i won't buy that car

Đáp án C.

  A. ups and downs: thăng trầm, những khi tiện lợi và những Lúc trở ngại.

Bạn đang xem: i won't buy that car

Ex: His business has gone through many ups and downs before flourishing lượt thích today: Công việc marketing của anh ý ấy đang được trải trải qua không ít thăng trầm trước lúc sắc nét như ngày hôm nay.

  B. odds and ends (n): những loại linh tinh nghịch vụn lặt vặt, ko cần thiết.

Ex: He didn't keep much in his desk - just a few odds and ends: Anh y không nhằm nhiều thiết bị ở bàn, có một vài ba thứ đồ dùng linh tinh nghịch.

  C. wear and tear: (đồ vật) xây xước, tổn sợ hãi bởi được sử dụng hằng ngày, hao hao ngẫu nhiên.

Ex: The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear: Chính sách bảo đảm ko vận dụng mang đến những tn sợ hãi phát sinh bởi vì hao hao ngẫu nhiên thường thì.

  D. white lie: lời rằng dối hại.

Ex: He told her a white lie in order not lớn hurt her.

Đáp án đúng là C. wear and tear.

Tạm dịch: Tôi ko mua sắm chiếc xe vì như thế nó sở hữu trải qua không ít hao hao, hư hỏng lỗi.

Câu 1:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

If you are at a loose end this weekend, I will show you round the đô thị.

A. confident

B. free

C. occupied

D. reluctant

Xem thêm: em hãy viết đoạn văn

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Up the World War II almost all (A) important research (B) in physics had made (C) in universities, with only university funds for support.(D)

A. almost all

B. research

C. made

D. for support

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following question.

As soon as we __________ this new apartment, we _________ .

A. are finding/ will move

B. found/ moved

C. would find/ move

Xem thêm: cách tính điểm trung bình tích lũy

D. find/ would move