tiếng anh 6 unit 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 2

Video chỉ dẫn giải

A look inside

(Nhìn vô mặt mày trong)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Mi: Wow! Your room looks so sánh big, Nick.

Nick: It's Elena's room. She's my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where tự you live, Mi?

Mi: I live in a town house. And you?

Nick: I live in a country house. Who tự you live with?

Mi: My parents and younger brother. We're moving vĩ đại a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Mi: Chà! Căn chống của anh ấy vĩ đại thiệt, Nick à.

Nick: Đó là chống của Elena. Đấy là chị của tớ.

Mi: Ra vậy. Có TV đàng sau các bạn không?

Nick: Vâng, với. Mi sinh sống ở đâu vậy?

Mi: Mình sinh sống vô một mái nhà phố. Còn bạn?

Nick: Mình sinh sống vô một mái nhà vùng quê. Quý khách hàng sinh sống với ai?

Mi: Bố u và em trai. Chúng bản thân tiếp tục đem thanh lịch 1 căn hộ vô mon tới!

Nick: Thật á?

Mi: Ừm. Dì của tớ sinh sống ngay sát bại liệt, và bản thân hoàn toàn có thể đùa với anh chúng ta của tớ.

Nick: Có nhiều chống vô nhà ở mới nhất của doanh nghiệp không?

Mi: Vâng, với. Có một phòng tiếp khách, phụ vương phòng nghỉ, một mái ấm nhà bếp và nhị chống tắm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Which family members does Mi talk about? Put a tick (✓).

(Mi kể về những member mái ấm gia đình nào? Đánh vết vô.)

1. parents

2. sister

3. brother

4. aunt

5. cousin

Lời giải chi tiết:

1. parents

(bố mẹ)

2. sister

(chị/ em gái)

3. brother

(anh/ em trai)

4. aunt

(dì/ cô)

5. cousin

(anh/ chị/ em họ)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

(Đọc lại bài bác đối thoại. Hoàn trở thành từng câu với MỘT kể từ.)

1. Elena is Nick’s............... .

2. There is............. a in Elena's room.

Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

3. Now Mi lives in a............. house.

4. Nick lives in a............. house.

5. Mi's new flat has........... bedrooms.

Lời giải chi tiết:

1. sister

2. TV

3. town

4. country

5. three

1. Elena is Nick’s sister.

(Elena là chị gái của Nick.)

2. There is TV a in Elena's room.

(Có một chiếc truyền họa vô chống của Elena.)

3. Now Mi lives in a town house.

(Hiện bên trên Mi sinh sống ở một mái nhà vô thị xã.)

4. Nick lives in a country house.

(Nick sinh sống vô một ngôi nhà tại vùng quê.)

5. Mi's new flat has three bedrooms.

(Nhà mới nhất của Mi với 3 phòng nghỉ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the word trang web. Use the words from the conversation and the ones you know.

(Hoàn trở thành màng lưới kể từ. Sử dụng những kể từ vô bài bác đối thoại và những kể từ em biết.)

Lời giải chi tiết:

- country house: nhà ở nông thôn

- castle: lâu đài       

- dormitory: nhà tập luyện thể, khu vực kí túc xá

- villa: biệt thự       

- cottage: nhà tranh

- farmhouse: trang trại

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Ask your friends where they live.

(Làm việc bám theo group. Hỏi các bạn em điểm chúng ta sinh sống.)

A: Where tự you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a flat. 

(Mình sinh sống vô nhà ở.)

Lời giải chi tiết:

A: Where tự you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in a palace. 

(Mình sinh sống vô hoàng cung.)

Từ vựng

1. 

2.      

3. 

4.   

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Xem thêm: phần mềm làm video miễn phí

17. 

18. 

19.