Giáo trình Yonsei – 읽기 2

Giáo trình Yonsei – 읽기 2

Dưới đây là toàn bộ file nghe quyển sách 읽기 – 2.

Để nghe lại quyển 1 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei 읽기 1

 1. 01
 2. 02
 3. 03
 4. 04
 5. 05
 6. 06
 7. 07
 8. 08
 9. 09
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. 14
 14. 15
 15. 16
 16. 17
 17. 18
 18. 19
 19. 20
 20. 21
 21. 22
 22. 23
 23. 24
 24. 25
 25. 26
 26. 27
 27. 28
 28. 29
 29. 30
 30. 31
 31. 32
 32. 33
 33. 34
 34. 35
 35. 36
 36. 37
 37. 38
 38. 39
 39. 40
 40. 41
 41. 42
 42. 43
 43. 44
 44. 45
 45. 46
 46. 47
 47. 48
 48. 49
 49. 50
 50. 51
 51. 52
 52. 53
 53. 54
 54. 55
 55. 56
 56. 57
 57. 58
 58. 59
 59. 60
 60. 61
 61. 62
 62. 63
 63. 64
 64. 65
 65. 66
 66. 67
 67. 68
 68. 69
 69. 70
 70. 71
 71. 72
 72. 73
 73. 74
 74. 75
 75. 76
 76. 77
 77. 78
 78. 79
 79. 80

{“type”:”audio”,”tracklist”:true,”tracknumbers”:true,”images”:true,”artists”:true,”tracks”:[{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/01.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”01″,”caption”:””,”description”:””01″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/02.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”02″,”caption”:””,”description”:””02″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/03.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”03″,”caption”:””,”description”:””03″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/04.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”04″,”caption”:””,”description”:””04″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:10″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/05.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”05″,”caption”:””,”description”:””05″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:57″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/06.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”06″,”caption”:””,”description”:””06″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:27″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/07.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”07″,”caption”:””,”description”:””07″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/08.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”08″,”caption”:””,”description”:””08″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/09.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”09″,”caption”:””,”description”:””09″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:01″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/11.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”11″,”caption”:””,”description”:””11″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:16″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/12.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”12″,”caption”:””,”description”:””12″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/13.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”13″,”caption”:””,”description”:””13″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:54″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/14.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”14″,”caption”:””,”description”:””14″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/15.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”15″,”caption”:””,”description”:””15″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:56″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/16.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”16″,”caption”:””,”description”:””16″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/17.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”17″,”caption”:””,”description”:””17″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/18.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”18″,”caption”:””,”description”:””18″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/19.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”19″,”caption”:””,”description”:””19″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:14″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/20.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”20″,”caption”:””,”description”:””20″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/21.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”21″,”caption”:””,”description”:””21″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:19″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/22.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”22″,”caption”:””,”description”:””22″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:10″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/23.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”23″,”caption”:””,”description”:””23″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:56″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/24.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”24″,”caption”:””,”description”:””24″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:07″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/25.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”25″,”caption”:””,”description”:””25″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/26.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”26″,”caption”:””,”description”:””26″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/27.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”27″,”caption”:””,”description”:””27″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/28.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”28″,”caption”:””,”description”:””28″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:06″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/29.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”29″,”caption”:””,”description”:””29″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:07″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/30.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”30″,”caption”:””,”description”:””30″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:14″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/31.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”31″,”caption”:””,”description”:””31″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/32.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”32″,”caption”:””,”description”:””32″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:19″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/33.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”33″,”caption”:””,”description”:””33″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:53″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/34.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”34″,”caption”:””,”description”:””34″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:16″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/35.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”35″,”caption”:””,”description”:””35″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/36.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”36″,”caption”:””,”description”:””36″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:10″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/37.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”37″,”caption”:””,”description”:””37″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/38.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”38″,”caption”:””,”description”:””38″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:12″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/39.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”39″,”caption”:””,”description”:””39″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:16″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/40.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”40″,”caption”:””,”description”:””40″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/41.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”41″,”caption”:””,”description”:””41″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:01″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/42.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”42″,”caption”:””,”description”:””42″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:06″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/43.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”43″,”caption”:””,”description”:””43″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:22″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/44.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”44″,”caption”:””,”description”:””44″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:06″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/45.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”45″,”caption”:””,”description”:””45″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:11″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/46.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”46″,”caption”:””,”description”:””46″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:06″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/47.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”47″,”caption”:””,”description”:””47″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:00″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/48.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”48″,”caption”:””,”description”:””48″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:05″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/49.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”49″,”caption”:””,”description”:””49″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:51″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/50.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”50″,”caption”:””,”description”:””50″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:05″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/51.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”51″,”caption”:””,”description”:””51″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:17″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/52.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”52″,”caption”:””,”description”:””52″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:13″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/53.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”53″,”caption”:””,”description”:””53″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/54.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”54″,”caption”:””,”description”:””54″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:45″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/55.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”55″,”caption”:””,”description”:””55″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:10″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/56.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”56″,”caption”:””,”description”:””56″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:05″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/57.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”57″,”caption”:””,”description”:””57″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:15″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/58.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”58″,”caption”:””,”description”:””58″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:05″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/59.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”59″,”caption”:””,”description”:””59″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:58″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/60.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”60″,”caption”:””,”description”:””60″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/61.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”61″,”caption”:””,”description”:””61″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:43″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/62.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”62″,”caption”:””,”description”:””62″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:13″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/63.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”63″,”caption”:””,”description”:””63″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:19″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/64.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”64″,”caption”:””,”description”:””64″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:02″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/65.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”65″,”caption”:””,”description”:””65″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:25″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/66.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”66″,”caption”:””,”description”:””66″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/67.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”67″,”caption”:””,”description”:””67″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/68.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”68″,”caption”:””,”description”:””68″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:14″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/69.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”69″,”caption”:””,”description”:””69″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/70.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”70″,”caption”:””,”description”:””70″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/71.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”71″,”caption”:””,”description”:””71″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/72.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”72″,”caption”:””,”description”:””72″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:01″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/73.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”73″,”caption”:””,”description”:””73″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:29″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/74.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”74″,”caption”:””,”description”:””74″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/75.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”75″,”caption”:””,”description”:””75″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/76.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”76″,”caption”:””,”description”:””76″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:57″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/77.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”77″,”caption”:””,”description”:””77″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:36″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/78.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”78″,”caption”:””,”description”:””78″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:04″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/79.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”79″,”caption”:””,”description”:””79″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/06/80.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”80″,”caption”:””,”description”:””80″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:20″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}}]}

Comments

comments