the larger the area of forest is destroyed

The larger the area of forest is destroyed

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: the larger the area of forest is destroyed

The larger the area of forest is destroyed, .


the most frequently natural disasters occur

the more frequently natural disasters occur

the more frequent are natural disasters

the most frequent natural disasters are

Xem thêm: dế mèn phiêu lưu ký lớp 6

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

B

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn càng…càng…: The + đối chiếu rộng lớn của adj/adv + S + V, the + đối chiếu rộng lớn của adj/adv + S + V

Dịch câu: Diện tích rừng bị tàn phá huỷ càng rộng lớn, thiên tai xẩy ra càng thông thường xuyên.

Xem thêm: tập làm văn lớp 5 trang 81

App xem sách tóm lược miễn phí

Ý con kiến của người sử dụng