tiếng anh 7 unit 1 skills 1


1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers đồ sộ the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below.

(Làm việc theo gót group. Nhìn nhập hình ảnh và thảo luận thắc mắc bên dưới.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn rất có thể phát hiện ra gì nhập bức tranh?)

2. In your opinion, what is good about gardening?

(Theo chủ ý của chúng ta, thực hiện vườn đem gì tốt?)

Lời giải chi tiết:

1. In the picture, I can see 3 people. Maybe It’s a family. They are gardening together. There are a lot of plants around.

(Trong hình ảnh, tôi rất có thể phát hiện ra 3 người. Có lẽ cơ là một trong mái ấm gia đình. Họ đang khiến vườn bên cạnh nhau. Xung xung quanh đem thật nhiều cây cối.)

2. In my opinion, gardening is very good. Gardening can connect family members. It also helps people protect our environment. Gardening can help us đồ sộ have clean food đồ sộ eat.

(Theo tôi, thực hiện vườn là rất hay. Làm vườn rất có thể liên kết những member nhập mái ấm gia đình. Nó cũng gom quý khách đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta. Làm vườn rất có thể gom tất cả chúng ta đem đồ ăn tinh khiết nhằm ăn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B.

(Đọc đoạn văn về thực hiện vườn. Nối từng kể từ ở cột A với khái niệm của chính nó ở cột B.)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, and learning things. Gardening belongs đồ sộ the most popular group - doing things.

Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for chỉldren. Gardening teaches children about flowers, fruits, and vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn đồ sộ be patient and take on responsibility. They learn đồ sộ wait for the plants đồ sộ grow đồ sộ maturity And if they don’t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility.

Gardening is also good because everyone in the family can join in and bởi something together. My mum and I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

A

B

1. outdoor

a. a very developed from

2. patient

b. happening outside

3. responsibility

c. the duty of taking care of something

4. maturity

d. very helpful

5. valuable

e. able đồ sộ wait for a long time

Phương pháp giải:

- outdoor (adj): ngoài trời

- patient (adj): kiên nhẫn

- responsibility (n): trách nhiệm

- maturity (n): sự trưởng thành

- valuable (adj): có độ quý hiếm, đem ích

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - e

3 - c

4 - a

5 - d

1 - b. outdoor = happening outside

(ngoài trời = ra mắt ở mặt mũi ngoài)

2 - e. patient = able đồ sộ wait for a long time.

(kiên nhẫn = rất có thể chờ đón nhập một thời hạn dài)

3 - c. responsibility = the duty of taking care of something

(trách nhiệm = trách nhiệm bảo vệ một chiếc gì đó)

4 - a. maturity = a very developed from

(sự trưởng thành và cứng cáp = cực kỳ phân phát triển)

5 - d. valuable = very helpful

(có độ quý hiếm = cực kỳ đem ích)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words.

(Đọc lại đoạn văn. Hoàn trở thành từng câu sau với không thật 3 kể từ.)

1. Gardening belongs đồ sộ the group of ____________.

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables,___________.

3. Gardening makes children become ____________ and responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can ____________.

5. The author and her mother usually garden for _______ a day.

Lời giải chi tiết:

1. doing things

2. insects and bugs

3. patient

4. join in

5. an hour/ one hour

1. Gardening belongs đồ sộ the group of doing things.

(Làm vườn nằm trong group thao tác làm việc gì cơ.)

Thông tin: ... Gardening belongs đồ sộ the most popular group - doing things.

(Làm vườn thuộc sở hữu group thịnh hành nhất- thao tác làm việc gì cơ.)

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, insects and bugs.

(Làm vườn dạy dỗ cho tới trẻ nhỏ về những loại hoa, ngược, rau củ, côn trùng nhỏ và sâu sắc bọ.)

Thông tin: ... They can also learn about insects and bugs.

(Trẻ em còn học tập về côn trùng nhỏ và sâu sắc bọ.)

3. Gardening makes children become patient and responsible.

(Làm vườn thực hiện trẻ nhỏ trở thành kiên trì và đem trách cứ nhiệm.)

Thông tin: When gardening, children learn đồ sộ be patient and take on responsibility.

(Khi thực hiện vườn, trẻ nhỏ học tập cơ hội kiên trì và phụ trách.)

4. It is an activity that everyone in the family can join in/ bởi something together.

(Nó là một trong sinh hoạt quý khách nhập mái ấm gia đình rất có thể tham ô gia/ thực hiện điều gì cơ bên cạnh nhau.)

Thông tin:.... everyone in the family can join in and bởi something together.

(...quý khách nhập mái ấm gia đình rất có thể nhập cuộc và thực hiện điều gì cơ bên cạnh nhau.)

Xem thêm: nếu có ước muốn trong cuộc đời này

5. The author and her mother usually garden for 1 hour a day.

(Tác fake và u của cô ý ấy thông thường thực hiện vườn 1 giờ đồng hồ thường ngày.)

Thông tin: We usually spend an hour a day in our garden.

(Chúng tôi thông thường dành riêng một giờ nhập vườn của Shop chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit.

(Làm việc theo gót cặp. Kết phù hợp từng sở trường với (các) quyền lợi của chính nó. Một sở trường rất có thể đem nhiều hơn thế một quyền lợi.)

1. collecting stamps

a.develops your creativity

b. makes you strong

2. horse riding

c. reduces stress

d. helps you be more patient

3. making models

e. helps your hands and eyes work well together

Lời giải chi tiết:

1. c, d

2. b, e

3. a, c, d, e

1. collecting stamps (sưu tập dượt tem)

- reduces stress (giảm căng thẳng)

- helps you be more patient (giúp chúng ta kiên trì hơn)

2. horse riding (cưỡi ngựa)

- makes you strong (giúp chúng ta mạnh mẽ)

- helps your hands and eyes work well together (giúp tay và đôi mắt của chúng ta sinh hoạt chất lượng tốt nằm trong nhau)

3. making models (làm tế bào hình)

- develops your creativity (phát triển sự phát minh của bạn)

- reduces stress (giảm căng thẳng)

- helps you be more patient (giúp chúng ta kiên trì hơn)

- helps your hands and eyes work well together (giúp tay và đôi mắt của chúng ta sinh hoạt chất lượng tốt nằm trong nhau)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers đồ sộ the class.

(Làm việc group. Hỏi nhau những thắc mắc sau. tiếp sau đó trình diễn câu vấn đáp của chúng ta trước lớp.)

1. What is your favourite hobby?

(Sở quí yêu thương quí của chúng ta là gì?)

2. What are its benefits?

(Lợi ích của chính nó là gì?)

Example: My friend Mi’s favourite hobby is collecting stamps. It helps her be more patient.

(Ví dụ: Sở quí yêu thương quí của chúng ta tôi, Mi là thuế tập dượt tem. Nó gom cô ấy kiên trì rộng lớn.)

Lời giải chi tiết:

1. Nam: What is your favourite hobby? 

    (Sở quí yêu thương quí của chúng ta là gì?)

   Mai: My favourite hobby is gardening. 

   (Sở quí yêu thương quí của tôi là làm những công việc vườn)

   Nam: What are its benefits? 

   (Lợi ích của chính nó là gì?)

   Mai: It helps má reduce stress. 

   (Nó gom tôi rời căng thẳng)

=> My friend Mai’s favourite hobby is gardening. It helps her reduce stress. 

(Sở quí yêu thương quí của chúng ta tôi Mai là làm những công việc vườn. Nó gom cô ấy rời mệt mỏi.)

2. Nam: What is your favourite hobby? 

   (Sở quí yêu thương quí của chúng ta là gì?)

   Phong: My favourite hobby is playing football. 

   (Sở quí yêu thương quí của tôi là đùa đá bóng.)

   Nam: What are its benefits? 

  (Lợi ích của chính nó là gì?)

  Phong: It makes má strong. 

  (Nó thực hiện cho tới tôi mạnh mẽ)

=> My friend Phong’s favourite hobby is playing football. lt makes him strong. 

(Sở quí yêu thương quí của chúng ta tôi Phong là đùa đá bóng. Nó thực hiện cho tới cậu ấy mạnh mẽ và uy lực.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen đồ sộ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple size of each verb đồ sộ complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby đồ sộ the class. Try đồ sộ persuade your classmates đồ sộ take it up.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention đồ sộ the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) đồ sộ the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have đồ sộ change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: văn khấn cô hồn ngoài trời

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.