skill 1 unit 3 lớp 9Với điều giải bài bác tập dượt Unit 3 lớp 9: Skills 1 trong các Unit 3: Teen stress and pressure Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 3.

Unit 3 lớp 9: Skills 1

Unit 3 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: skill 1 unit 3 lớp 9

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1a. Do you know what a child helpline is? (Bạn sở hữu biết lối chão trợ chung trẻ nhỏ không?)

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới

Gợi ý: I know the child helpline number is 18001567.

Hướng dẫn dịch: Tôi biết số lối chão trợ chung trẻ nhỏ là 18001567.

b. Now read the articles (Bây giờ nằm trong phát âm bài bác báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was mix up in 2004 by the government with tư vấn from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

Quảng cáo

By năm trước, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency tư vấn. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A thành viên of Child Helpline International, Magic Number aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally. If you need tư vấn or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Hướng dẫn dịch:

Số điện thoại thông minh thần kỳ

Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ em thiếu niên ở VN. Đường chão cứu giúp trợ được tổ chức chính quyền xây dựng vô năm 2004 với việc tài trợ của Plan VN, một đội chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ quốc tế cải tiến và phát triển xã hội lấy trẻ nhỏ thực hiện trung tâm.

Quảng cáo

Trong năm năm trước, lối chão cứu giúp trợ đã nhận được được rộng lớn 1,5 triệu cuộc gọi kể từ trẻ nhỏ và người rộng lớn vô toàn quốc. 69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc giới hạn tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi hạc. Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức na ná thể hóa học. Thêm vô cơ, ngay gần 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị quăng quật rơi, hoặc trẻ em bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng quá dục tình cần thiết sự tương hỗ khẩn cấp cho.

Đường chão cứu giúp trợ khuyến nghị những đứa trẻ em nhập cuộc vô tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như những người chúng ta tâm giao phó và những người dân đi ra ra quyết định.

Là một member của lối chão cứu giúp trợ trẻ nhỏ quốc tế, số điện thoại thông minh kỳ diệu sở hữu mục tiêu tạo nên mang lại trẻ nhỏ những ĐK thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển thể hóa học và ý thức. Nếu bạn phải tương hỗ hoặc điều răn dạy hoặc biết ai cơ cần thiết chỉ việc gọi 18001567.

(Các sự khiếu nại, số liệu và hình hình họa trong khúc văn được hỗ trợ vì chưng Plan Viet Nam)

2. Answer the questions. (Trả điều thắc mắc sau.)

Quảng cáo

1. What is Magic Number 18001567?

2. Which age groups have called the helpline?

3. What were the calls mostly about?

4. Why have 3,000 calls received emergency support?

5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

6. What is the aim of the helpline?

Đáp án:

1. It's a không tính phí service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in the 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

6. It aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally.

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ em thiếu niên ở VN.)

2. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc giới hạn tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi hạc.)

3. Thông tin: The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. (Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức na ná thể hóa học.)

4. Thông tin: Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency tư vấn. (Thêm vô cơ, ngay gần 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị quăng quật rơi, hoặc trẻ em bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng quá dục tình cần thiết sự tương hỗ khẩn cấp cho.)

5. Thông tin: A thành viên of Child Helpline International, Magic Number aims lớn create favourable conditions for children lớn develop physically and mentally. (Là một member của lối chão cứu giúp trợ trẻ nhỏ quốc tế, số điện thoại thông minh kỳ diệu sở hữu mục tiêu tạo nên mang lại trẻ nhỏ những ĐK thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển thể hóa học và ý thức.)

Hướng dẫn dịch:

1. Magic Number 18001567 là gì?

- Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và tầng lớp thanh niên tuổi hạc ở VN.

2. Những group tuổi hạc nào là đang được gọi lối chão trợ giúp?

- 11 cho tới 14 tuổi hạc và 15 cho tới 18 tuổi hạc.

3. Các cuộc gọi đa phần nói tới điều gì?

- Các cuộc gọi đa số là những thắc mắc về quan hệ mái ấm gia đình, tình chúng ta và sức mạnh ý thức na ná thể hóa học.

4. Tại sao 3.000 cuộc gọi đã nhận được được tương hỗ khẩn cấp?

- Bởi vì như thế đó là 3000 tình huống là trẻ nhỏ bị lạc hoặc bị quăng quật rơi, hoặc trẻ em bị bạo hành, kinh doanh trẻ nhỏ hoặc sử dụng quá dục tình.

5. Magic Number xúc tiến sự nhập cuộc của trẻ nhỏ vô những sinh hoạt của chính nó như vậy nào?

- Đường chão cứu giúp trợ khuyến nghị những đứa trẻ em nhập cuộc vô tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như những người chúng ta tâm giao phó và những người dân đi ra ra quyết định.

6. Mục đích của lối chão trợ chung là gì?

- Đường chão cứu giúp trợ sở hữu mục tiêu tạo nên mang lại trẻ nhỏ những ĐK thuận tiện nhằm cải tiến và phát triển thể hóa học và ý thức.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Đọc lại đoạn văn và ra quyết định coi những câu sau là đúng( T) hoặc sai (F).)

1. You can đường dây nóng Magic Number anytime during the day or night.

2. The service and the telephone calls are không tính phí.

3. Only children can đường dây nóng the helpline.

4. The typical caller lớn Magic Number is a nine-year-old child.

5. All decisions about the operation of the helpline are made by adults.

6. The service is available in all cities and provinces in Viet Nam.

Xem thêm: nêu tác dụng của biện pháp tu từ

Đáp án:

1. T2. T3. F4. F5. F6. T

Giải thích:

1. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ em thiếu niên ở VN.)

2. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ em thiếu niên ở VN.)

3. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc giới hạn tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi hạc.) Như vậy không chỉ là sở hữu trẻ nhỏ mới mẻ hoàn toàn có thể gọi lối chão này.

4. Thông tin: Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. (69% cuộc gọi tới từ trẻ nhỏ và đa số những em gọi cho tới trực thuộc giới hạn tuổi kể từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi hạc.)

5. Thông tin: The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers. (Đường chão cứu giúp trợ khuyến nghị những đứa trẻ em nhập cuộc vô tổ chức triển khai của tớ bằng phương pháp coi những em giống như những người chúng ta tâm giao phó và những người dân đi ra ra quyết định.)

6. Thông tin: Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Số điện thoại thông minh kỳ diệu 18001567 là đường dây nóng free 24 giờ mang lại công ty chỉ dẫn và bảo đảm trẻ nhỏ và trẻ em thiếu niên ở VN.)

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách hoàn toàn có thể gọi số điện thoại thông minh kỳ diệu ngẫu nhiên khi nào là xuyên suốt một ngày dài và tối.

2. Dịch Vụ Thương Mại và những cuộc gọi là free.

3. Chỉ trẻ nhỏ mới mẻ hoàn toàn có thể gọi lối chão cứu giúp trợ.

4. Người gọi điển hình nổi bật của số điện thoại thông minh kỳ diệu là trẻ em 9 tuổi hạc.

5. Tất cả những ra quyết định về sinh hoạt của lối chão cứu giúp trợ đều được triển khai vì chưng người rộng lớn.

6. Dịch Vụ Thương Mại vận dụng mang lại toàn bộ những thành phố Hồ Chí Minh và thành phố ở VN.

4. Listen lớn two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. (Nghe 2 học viên gọi mang lại lối chão hỗ trợ trẻ nhỏ và hoàn thành xong chú mến sau. Sau cơ dùng nhằm vào vai người gọi năng lượng điện.)

Bài nghe:

Unit 3 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới

Caller 1:

- Caller: A girl from Hanoi

- Feeling now: a bit depressed, confused

- Problem: her parents want her lớn be a doctor while she wants lớn go lớn Arts School lớn be a designer.

- Question: what lớn say lớn her parents

Caller 2:

- Caller: Long – a boy from Sài Gòn City

- Feeling now: Worried

- Problem: He refused lớn lend a playing online games friend of his 5 million dong and this friend threatened him.

- Question: Should Long tell somebody about this?

Nội dung bài bác nghe:

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard lớn satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want bu lớn go lớn Arts School lớn be a designer. They want bu lớn be a doctor. I feel confused... I don’t know what lớn say lớn my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life lớn play đoạn Clip games in Internet cafés. Last week he told bu he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin xin chào, tôi tới từ thủ đô. Tôi đang được học tập năm cuối cấp cho 3. Tôi đang được cảm nhận thấy ngán chán nản về tình huống của tôi. Tôi đang được học tập thực sự cần cù nhằm lý tưởng phụ huynh và luôn luôn đạt điểm số chất lượng tốt. Nhưng tuần trước đó, chúng ta bảo rằng chúng ta không thích tôi thi đua vô ngôi trường Nghệ thuật nhằm thực hiện căn nhà design. Họ ham muốn tôi trở nên chưng sĩ. Tôi cảm nhận thấy mung lung, hoảng sợ ... Tôi ko biết cần trình bày gì với phụ huynh tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi hạc và tôi tới từ TP Sài Gòn. Tôi kết chúng ta với 1 người chúng ta chơi trò giải trí bên trên mạng, và công ty chúng tôi gặp gỡ nhau vài ba đợt ngoài đời thực nhằm chơi trò giải trí ở quán coffe Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần thiết 5 triệu đồng và căn vặn tôi coi liệu tôi hoàn toàn có thể chung anh ấy ko. Tôi trình bày ko, tuy nhiên 2 ngày sau đó anh ấy trình bày anh ấy tiếp tục thực hiện mang lại cuộc sống đời thường của tôi trở ngại nếu như tôi ko fake anh ấy chi phí. Tôi sở hữu chút lo ngại. Tôi sở hữu nên trình bày với quý khách về điều này?

Hướng dẫn dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin xin chào, tôi tới từ thủ đô. Tôi đang được học tập năm cuối cấp cho 3. Tôi đang được cảm nhận thấy ngán chán nản về tình huống của tôi. Tôi đang được học tập thực sự cần cù nhằm lý tưởng phụ huynh và luôn luôn đạt điểm số chất lượng tốt. Nhưng tuần trước đó, chúng ta bảo rằng chúng ta không thích tôi thi đua vô ngôi trường Nghệ thuật nhằm thực hiện căn nhà design. Họ ham muốn tôi trở nên chưng sĩ. Tôi cảm nhận thấy mung lung, hoảng sợ ... Tôi ko biết cần trình bày gì với phụ huynh tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi hạc và tôi tới từ TP Sài Gòn. Tôi kết chúng ta với 1 người chúng ta chơi trò giải trí bên trên mạng, và công ty chúng tôi gặp gỡ nhau vài ba đợt ngoài đời thực nhằm chơi trò giải trí ở quán coffe Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần thiết 5 triệu đồng và căn vặn tôi coi liệu tôi hoàn toàn có thể chung anh ấy ko. Tôi trình bày ko, tuy nhiên 2 ngày sau đó anh ấy trình bày anh ấy tiếp tục thực hiện mang lại cuộc sống đời thường của tôi trở ngại nếu như tôi ko fake anh ấy chi phí. Tôi sở hữu chút lo ngại. Tôi sở hữu nên trình bày với quý khách về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want lớn đường dây nóng the Magic Number helpline lớn ask for help. What bởi you say? Your partner listens and takes notes. (Nhìn vô bài bác 2 phần A closer look 1. Tưởng tượng chúng ta là 1 trong những trong mỗi học viên cơ. Quý Khách ham muốn gọi cho tới lối chão trợ chung Magic Number nhằm nhờ hỗ trợ. Quý Khách nên trình bày gì? Quý Khách group của các bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Gợi ý:

Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

Hướng dẫn dịch:

Xin xin chào, tôi thương hiệu là Linh, trong năm này 14 tuổi hạc. Tôi khá căng thẳng mệt mỏi vì như thế điểm số của tớ ở ngôi trường. Tôi luôn luôn cho là tôi cần đạt điểm tối đa vào cụ thể từng kỳ thi đua, tôi cần là học viên xuất sắc nhất lớp. Vì vậy, tôi dành riêng toàn cỗ thời hạn mang lại việc học… Gần phía trên, tôi cảm nhận thấy kiệt mức độ và buồn ngán. Mặc cho dù tôi học tập gần như là một ngày dài, tuy nhiên tôi hầu hết ko lưu giữ không còn những điều tôi được dạy dỗ. Tôi thực sự lo ngại. Tôi nên thực hiện gì?

Bài giảng: Unit 3: Teen stress and pressure - Skills 1 - Cô Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

 • Từ vựng Unit 3: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. What bởi you think ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph ... 2. Match the source

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation ... 2. Rewrite the following ...

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary ... 2. Do we teenagers ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know ... 2. Answer the questions ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen lớn an interview ... 2. Answer the question.

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these ... 2. Use the following ...

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen tư vấn group

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: học trò của tôi chẳng đáng yêu chút nào

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp