glixin không tác dụng với

Câu hỏi:

25/08/2020 96,243

Glyxin với group NH2 → tính năng được với H2SO4 loãng

Bạn đang xem: glixin không tác dụng với

Glyxin với group COOH → tính năng được với CaCO3 và C2H5OH

Glyxin ko tính năng được với KCl

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ aminoaxit là thích hợp hóa học lưỡng tính tớ hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ của hóa học này theo thứ tự với

A. dung dịch KOH và hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH và hỗn hợp NH3.

C. hỗn hợp HCl và dung dịch Na2SO4.

D. hỗn hợp KOH và CuO

Câu 2:

Cho 0,1 mol Ala-Gly tính năng không còn với 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 29,6

B. 24,0

C. 22,3

D. 31,4

Câu 3:

Cho m gam láo thích hợp bao gồm glyxin và alanin tính năng vừa vặn đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1,2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được 31,62 gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 30,96.

B. 26,94.

C. 24,72.

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

D. 25,02

Câu 4:

Cho 0,2 mol alanin tính năng với 200 ml hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp X với chứa chấp 28,75 gam hóa học tan. Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản xạ vừa vặn đầy đủ với những hóa học vô hỗn hợp X?

A. 100 ml.

B.  400 ml.

C. 500 ml.

D. 300 ml.

Câu 5:

ho 10,3 gam amino axit X tính năng với HCl dư chiếm được 13,95 gam muối bột. Mặt không giống, mang đến 10,3 gam amino axit X tính năng với NaOH (vừa đủ) chiếm được 12,5 gam muối bột. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2NC3H6COOH

B. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH.

C. H2NC2H4COOH.  

D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.

Câu 6:

Trung hoà 1 mol α-amino axit X nhớ dùng 1 mol HCl đưa đến muối bột Y với nồng độ clo là 28,29% về lượng. CTCT của X là:

A. H2NCH2CH(NH2)COOH.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH. 

Xem thêm: tính điểm trung bình trong excel

D. H2NCH2CH2COOH