Giáo trình Yonsei – 읽기 1

Giáo trình Yonsei – 읽기 1

Chào mừng các bạn đến với trung tâm đào tạo tiếng Hàn và du học MARANATHA – Hải Phòng dưới đây là toàn bộ file nghe quyển

읽기 1

Để xem tiếp quyển 1-2 các bạn vào đây: Giáo trình Yonsei – 읽기 2

 1. CD1-01
 2. CD1-02
 3. CD1-03
 4. CD1-04
 5. CD1-05
 6. CD1-06
 7. CD1-07
 8. CD1-08
 9. CD1-09
 10. CD1-10
 11. CD1-11
 12. CD1-12
 13. CD1-13
 14. CD1-14
 15. CD1-15
 16. CD1-16
 17. CD1-17
 18. CD1-18
 19. CD1-19
 20. CD1-20
 21. CD1-21
 22. CD1-22
 23. CD1-23
 24. CD1-24
 25. CD1-25
 26. CD1-26
 27. CD1-27
 28. CD1-28
 29. CD1-29
 30. CD1-30
 31. CD1-31
 32. CD1-32
 33. CD1-33
 34. CD1-34
 35. CD1-35
 36. CD1-36
 37. CD1-37
 38. CD1-38
 39. CD1-39
 40. CD1-40
 41. CD1-41
 42. CD1-42
 43. CD1-43
 44. CD1-44
 45. CD1-45
 46. CD1-46
 47. CD1-47
 48. CD1-48
 49. CD1-49
 50. CD1-50
 51. CD1-51
 52. CD1-52
 53. CD1-53
 54. CD1-54
 55. CD1-55
 56. CD1-56
 57. CD1-57
 58. CD2-01
 59. CD2-02
 60. CD2-03
 61. CD2-04
 62. CD2-05
 63. CD2-06
 64. CD2-07
 65. CD2-08
 66. CD2-09
 67. CD2-10
 68. CD2-11
 69. CD2-12
 70. CD2-13
 71. CD2-14
 72. CD2-16
 73. CD2-17
 74. CD2-18
 75. CD2-19
 76. CD2-20
 77. CD2-21
 78. CD2-22
 79. CD2-23
 80. CD2-24
 81. CD2-25
 82. CD2-26
 83. CD2-27
 84. CD2-28
 85. CD2-29
 86. CD2-30
 87. CD2-31
 88. CD2-32
 89. CD2-33
 90. CD2-34
 91. CD2-35
 92. CD2-36
 93. CD2-37
 94. CD2-38
 95. CD2-39

{“type”:”audio”,”tracklist”:true,”tracknumbers”:true,”images”:true,”artists”:true,”tracks”:[{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-01.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-01″,”caption”:””,”description”:””CD1-01″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-02.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-02″,”caption”:””,”description”:””CD1-02″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:56″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-03.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-03″,”caption”:””,”description”:””CD1-03″.”,”meta”:{“length_formatted”:”3:15″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-04.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-04″,”caption”:””,”description”:””CD1-04″.”,”meta”:{“length_formatted”:”3:25″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-05.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-05″,”caption”:””,”description”:””CD1-05″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:33″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-06.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-06″,”caption”:””,”description”:””CD1-06″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-07.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-07″,”caption”:””,”description”:””CD1-07″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:10″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-08.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-08″,”caption”:””,”description”:””CD1-08″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:52″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-09.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-09″,”caption”:””,”description”:””CD1-09″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:14″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-10.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-10″,”caption”:””,”description”:””CD1-10″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:57″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-11.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-11″,”caption”:””,”description”:””CD1-11″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:04″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-12.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-12″,”caption”:””,”description”:””CD1-12″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:06″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-13.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-13″,”caption”:””,”description”:””CD1-13″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:57″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-14.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-14″,”caption”:””,”description”:””CD1-14″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-15.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-15″,”caption”:””,”description”:””CD1-15″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:25″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-16.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-16″,”caption”:””,”description”:””CD1-16″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-17.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-17″,”caption”:””,”description”:””CD1-17″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:29″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-18.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-18″,”caption”:””,”description”:””CD1-18″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:34″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-19.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-19″,”caption”:””,”description”:””CD1-19″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:40″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-20.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-20″,”caption”:””,”description”:””CD1-20″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-21.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-21″,”caption”:””,”description”:””CD1-21″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:25″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-22.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-22″,”caption”:””,”description”:””CD1-22″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:23″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-23.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-23″,”caption”:””,”description”:””CD1-23″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-24.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-24″,”caption”:””,”description”:””CD1-24″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-25.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-25″,”caption”:””,”description”:””CD1-25″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-26.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-26″,”caption”:””,”description”:””CD1-26″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:20″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-27.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-27″,”caption”:””,”description”:””CD1-27″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:45″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-28.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-28″,”caption”:””,”description”:””CD1-28″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:16″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-29.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-29″,”caption”:””,”description”:””CD1-29″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:46″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-30.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-30″,”caption”:””,”description”:””CD1-30″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:15″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-31.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-31″,”caption”:””,”description”:””CD1-31″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:47″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-32.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-32″,”caption”:””,”description”:””CD1-32″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-33.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-33″,”caption”:””,”description”:””CD1-33″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:49″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-34.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-34″,”caption”:””,”description”:””CD1-34″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-35.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-35″,”caption”:””,”description”:””CD1-35″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:59″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-36.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-36″,”caption”:””,”description”:””CD1-36″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:31″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-37.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-37″,”caption”:””,”description”:””CD1-37″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:52″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-38.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-38″,”caption”:””,”description”:””CD1-38″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:20″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-39.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-39″,”caption”:””,”description”:””CD1-39″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:58″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-40.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-40″,”caption”:””,”description”:””CD1-40″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:14″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-41.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-41″,”caption”:””,”description”:””CD1-41″.”,”meta”:{“length_formatted”:”0:51″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-42.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-42″,”caption”:””,”description”:””CD1-42″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-43.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-43″,”caption”:””,”description”:””CD1-43″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:12″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-44.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-44″,”caption”:””,”description”:””CD1-44″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:22″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-45.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-45″,”caption”:””,”description”:””CD1-45″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-46.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-46″,”caption”:””,”description”:””CD1-46″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:03″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-47.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-47″,”caption”:””,”description”:””CD1-47″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:33″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-48.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-48″,”caption”:””,”description”:””CD1-48″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:08″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-49.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-49″,”caption”:””,”description”:””CD1-49″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:33″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-50.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-50″,”caption”:””,”description”:””CD1-50″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:04″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-51.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-51″,”caption”:””,”description”:””CD1-51″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-52.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-52″,”caption”:””,”description”:””CD1-52″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-53.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-53″,”caption”:””,”description”:””CD1-53″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-54.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-54″,”caption”:””,”description”:””CD1-54″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-55.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-55″,”caption”:””,”description”:””CD1-55″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-56.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-56″,”caption”:””,”description”:””CD1-56″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD1-57.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD1-57″,”caption”:””,”description”:””CD1-57″.”,”meta”:{“length_formatted”:”5:02″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-01.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-01″,”caption”:””,”description”:””CD2-01″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:36″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-02.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-02″,”caption”:””,”description”:””CD2-02″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:35″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-03.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-03″,”caption”:””,”description”:””CD2-03″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:17″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-04.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-04″,”caption”:””,”description”:””CD2-04″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:34″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-05.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-05″,”caption”:””,”description”:””CD2-05″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:17″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-06.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-06″,”caption”:””,”description”:””CD2-06″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:27″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-07.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-07″,”caption”:””,”description”:””CD2-07″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-08.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-08″,”caption”:””,”description”:””CD2-08″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:57″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-09.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-09″,”caption”:””,”description”:””CD2-09″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:15″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-10.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-10″,”caption”:””,”description”:””CD2-10″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:45″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-11.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-11″,”caption”:””,”description”:””CD2-11″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:07″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-12.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-12″,”caption”:””,”description”:””CD2-12″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:31″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-13.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-13″,”caption”:””,”description”:””CD2-13″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:41″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-14.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-14″,”caption”:””,”description”:””CD2-14″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:20″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-16.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-16″,”caption”:””,”description”:””CD2-16″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:27″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-17.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-17″,”caption”:””,”description”:””CD2-17″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:30″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-18.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-18″,”caption”:””,”description”:””CD2-18″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:12″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-19.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-19″,”caption”:””,”description”:””CD2-19″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-20.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-20″,”caption”:””,”description”:””CD2-20″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:29″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-21.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-21″,”caption”:””,”description”:””CD2-21″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:40″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-22.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-22″,”caption”:””,”description”:””CD2-22″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-23.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-23″,”caption”:””,”description”:””CD2-23″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:35″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-24.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-24″,”caption”:””,”description”:””CD2-24″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:27″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-25.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-25″,”caption”:””,”description”:””CD2-25″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:17″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-26.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-26″,”caption”:””,”description”:””CD2-26″.”,”meta”:{“length_formatted”:”3:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-27.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-27″,”caption”:””,”description”:””CD2-27″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:09″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-28.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-28″,”caption”:””,”description”:””CD2-28″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:24″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-29.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-29″,”caption”:””,”description”:””CD2-29″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:33″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-30.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-30″,”caption”:””,”description”:””CD2-30″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:26″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-31.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-31″,”caption”:””,”description”:””CD2-31″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:47″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-32.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-32″,”caption”:””,”description”:””CD2-32″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:23″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-33.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-33″,”caption”:””,”description”:””CD2-33″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:58″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-34.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-34″,”caption”:””,”description”:””CD2-34″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:18″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-35.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-35″,”caption”:””,”description”:””CD2-35″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:45″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-36.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-36″,”caption”:””,”description”:””CD2-36″.”,”meta”:{“length_formatted”:”2:21″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-37.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-37″,”caption”:””,”description”:””CD2-37″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:51″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-38.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-38″,”caption”:””,”description”:””CD2-38″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:28″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}},{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-content/uploads/2018/04/CD2-39.mp3″,”type”:”audio/mpeg”,”title”:”CD2-39″,”caption”:””,”description”:””CD2-39″.”,”meta”:{“length_formatted”:”1:49″},”image”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64},”thumb”:{“src”:”http://bloghanquoc.com/wp-includes/images/media/audio.png”,”width”:48,”height”:64}}]}

Comments

comments