my eldest sister started working as a freelance journalist as soon as she graduated from university

My eldest sister started working as a freelance journalist a

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: my eldest sister started working as a freelance journalist as soon as she graduated from university

My eldest sister started working as a freelance journalist as soon as she graduated from university.


Hardly had my eldest started working as a freelance journalist when she graduated from university.

No sooner had my eldest sister graduated from university kêu ca she started working as a freelance journalist.

No sooner had my eldest sister started working as a freelance journalist kêu ca she graduated from university.

After my eldest sister graduated from university, she had started working as a freelance journalist.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Xem thêm: câu chuyện cóc kiện trời

as soon as: tức thì khi

Hardly had + S + Ved/ V3 when S + Ved: vừa vặn mới nhất … thì

= No sooner had + S + Ved/ V3 kêu ca S + Ved: vừa vặn mới nhất … thì

Tạm dịch: Chị gái lớn số 1 của tôi chính thức thực hiện phóng viên báo chí tự tại ngay trong lúc chất lượng nghiệp ĐH.

= Chị gái lớn số 1 của tôi vừa vặn chất lượng nghiệp ĐH thì chị ấy chính thức thực hiện phóng viên báo chí tự tại.

A. Chị gái lớn số 1 của tôi vừa vặn chính thức thực hiện phóng viên báo chí tự tại thì chị ấy chất lượng nghiệp ĐH. => sai về nghĩa

C. Chị gái lớn số 1 của tôi vừa vặn chính thức thực hiện phóng viên báo chí tự tại thì chị ấy chất lượng nghiệp ĐH. => sai về nghĩa

D. Sai vì thế “After S + had Ved/ V3, S + Ved.”

Chọn B

Xem thêm: giải đuổi hình bắt chữ

App xem sách tóm lược miễn phí