co2 + ca(oh)2 dư

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 dư hoặc tỉ lệ thành phần 1 : 1 rời khỏi CaCO3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập dượt với tương quan về Ca(OH)2 với tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: co2 + ca(oh)2 dư

1. Phương trình phản xạ CO2 tác dụng Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

kết tủa trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ CO2 ra Ca(OH)2

Phản ứng xẩy ra tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi nhập Ca(OH)2.

4. Hiện tượng chất hóa học CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện tại kết tủa white can xi cacbonat (CaCO3) thực hiện đục nước vôi nhập. Tuy nhiên nếu như sục cho tới dư CO2 thì kết tủa này tiếp tục tan dần dần bám theo phản ứng:

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

5. Mở rộng lớn câu hỏi CO2 tính năng với kiềm

Xét câu hỏi sục CO2 sục nhập hỗn hợp kiềm.

- Phương trình hóa học:

CO2 + 2OH- → CO32-+ H2O (1)

CO2 + OH- → HCO3- (2)

Quảng cáo

- Xét tỉ lệ: T=nOHnCO2

+ Nếu T  2 : chỉ tạo nên muối bột CO32-

Bảo toàn thành phần C → nCO2=nCO32

+ Nếu T  1 : chỉ tạo nên muối bột HCO3-

Bảo toàn thành phần H → nOH=nHCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : tạo nên cả muối bột HCO3- và CO32-

Bảo toàn thành phần → nCO32=nOHnCO2;nHCO3=nCO2nCO32

- Để giải chất lượng câu hỏi này cần thiết kết hợp nhuần nhuyễn bảo toàn thành phần và bảo toàn khối lượng:

+  mmuốimKL+mCO32+mHCO3 = m muối bột cacbonat + m muối bột hidrocacbonat (muối này không tồn tại thì mang lại vày 0).

- Nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+,Ca2+ thì đối chiếu với số mol CO32 với số mol cation Ba2+,Ca2+ để suy rời khỏi số mol kết tủa.

+ Trường hợp: nCO32>nM2+n=nM2+

+ Trường hợp: nCO32<nM2+n=nCO32

- Nếu sau phản xạ, tổ chức cô cạn hỗn hợp nhận được kết tủa thì hỗn hợp chứa chấp láo lếu phù hợp muối bột HCO3- và CO32-.

Ví dụ: Ca(HCO3)2toCaCO3+CO2+H2O

Quảng cáo

6. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho láo lếu phù hợp bao gồm Na2O, CaO, MgO, Al2O3 vào một lượng nước dư, nhận được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 đến dư nhập hỗn hợp X, nhận được kết tủa là

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. CaCO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH

Al2O3 + 2OH →2AlO2 + H2O

Vậy hỗn hợp X với chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2, OH (có thể dư)

Khi sục CO2 dư nhập dd X:

CO2 + OH → HCO3

CO2+ AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

Vậy kết tủa nhận được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 2. Dẫn kể từ từ CO2 đến dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng lạ để ý được là

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì nhập xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 đến dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2xảy rời khỏi phản ứng:

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa white tăng dần dần cho tới cực to, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 3. Để nhận ra 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ca(OH)2 đựng nhập 2 lọ tổn thất nhãn, rất có thể sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ca(OH)2

CO2 làm đục nước vôi nhập, còn NaOH ko hiện tượng lạ.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 4. Quá trình tạo nên trở thành thạch nhũ trong những huyệt động đá vôi kéo dãn mặt hàng triệu năm. Quá trình này được phân tích và lý giải vày phương trình chất hóa học này tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quá trình tạo nên thạch nhũ nhập huyệt động là do: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải quí sự xâm thực của nước mưa.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 5. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học này nhằm nhận ra những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

B. Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Ca(OH)2 vàquỳ tím độ ẩm.

D. Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ca(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn những khí bên trên qua chuyện hỗn hợp Br2 thấy hiện tại tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo color dần dần cho tới tổn thất color là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua hỗn hợp Ca(OH)2 thấy hiện tại tượng:

Xuất hiện tại kết tủa white là CO2.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Không với hiện tượng lạ gì là CH4.

Câu 6. Phải sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn trăng tròn g CaCO3 trong nước, fake sử chỉ mất 50% CO2 tác dụng. Phải thêm thắt ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M nhập hỗn hợp sau phản xạ nhằm nhận được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCaCO3 = 20100= 0,2 mol

Xem thêm: bảng chữ cái tiếng việt lớp 1

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học tao có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=>nCO2 tt = nCO2 /lt50%.100% = 0,4 mol

VCO2/tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta với phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………x…………….x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒ VCaOH2  = 0,20,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 7. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào nhập 100 ml dd Ba(OH)2 có mật độ aM nhận được 6,51 g ↓ white, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta với 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol; nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 = 0,1a - 0,03 mol =>nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 8. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua chuyện 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ nhận được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên tạo nên 2 muối bột NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và nó theo lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta với những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← nó (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tao với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + nó = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tao với x = 0,15 (mol) và nó = 0,05 (mol)

Khối lượng muối bột khan thu được:

mNaHCO3mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2(đktc) nhập 500ml hỗn hợp NaOH với mật độ C mol/lít. Sau phản xạ nhận được 65,4 gam muối bột. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối bột NaHCO3và Na2CO3 lần lượt là x và y

Ta với những phương trình phản xạ hóa học:

CO+ NaOH → NaHCO3 (1)

x ←      x            ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ←        2y           ← nó (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tao với hệ phương trình như sau

nCO2 = x + nó = 0,7 (3)

Khối lượng của muối bột là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tao được: x = 0,4 (mol) và nó = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tao có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = 10.5 = 2M

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 nhập 200ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được hỗn hợp X. Tính lượng muối bột nhập X?

A. 15 g

B. trăng tròn g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2=0,1mol  ,nNaOH=0,2molT=nOHnCO2=2

Dung dịch X chỉ chứa chấp 1 muối bột là Na2CO

n=Na2CO3nCO2m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Câu 11. Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2 là

A. 2,24 lít.                                                  

B. 6,72 lít.                   

C. 8,96 lít.                                                  

D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCa(OH)2=0,2 ​mol;​​  nCaCO3=0,1mol

Trường phù hợp 1: Chỉ tạo nên muối bột CaCO3

nCO2=nCaCO3=0,1molVCO2=0,1.22,4=2,24  lit

Trường phù hợp 2: Tạo láo lếu phù hợp 2 muối

Bảo toàn thành phần Ca : nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,1mol

Bảo toàn thành phần C nCO2=2nCa(HCO3)2+nCaCO3=0,3mol

VCO2=0,3.22,4=6,72lit

Câu 12: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) nhập 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2 = 0,2 mol, nOH = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

Ta thấy:  1< T = 1,25 < 2 tạo cả muối bột HCO3- và CO32-

 CO2 + 2OH CO32 + H2O0,125    0,250,125CO2 +     CO32 + H2O2HCO30,075 0,075                   1,5

nCO32= 0,05mol<nBa2+

n=0,05mol

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g.

Xem thêm: cách đánh dấu trên máy tính

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl
 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaHClO
 • CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS ↓
 • CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2
 • CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4
 • Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2
 • Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
 • Ca(OH)2 + 2H2SO4 → 2H2O + Ca(HSO4)2
 • Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ca(HS)2
 • Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O
 • Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2
 • Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
 • 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2
 • 6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2
 • Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3
 • Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
 • 2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O
 • Phản ứng sức nóng phân: Ca(OH)2 → CaO + H2O
 • Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2
 • Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2CN2 → 2H2O + Ca(HCN2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + Zn → H2 ↑ + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + ZnO → H2O + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + Na2CO3
 • Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH
 • Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KOH
 • Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + K2CO3
 • Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + KOH
 • Ca(OH)2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiOH
 • 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O + Mg(OH)2
 • Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4
 • Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH
 • Ca(OH)2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓+ 2RbOH
 • Ca(OH)2 + Cs2CO3 → CaCO3 ↓ + 2CsOH
 • Ca(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + 2CaSO4
 • 3Ca(OH)2 + 2FeCl3 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl
 • Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl ⇌ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O ↑
 • Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2
 • Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3
 • 3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2
 • 3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca
 • Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3
 • Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH
 • Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH
 • Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2 ↓+ H2O + NH4OH
 • Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH
 • 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3
 • (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ 2NH3

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp