dượt 2 mà bạn bắt gặp bên trên lối cho tới ngôi trường.)

Example:

A: On the way to tướng school, there are crossroads, so sánh I see several traffic lights. 

(Trên lối cho tới ngôi trường, sở hữu một ngã tư đường, vậy nên tối bắt gặp một vài ba đèn giao thông vận tải.)

B: On my way to tướng school, there is a hospital, so sánh I see a “hospital ahead sign”. 

(Trên lối cho tới ngôi trường, sở hữu một cơ sở y tế, vậy nên tôi bắt gặp biển lớn báo “bệnh viện ở phía trước”.)

Lời giải chi tiết:

A: On the way to tướng school, there are many bicycles on the roads, so sánh I see a “Cycle lane” sign.

(Trên lối đi học tập, có tương đối nhiều xe đạp điện bên trên lối nên em thấy biển lớn báo "Làn lối giành riêng cho xe cộ đạp".)

B: On the way to tướng school, I see a “school ahead” sign.

(Trên lối cho tới ngôi trường, tôi thấy biển lớn báo "trường học tập ở phía trước".)

A: On the way to tướng school, there is no bicycle on the road, so sánh I see a “No cycling” sign.

(Trên lối đi học tập không tồn tại xe đạp điện nên tôi thấy biển lớn báo "Cấm chuồn xe cộ đạp".)

B: On the way to tướng school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.

(Trên lối cho tới ngôi trường, tôi bắt gặp bên trên cột đèn giao thông vận tải sở hữu biển lớn báo “Cấm rẽ phải”.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/aɪ/ and /eɪ/

4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 

(Lắng nghe và nhắc nhở lại. Chú ý cho tới âm /aɪ/ và /eɪ/.)

/aɪ/

Xem thêm: tạo biệt danh theo tên

/eɪ/

cycle

fly

fine

sign

motorbike

sail

train

plane

station

pavement

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/ 

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat. 

Gạch chân những kể từ sở hữu âm /aɪ/ và khoanh tròn trĩnh những kể từ sở hữu âm /eɪ/. Sau bại liệt, nghe, đánh giá và nhắc nhở lại.

1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have to tướng get there in time for the train.

5. Don't ride on the pavement. 

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is far from my house.

(Bến xe cộ buýt rời ra nhà đất của tôi.) 

2. Remember to tướng ride your bike carefully.

(Nhớ chuồn xe đạp điện cảnh giác.) 

3. We must obey traffic rules for our safety.

(Chúng tớ nên vâng lệnh luật giao thông vận tải vì thế đáng tin cậy của chủ yếu tất cả chúng ta.)

4. You have to tướng get there in time for the train.

(Bạn nên cho tới phía trên đích giờ để tiếp tàu.) 

5. Don't ride on the pavement. 

(Đừng tài xế bên trên vỉa hè.) 

/aɪ/

/eɪ/

my /m/

ride /rd/

bike /bk/

time /tm/

obey /əʊˈb/

station/ˈst.ʃən/

pavement/ˈpv.mənt/

safety /ˈsfti/

train /trn/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side vì thế you keep, to tướng the right or to tướng the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more kêu ca THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to tướng the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to tướng complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to tướng complete the sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vẽ cô giáo đơn giản nhất

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.