phân tích vội vàng xuân diệu

0% found this document useful (0 votes)

233 views

9 pages

Original Title

Phân tích Vội vàng

Copyright

© © All Rights Reserved

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

233 views9 pages

Phân Tích V I Vàng

QỖO QÊ@I

]ủ `iỨ dî`f ioẢ`i

bẢe `oỉe troẸt fễbeco fấusồ`i ēâ ēẩytỳ dảbf, tỳ fễc pfý dêy tƺ tƺỘ`inấp tfuyẸtbẬu tữtỳ `foë``fuẩ` `fệtfẬe sẨb ēƺỢe fƺƣ`ixuä` tî`feẢ`f vƺổ` tî`f ãosữb sồ`i tfc`f tä`

Zfä` tåbfEỘ dêo

Xem thêm: kể chuyện tiếng vĩ cầm ở mỹ lai

]fƣ, dch ioổ bů`i nê sỳ pfƣo trẢo ēẸ` tởt bÿ`i, troỉt ēỂ bức tẬe nô`i `iƺổo tfo sį. ]äe fỒ`bức `iƺổo tfƣ bfƺc dch ioổ nê eởt eẹt fỒ pfẲ`i nẹ`i ëe ru. Nê tfo sį, `ifįc nê c`f pfẢo ēlefẸt nô`i eî`f trẢo në` ioẬy, nê vất `iâ bfå`f eî`f rc trc`i tfƣ, pfẢo ēỂ `fỨ`i xûb bẢe trh`ieî`f gfý`i `iủ`i sỬb sýo vê gfãt gfch ēƺỢb ioch bẢe vỗo `fỨ`i `ộo nô`i gfãb, `fỨ`i buởbēổo gfãb. BfẲ`i tfhãt gfỈo `fỨ`i nå nẵ Ậy, fỒ` tfƣ Vuä` Moỉu bů`i nê eởt fỒ` tfƣ mc moẸtēƺỢb tỈ dêy. @fỨ`i gfãt gfch, `ộo `oểe trh`i quc` `oỉe sồ`i vể tfổo ioc` vê tuỜo trặ Ậy ēâēƺỢb Vuä` Moỉu iòo ifïe, dởb dảbf trh`i „Qởo vê`i―.Ěở`i tfão dởb nở ēẩy ēứ `fẬt tfẩ` tfão bức Vuä` Moỉu trườn nẵ nê vởo vê`i. Fhêo ]fc`f ēâvoẸt trh`i „]fo `fä` Qoỉt @ce―; „Vuä` Moỉu scy ēẨe tî`f yëu, scy ēẨe bẢ`f trổo, sồ`i vởovê`i, buồ`i quõt.― DỘo dính, ēẹt bfh dêo tfƣ rẬt ēẹb trƺ`i bức eî`f bão tỳc ēể „Qởo vê`i―,fẲ` ēò pfẢo nê eởt bãbf tỳ dảbf, tỳ fễc bức Vuä` Moỉu, `ò bfh tfẬy tfo sį rẬt foỂu eî`f. Bãoēoỉu sồ`i vởo vê`i, buồ`i quõt Ậy dẨt `iuỒ` säu xc tủ õ tfữb bức `fê tfƣ vể tfổo ioc`, vể sỳ`iẨ` `iứo bức goẸp `iƺổo, vể bão bfẸt `fƺ nê gẸt bỬb gfý`i tfỂ trã`f gfỈo eco fấu. @ë` sồ`inê pfẢo tấ` fƺỘ`i vê tấ` foẸ`. Rồ`i fẸt eî`f, sồ`i ēâ ēẩy, pfẢo bfỗp nẬy tủ`i gfhẢ`f gfẨb, pfẢo bfảy ēuc vỗo tfổo ioc`. Dêo tfƣ `êy ēƺỢb voẸt tủ bẢe `oỉe troẸt fễb Ậy.

]fo pfắe „Qởo vê`i― trườn tfỂ ēƺỢb bfoc nêe dc pfẩ`, vỗo ? bäu ēẩu nê eởt dữb trc`fpfãb fễc vặ ēếp trẩ` tfẸ vê tî`f yëu buởb sồ`i bức Vuä` Moỉu, 31 bäu scu tfỂ foỉ` quc``oỉe bức tfo `fä` vể tî`f yëu, tuỜo trặ, buởb ēổo, vê 3: bäu buồo nê `fỨ`i troẸt nå sồ`i

eả`f eẵ, nổo gëu iễo, gfåbf nỉ bức `fê tfƣ vỗo eễo `iƺổo, sồ`i vê bồ`i foẸ` eởt bãbftrễ` vế`.3. Eƺổo eởt bäu ēẩu nởt tẢ rü `fẬt `oểe scy ēẨe bức `fê tfƣ trƺỗb buởb sồ`i tƺƣoēếp `ƣo trẩ` tfẸ.3.3. ƨỗb euồ` pfo nå bức `oểe yëu

EỘ ēẩu dêo tfƣ nê eởt gfỜ `iů `iý` tfỂ foỉ` eởt ƺỗb euồ` gî nả bức tfo sį. ậy nê ƺỗbeuồ` qucy `iƺỢb quy nuất tỳ `foë` ‒ eởt ƺỗb euồ` dẬt gfẢ tfo;

]ýo euồ` tẨt `Ẩ`i ēoBfh eêu ēủ`i `fảt eẬt ]ýo euồ` duởb ioò nảoBfh fƺƣ`i ēủ`i dcy ēo

Ěoỉp `iỨ „týo― euồ` `fẬ` eả`f sỳ mc moẸt ƺỗb euồ`, bů`i nê bãbf tý ēấe bão „týo― bfứquc`, bão „týo― ƺỗb euồ` nuý` xuẬt foỉ` trh`i vĂ` fễb nâ`i eả` `òo bfu`i, trh`i tfƣ Vuä`Moỉu `òo roë`i. Bãb ēở`i tủ „tẨt―, „duởb― vỗo sẨb tfão toëu bỳb gfoẸ` bãb ƺỗb euồ` trườn vặ `fƺ pfů pfê`i7 gfo ēẹt trh`i fco bỬe tủ „tẨt `Ẩ`i―, „duởb ioò― bê`i iỢo në` sỳ pfo nõ, gî nả ēẸ`trão tỳ `foë`. Euồ` „tẨt `Ẩ`i―, euồ` „duởb ioò― tfất nê `fỨ`i fce euồ` gî mệ, bfỏ trườn Ộ tfosį. @fƺ`i nêe sch bƺợ`i ēƺỢb quy nuất, nêe sch trườn tfỂ vį`f voỌ` fòc ēƺỢb `fỨ`i tfữ vồ``iẨ` `iứo, eh`i ec`f Ậy8 Rh`i, bãb pfò tủ „bfh―, „ēủ`i― nẹp nảo trh`i bäu tfƣ 4 vê = ēâ dởb nở sẨb tfão vc` `êo, gfắ` gfhẢ` tfất tfc tfoẸt trh`i gfãt gfch bức Vuä` Moỉu; euồ` „tẨt`Ẩ`i― nê ēỂ `Ẩ`i ēủ`i nêe pfco `fảt bão sẨb eêu bức bỈ bäy fhc nã, euồ` „duởb ioò― ēỂ ioỨbfh fƺƣ`i ēổo gfý`i dệ tfỜo dcy. Bão fce euồ` nả nÿ`i goc ēâ fï eỘ bfh bfû`i tc eởt nô`iyëu dỒ`i dởt vý dổ vỗo bão tfỂ ioỗo tfẨe sẨb ēƺỢe fƺƣ`i `êy, gfch gfãt `ä`i `ou, iî` ioỨfƺƣ`i sẨb buởb ēổo, gfch gfãt bức eởt trão toe yëu ēổo eâ`f noỉy, ēƺỢb eoëu tẢ tfất têo fhctrh`i 9 bäu tfƣ toẸp scu ēò.

3.4. Dữb trc`f buởb sồ`i tuyỉt eį `ƣo trẩ` tfẸ

Fây xle bãbf moỌ` tẢ vỒ vấp váp vể eởt tfoë` `foë` Ộ tfî xuä` sẨb, eởt tfoë` `foë` rảh rỳbxuä` tî`f;

Bức h`i dƺỗe `êy ēäy tuẩ` tfã`i eất7 @êy ēäy fhc bức ēỒ`i `ởo xc`f rî7  @êy ēäy nã bức bê`f tƣ pfƣ pfẬt7Bức yẸ` c`f `êy ēäy gfûb tî`f so7Qê `êy ēäy ã`f sã`i bfỗp fê`i eo7 Eộo duỜo sỗe tfẩ` Quo fẳ`i iü bục7]fã`i ioë`i `ih` `fƺ eởt bẹp eýo iẩ`7

]ủ bức `icy ēẩu ēhả` tfƣ ēâ xãb ēệ`f eồo quc` fỉ `iỨ pfãp iẨ` gẸt ioỨc fco ēhả` tfƣ.]Ật bẢ `fỨ`i „sẨb―, `fỨ`i „fƺƣ`i― to`f tûy `fẬt eê `fê tfƣ euồ` ioỨ iî` trh`i gfỜ trƺỗbbfå`f nê `fỨ`i h`i, `fỨ`i dƺỗe, `fỨ`i nã, `fỨ`i fhc ēƺỢb `fẨb ēẸ` Ộ gfỜ scu. Ěoỉp `iỨ„`êy ēäy― nẹp nảo trh`i bẢ gfỜ tfƣ tảh rc eởt `iỨ ēoỉu noỉt gë vủc dêy tỈ `oểe fä` fhc` su`i

Xem thêm: lời bài hát chung thanh duy duyên trời lấy 2

sƺỗ`i bức tfo `fä`, vủc tfỂ foỉ` sỳ ioêu trườn, tfủc tfâo, pfh`i pfû bức fƺƣ`i sẨb buởb ēổo.„@êy ēäy― vủc nê sỳ foỉ` fỨu trƺỗb eẨt trh`i gfý`i ioc`, vủc nê gfẲ`i ēệ`f sỳ tỒ` tảo Ộ quâ`i tfổo ioc` foỉ` tảo ‒ vặ ēếp buởb ēổo ēc`i foỉ` fỨu `icy trƺỗb eẨt, trh`i tẩe tcy, ioỨcbuởb ēổo tfỳb, trh`i gfhẢ`f gfẨb bức foỉ` tảo.]fẸ ioỗo `êy ēƺỢb Vuä` Moỉu bẢe `fấ` tflh eởt bãbf roë`i. @ò dêy rc `fƺ eởt tfoë`ēƺổ`i trë` eẹt ēẬt, `fƺ eởt dỨc toỉb nỗ` bức trẩ` ioc`. ĚƺỢb bẢe `fấ` dẳ`i bẢ sỳ to`f vo`fẬt bức eởt fỒ` yëu ēẩy fce euồ`, `ë` sỳ sồ`i bů`i foỉ` rc `fƺ eởt tfẸ ioỗo ēẩy xuä`tî`f. Bão tfoë` ēƺổ`i ēẩy sẨb fƺƣ`i ēò foỉ` moỉ` trh`i

„vởo vê`i―

`fƺ eởt eẢ`f vƺổ` tî`fão, vả` vất ēc`i nûb në` fƺƣ`i, vủc `fƺ eởt eäe toỉb vỗo eởt tfỳb ēƣ` quyẸ` rů, nảo vủc `fƺeởt `iƺổo tî`f ēẬy gfëu iỢo. Vuä` Moỉu bů`i fƺỘ`i tfỬ tflh eởt bãbf roë`i. ậy nê fƺỘ`itfỬ tfoë` `foë` `fƺ fƺỘ`i tfỬ ão tî`f. _ëu tfoë` `foë` eê tfỳb bfẬt nê tî`f tỳ vỗo tfoë` `foë`.Fƺƣ`i sẨb buởb ēổo ēâ foỉ` në` fẬp mầ`, sồ`i ēở`i, iỢo tî`f, tƺƣo tẨ` trh`i `fỨ`i ēệ`f `iỨ`ifỉ tfuất ēẹb sẨb. ]rƺỗb fẸt, `ò foỉ` rc trh`i „tuẩ` tfã`i eất― bức dƺỗe h`i. „]uẩ` tfã`ieất― gfý`i bfỏ nê eất `iễt bức tfoë` `foë`, fhc trão, `ò bô` iỢo `fỨ`i noë` tƺỘ`i `iễt `iêhēẸ` gfhẢ`i tfổo ioc` `Ồ`i `ê`i, `iäy `iẬt yëu tfƺƣ`i, tuẩ` trĂ`i eất bức tî`f yëu ēýo nữc.Rcu ēò nê „fhc bức ēỒ`i `ởo xc`f rî―, nê „nã bức bê`f tƣ pfƣ pfẬt― ‒ `Ẹu tå`f tủ „xc`f rî― nêefoỉ` në` eởt gfý`i ioc` eë`f eý`i bức `fỨ`i bã`f ēỒ`i xc`f trë` ēò `Ờo dất fî`f Ả`f`fỨ`i bã`f fhc tƺƣo tfẨe tfî trh`i bäu tfƣ scu, sỳ gẸt fỢp têo fhc ioỨ tủ nãy, pfïp nãy vẩ`trh`i `fỨ`i äe toẸt ec`i tfc`f dẳ`i „bê`f tƣ pfƣ pfẬt― nco iỢo tẢ `fỨ`i nã bê`f eƣ` eỘ`,`h` tƣ `fƺ`i bů`i tfất eểe eảo, eh`i ec`f, yẸu ēuồo trh`i ioò xuä`, `fỨ`i fî`f Ả`fgfoẸ` tc vủc eë ēẨe vủc l Ập, `ä`i `ou. Qặ ēếp bức buởb ēổo ēƺỢb bẢe `fấ` gfý`i bfỏ dẳ`itfệ ioãb eê bô` foỉ` rc quc tfå`f ioãb. ]oẸ`i bfoe fòt quc `oểe yëu bức tfo `fä` bů`i gfý`ibfỏ nê `fỨ`i äe tfc`f vïh vh`, råu råt eê bô` nê „gfûb tî`f so― ēẨe ēuồo nô`i `iƺổo, bc vc`i dỘo „yẸ` c`f―, doỂu tƺỢ`i bfh fả`f pfûb nữc ēýo. Fî`f Ả`f ắ` mỬ vể „ã`f sã`i bfỗp fê`ieo― nê eởt bãbf doỂu foỉ` qul` tfuởb trh`i tfƣ Vuä` Moỉu, ý`i tfƺổ`i eoëu tẢ ã`f dî`feo`f bức tfoë` `foë` tflh mã`i vặ bh` `iƺổo („nã noỌu mêo `fƺ eởt `ït eo…―). Mƺổ`i `fƺscu bão bfỗp eẨt muyë` mã`i bức fê`i eo tfoẸu `Ứ, ã`f sã`i tỈc rc euý` `ƣo, bfc` bfữcgfẨp tfẸ ioc`. ậy nê ã`f sã`i bức dî`f eo`f, bức `iêy eỗo gfo „tfẩ` Quo iü bục― ‒ tî`f yëuēổo, yëu `iƺổo eâ`f noỉt ēâ ēle ēẸ` `oểe vuo sồ`i bfh `fê tfƣ gfo tfữb mấy eộo `iêy. Fî`fẢ`f ắ` mỬ ēâ tfỂ foỉ` to`f tẸ bẢe ioãb fỒo fởp, dỒ` bfỒ` ēò` ēỢo bức nô`i `iƺổo bÿ`i sỳ iẬpiãp, fồo tfûb bức buởb ēổo dë` `ihêo, bẢe ioãb bức eởt bh` `iƺổo yëu scy ēẨe tỗo eữbgfý`i bfệu ēỂ nợ, mÿ bfỏ eởt `iêy, eởt gfhẢ`f gfẨb bức dî`f eo`f, bức `iêy eỗo.Bò nẵ trƺỗb Vuä` Moỉu, trh`i tfƣ Qoỉt @ce bfƺc trườn bẢe ioãb „]fã`i ioë`i `ih` `fƺeởt bẹp eýo iẩ`―. @ò nê bẢe ioãb bức ão ä` tî`f tỳ. BẢe ioãb Ậy ēâ nêe bfh `iƺổo tc tfẬytfã`i ioë`i eƣ` eỘ` tƣ `h` ēẩy eởt sữb sồ`i tfc`f tä` goc sch eê quyẸ` rů ‒ tfã`i ioë`iec`i trh`i `ò sữb quyẸ` rů gfý`i tfỂ bƺợ`i nảo ēƺỢb bức eởt `iƺổo tî`f rảh rỳb, tro`f`iuyë`. Bäu tfƣ `iẨt `fệp 2/< gfoẸ` trễ`i täe rƣo vêh bfỨ „`ih`― `fẬ` eả`f bẢe ioãbtfƺỘ`i tfữb dẳ`i vệ ioãb. Zfïp ắ` mỬ bẢe ioãb ēâ gfoẸ` tfã`i ioë`i ‒ eởt pfảe trÿ tfổo ioc`