chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

Bạn đang xem: chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 mon 8 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Nghị toan số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của nhà nước quy toan tính năng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị toan số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục; Nghị toan số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị toan số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục; Nghị toan số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của nhà nước sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị toan 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị toan số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy toan cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành Thông tư phát hành quy toan chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông.

Điều 1. Ban hành tất nhiên Thông tư này quy toan chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hiện Tính từ lúc ngày 10 mon 10 năm 2018.
Thông tư này thay cho thế Quyết toan số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 mon 5 trong năm 2007 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành quy toan chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 mon 10 năm 2009 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành quy toan chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trung học tập hạ tầng, nghề giáo trung học tập phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn chống, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành dạy dỗ, thủ trưởng những đơn vị chức năng sở hữu tương quan nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy, thủ trưởng những đơn vị chức năng và cá thể sở hữu tương quan phụ trách triển khai Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn chống Tổng Bế Tắc thư;
- Văn chống Chủ tịch nước;
- Văn chống Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Sở trưởng;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia thay đổi dạy dỗ và bới tạo;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và Phát triển nhân lực;
- Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ;
- HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TƯ;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 mon 8 năm 2018 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy toan chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông gồm những: chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông (sau trên đây gọi là chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên), chỉ dẫn dùng chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

2. Quy toan này vận dụng so với nghề giáo ngôi trường đái học tập, ngôi trường trung học tập hạ tầng, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp cho học tập, ngôi trường thường xuyên, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa cung cấp trú (sau trên đây gọi cộng đồng là hạ tầng dạy dỗ phổ thông) và những tổ chức triển khai, cá thể sở hữu tương quan.

Điều 2. Mục đích phát hành quy toan chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Làm địa thế căn cứ nhằm nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông tự động review phẩm hóa học, năng lực; kiến tạo và triển khai plan tập luyện phẩm hóa học, tu dưỡng nâng lên năng lượng trình độ, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thay đổi dạy dỗ.

2. Làm địa thế căn cứ nhằm hạ tầng dạy dỗ phổ thông review phẩm hóa học, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên; kiến tạo và xây dựng plan tu dưỡng cải tiến và phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc của nghề giáo đáp ứng nhu cầu tiềm năng dạy dỗ ở trong phòng ngôi trường, địa hạt và của ngành Giáo dục đào tạo.

3. Làm địa thế căn cứ nhằm phòng ban quản lý và vận hành non nước nghiên cứu và phân tích, kiến tạo và triển khai chính sách, quyết sách cải tiến và phát triển đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông; lựa lựa chọn, dùng đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột.

4. Làm địa thế căn cứ nhằm những hạ tầng huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nghề giáo kiến tạo, cải tiến và phát triển lịch trình và tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông.

Điều 3. Giải mến kể từ ngữ
Trong Quy toan này, những kể từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Phẩm hóa học là tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống của nghề giáo nhập triển khai việc làm, trọng trách.

2. Năng lực là kỹ năng triển khai việc làm, trọng trách của nghề giáo.

3. Chuẩn nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông là khối hệ thống phẩm hóa học, năng lượng tuy nhiên nghề giáo cần thiết đạt được nhằm triển khai trọng trách dạy dỗ học tập và dạy dỗ học viên trong số hạ tầng dạy dỗ phổ thông.

4. Tiêu chuẩn chỉnh là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lượng ở từng nghành của chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

5. Tiêu chí là đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lượng bộ phận của chi phí chuẩn chỉnh.

6. Mức của tiêu chuẩn là Lever đạt được nhập cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng của từng tiêu chuẩn. Có phụ thân nấc so với từng tiêu chuẩn bám theo Lever tăng dần: nấc đạt, nấc khá, nấc tốt; nấc cao hơn nữa vẫn bao hàm những đòi hỏi tại mức thấp rộng lớn ngay lập tức kề.

a) Mức đạt: Có phẩm hóa học, năng lượng tổ chức triển khai triển khai trọng trách được giao phó nhập dạy dỗ học tập và dạy dỗ học viên bám theo quy định;

b) Mức khá: Có phẩm hóa học, năng lượng tự động học tập, tự động tập luyện, dữ thế chủ động thay đổi nhập triển khai trọng trách được giao;

c) Mức tốt: Có tác động tích đặc biệt cho tới học viên, người cùng cơ quan, thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên trong công việc triển khai tiềm năng dạy dỗ của hạ tầng dạy dỗ phổ thông và cải tiến và phát triển dạy dỗ địa hạt.

7. Minh bệnh là những vật chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng) được dẫn đi ra nhằm xác nhận một cơ hội khách hàng quan lại cường độ đạt được của tiêu chuẩn.

8. Đánh giá bán bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo là sự việc xác lập cường độ đạt được về phẩm hóa học, năng lượng của nghề giáo bám theo quy toan của chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

9. Giáo viên hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột là nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông sở hữu phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp tốt; nắm rõ về tình hình giáo dục; sở hữu năng lượng trình độ, nhiệm vụ tốt; sở hữu đáng tin tưởng nhập tập luyện thể mái ấm trường; sở hữu năng lượng tham vấn, tư vấn, tương hỗ, dẫn dắt, share người cùng cơ quan nhập hoạt động và sinh hoạt trình độ, nhiệm vụ và nhập hoạt động và sinh hoạt tu dưỡng cải tiến và phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc.

10. Học liệu số là những tư liệu, tài liệu vấn đề, khoáng sản được số hóa, tàng trữ đáp ứng mang đến việc dạy dỗ và học tập.

Chương II
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học mái ấm giáo
Tuân thủ những quy toan và tập luyện về đạo đức nghề nghiệp mái ấm giáo; share tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan nhập tập luyện đạo đức nghề nghiệp và tạo ra dựng phong thái mái ấm giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức mái ấm giáo

a) Mức đạt: Thực hiện tại tráng lệ và trang nghiêm những quy toan về đạo đức nghề nghiệp mái ấm giáo;

b) Mức khá: Có niềm tin tự động học tập, tự động tập luyện và phấn đấu nâng lên phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp mái ấm giáo;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp mái ấm giáo; share tay nghề, tương hỗ người cùng cơ quan nhập tập luyện đạo đức nghề nghiệp mái ấm giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong cơ hội mái ấm giáo

a) Mức đạt: Có tác phong và phương pháp thao tác phù phù hợp với việc làm của nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự động tập luyện tạo ra phong thái mái ấm giáo khuôn mẫu mực; tác động đảm bảo chất lượng cho tới học tập sinh;

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về phong thái mái ấm giáo; tác động đảm bảo chất lượng và tương hỗ người cùng cơ quan tạo hình phong thái mái ấm giáo.

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triển trình độ, nghiệp vụ
Nắm vững vàng trình độ và thạo nghiệp vụ; thông thường xuyên update, nâng lên năng lượng trình độ và nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thay đổi dạy dỗ.

1. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bạn dạng thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn chỉnh chuyên môn huấn luyện và giảng dạy và hoàn thiện rất đầy đủ những khóa huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng trình độ bám theo quy định; lên kế hoạch thông thường xuyên tiếp thu kiến thức, tu dưỡng cải tiến và phát triển trình độ bạn dạng thân;

nhayNgưng hiệu lực thực thi so với Điểm a khoản 1 Điều 5 về đạt chuẩn chỉnh chuyên môn huấn luyện và giảng dạy phát hành tất nhiên Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT từ thời điểm ngày 20/10/2021 cho tới thời gian sở hữu hiệu lực thực thi thực hiện của văn bạn dạng quy phạm pháp lý mới nhất quy toan về Chuẩn nghề nghiệp và công việc nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông bám theo quy toan bên trên Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT.nhay

b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu và phân tích, update kịp lúc đòi hỏi thay đổi về kỹ năng thường xuyên môn; áp dụng tạo ra, tương thích những kiểu dáng, cách thức và lựa lựa chọn nội dung tiếp thu kiến thức, tu dưỡng, nâng lên năng lượng trình độ của bạn dạng thân;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan và share tay nghề về cải tiến và phát triển trình độ của bạn dạng thân thích nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thay đổi dạy dỗ.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng plan dạy dỗ học tập và dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học tập sinh

a) Mức đạt: Xây dựng được plan dạy dỗ học tập và giáo dục;

b) Mức khá: Chủ động kiểm soát và điều chỉnh plan dạy dỗ học tập và dạy dỗ phù phù hợp với ĐK thực tiễn ở trong phòng ngôi trường và địa phương;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan trong công việc kiến tạo plan dạy dỗ học tập và dạy dỗ.

3. Tiêu chí 5. Sử dụng cách thức dạy dỗ học tập và dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học tập sinh

a) Mức đạt: sát dụng được những cách thức dạy dỗ học tập và dạy dỗ cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng mang đến học tập sinh;

b) Mức khá: Chủ động update, áp dụng hoạt bát và hiệu suất cao những cách thức dạy dỗ học tập và dạy dỗ đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thay đổi, phù phù hợp với ĐK thực tế;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan về kỹ năng, kĩ năng và tay nghề áp dụng những cách thức dạy dỗ học tập và dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học viên.

4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, review theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học tập sinh

a) Mức đạt: Sử dụng những cách thức đánh giá review thành phẩm tiếp thu kiến thức và sự tiến thủ cỗ của học tập sinh;

b) Mức khá: Chủ động update, áp dụng tạo ra những kiểu dáng, cách thức, khí cụ đánh giá review theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học tập sinh;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan tay nghề xây dựng hiệu suất cao việc đánh giá review thành phẩm tiếp thu kiến thức và sự tiến thủ cỗ của học viên.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn và tương hỗ học tập sinh

a) Mức đạt: Hiểu những đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm rõ quy toan về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học tập sinh; triển khai chèn ghép hoạt động và sinh hoạt tư vấn, tương hỗ học viên nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập và giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện tại hiệu suất cao những phương án tư vấn và tương hỗ phù phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng học viên nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập và giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan tay nghề xây dựng hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt tư vấn và tương hỗ học viên nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập và dạy dỗ.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục
Thực hiện tại kiến tạo môi trường thiên nhiên dạy dỗ an toàn và tin cậy, trong lành dân công ty, chống, kháng đấm đá bạo lực học tập đường

1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống mái ấm trường

a) Mức đạt: Thực hiện tại rất đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống xử sự ở trong phòng ngôi trường bám theo quy định;

b) Mức khá: Đề xuất phương án triển khai hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống xử sự ở trong phòng ngôi trường bám theo quy định; sở hữu biện pháp xử lý kịp lúc, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống xử sự nhập lớp học tập và mái ấm ngôi trường nhập phạm vi phụ trách móc (nếu có);

c) Mức tốt: Là tấm kiểu mẫu mực, share tay nghề trong công việc kiến tạo môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống trong lành nhập mái ấm ngôi trường.

Xem thêm: kí tự dấu cách ff

2. Tiêu chí 9. Thực hiện tại quyền dân công ty nhập mái ấm trường

a) Mức đạt: Thực hiện tại rất đầy đủ những quy toan về quyền dân công ty nhập mái ấm ngôi trường, tổ chức triển khai học viên triển khai quyền dân công ty nhập mái ấm trường;

b) Mức khá: Đề xuất phương án đẩy mạnh quyền dân công ty của học viên, của bạn dạng thân thích, thân phụ u học viên hoặc người giám hộ và người cùng cơ quan nhập mái ấm trường; phân phát hiện tại, phản ánh, ngăn ngừa, xử lý kịp lúc những tình huống vi phạm quy định dân công ty của học viên (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan trong công việc triển khai và đẩy mạnh quyền dân công ty của học viên, của bạn dạng thân thích, thân phụ u học viên hoặc người giám hộ và người cùng cơ quan.

3. Tiêu chí 10. Thực hiện tại và kiến tạo ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đường

a) Mức đạt: Thực hiện tại rất đầy đủ những quy toan ở trong phòng ngôi trường về ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đường;

b) Mức khá: Đề xuất phương án kiến tạo ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đường; phân phát hiện tại, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp lúc những tình huống vi phạm quy toan về ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đàng (nếu có);

c) Mức tốt: Là nổi bật tiên tiến và phát triển về triển khai và kiến tạo ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đường; share tay nghề kiến tạo và triển khai ngôi trường học tập an toàn và tin cậy, chống kháng đấm đá bạo lực học tập đàng.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh 4. Phát triển quan hệ thân thích mái ấm ngôi trường, mái ấm gia đình và xã hội
Tham gia tổ chức triển khai và triển khai những hoạt động và sinh hoạt cải tiến và phát triển quan hệ thân thích mái ấm ngôi trường, mái ấm gia đình, xã hội nhập dạy dỗ học tập, dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học tập sinh

1. Tiêu chí 11. Tạo dựng quan hệ liên minh với thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày liên quan

a) Mức đạt: Thực hiện tại rất đầy đủ những quy toan hiện tại hành so với thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày liên quan;

b) Mức khá: Tạo dựng quan hệ trong lành, tin cẩn tưởng với thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày liên quan;

c) Mức tốt: Đề xuất với mái ấm ngôi trường những phương án tăng nhanh sự kết hợp nghiêm ngặt với thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan.

2. Tiêu chí 12. Phối ăn ý thân thích mái ấm ngôi trường, mái ấm gia đình, xã hội nhằm triển khai hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập mang đến học tập sinh

a) Mức đạt: Cung cấp cho rất đầy đủ, kịp lúc vấn đề về tình hình tiếp thu kiến thức, tập luyện của học viên phía trên lớp; vấn đề về lịch trình, plan dạy dỗ học tập môn học tập và hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ mang đến thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày sở hữu liên quan; tiêu thụ vấn đề kể từ thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày sở hữu tương quan về tình hình tiếp thu kiến thức, tập luyện của học tập sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối phù hợp với người cùng cơ quan, thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan trong công việc triển khai những phương án chỉ dẫn, tương hỗ và khích lệ học viên tiếp thu kiến thức, triển khai lịch trình, plan dạy dỗ học tập môn học tập và hoạt động và sinh hoạt giáo dục;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp lúc những vấn đề phản hồi kể từ thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan về quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện và triển khai lịch trình, plan dạy dỗ học tập môn học tập và hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ của học viên.

3. Tiêu chí 13. Phối ăn ý thân thích mái ấm ngôi trường, mái ấm gia đình, xã hội nhằm triển khai dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học tập sinh

a) Mức đạt: Tham gia tổ chức triển khai, cung ứng vấn đề về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống xử sự ở trong phòng ngôi trường mang đến thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày liên quan; tiêu thụ vấn đề kể từ thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan về đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống của học tập sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối phù hợp với người cùng cơ quan, thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan nhập triển khai dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học tập sinh;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp lúc những vấn đề phản hồi kể từ thân phụ u hoặc người giám hộ của học viên và những mặt mày tương quan về dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học viên.

Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa, phần mềm technology vấn đề, khai quật và dùng trang bị technology nhập dạy dỗ học tập, giáo dục
Sử dụng được nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa, phần mềm technology vấn đề, khai quật và dùng những trang bị technology nhập dạy dỗ học tập, dạy dỗ.

1. Tiêu chí 14. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc

a) Mức đạt: cũng có thể dùng được những kể từ ngữ tiếp xúc giản dị và đơn giản vị nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc nước ngoài ngữ loại nhì (đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc bản địa so với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi dùng giờ dân tộc;

b) Mức khá: cũng có thể trao thay đổi vấn đề về những chủ thể giản dị và đơn giản, không xa lạ hằng ngày hoặc chủ thể giản dị và đơn giản, không xa lạ tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập, dạy dỗ (ưu tiên giờ Anh) hoặc biết nước ngoài ngữ loại nhì (đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc bản địa so với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi dùng giờ dân tộc;

c) Mức tốt: cũng có thể ghi chép và trình diễn đoạn văn giản dị và đơn giản về những chủ thể không xa lạ nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập, dạy dỗ (ưu tiên giờ Anh) hoặc nước ngoài ngữ loại nhì (đối với nghề giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc bản địa so với những địa điểm việc thực hiện đòi hỏi dùng giờ dân tộc bản địa.

2. Tiêu chí 15. Ứng dụng technology vấn đề, khai quật và dùng trang bị technology nhập dạy dỗ học tập, giáo dục

a) Mức đạt: Sử dụng được những ứng dụng phần mềm cơ bạn dạng, trang bị technology nhập dạy dỗ học tập, dạy dỗ và quản lý và vận hành học viên bám theo quy định; hoàn thiện những khóa huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng, khai quật và phần mềm technology vấn đề và những trang bị technology nhập dạy dỗ học tập, dạy dỗ bám theo quy định;

b) Mức khá: Ứng dụng technology vấn đề và học tập liệu số nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập, giáo dục; update và dùng hiệu suất cao những phần mềm; khai quật và dùng trang bị technology nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập, giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan nâng lên năng lượng phần mềm technology thông tin; khai quật và dùng trang bị technology nhập hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ học tập, dạy dỗ tộc;

Chương III
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu cầu review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Khách quan lại, trọn vẹn, công bình và dân công ty.

2. Dựa bên trên phẩm hóa học, năng lượng và quy trình thao tác của nghề giáo nhập ĐK rõ ràng ở trong phòng ngôi trường và địa hạt.

3. Căn cứ nhập nấc của từng tiêu chuẩn đạt được bên trên Chương II Quy toan này và sở hữu những minh bệnh xác thực, tương thích.

Điều 10. Quy trình review và xếp loại thành phẩm review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên

a) Giáo viên tự động review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên;

b) Trung tâm dạy dỗ phổ thông tổ chức triển khai lấy chủ kiến của người cùng cơ quan nhập tổ trình độ so với nghề giáo được review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên;

c) Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ phổ thông triển khai review và thông tin thành phẩm review nghề giáo bên trên hạ tầng thành phẩm tự động review của nghề giáo, chủ kiến của người cùng cơ quan và thực tiễn biệt triển khai trọng trách của nghề giáo trải qua minh bệnh xác thực, tương thích.

2. Xếp loại thành phẩm tiến công giá

a) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo tại mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc khá trở lên trên, ít nhất 2/3 tiêu chuẩn đạt tới đảm bảo chất lượng, nhập tê liệt sở hữu những tiêu chuẩn bên trên Điều 5 Quy toan này đạt tới tốt;

b) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo tại mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc đạt trở lên trên, ít nhất 2/3 tiêu chuẩn đạt kể từ nấc khá trở lên trên, nhập tê liệt những tiêu chuẩn bên trên Điều 5 Quy toan này đạt tới khá trở lên;

c) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo tại mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt kể từ nấc đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên: Có tiêu chuẩn được review ko đạt (tiêu chí được review ko đạt lúc không đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nấc đạt của tiêu chuẩn đó).

Điều 11. Chu kỳ review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Giáo viên tự động review bám theo chu kỳ luân hồi 1 năm một phen nhập thời điểm cuối năm học tập.

2. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ phổ thông tổ chức triển khai review nghề giáo bám theo chu kỳ luân hồi 2 năm một phen nhập thời điểm cuối năm học tập.

3. Trong tình huống đặc biệt quan trọng, được sự đồng ý của phòng ban quản lý và vận hành cấp cho bên trên, mái ấm ngôi trường tinh giảm chu kỳ luân hồi review nghề giáo.

Điều 12. Giáo viên hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột.

1. Tiêu chuẩn chỉnh lựa lựa chọn nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông cốt cán

a) Là nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông sở hữu tối thiểu 05 năm tay nghề giảng dạy dỗ thẳng ở nằm trong cấp cho học tập cho đến thời gian xét chọn;

b) Được xếp loại review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo đạt tới khá trở lên trên, nhập tê liệt những tiêu chuẩn bên trên Điều 5 Quy toan này nên đạt tới tốt;

c) Có kỹ năng kiến thiết, xây dựng những giờ dạy dỗ khuôn mẫu, tổ chức triển khai những tọa đàm, hội thảo chiến lược, tu dưỡng về cách thức, nghệ thuật dạy dỗ học tập, dạy dỗ, nội dung thay đổi tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt trình độ, nhiệm vụ và tu dưỡng mang đến người cùng cơ quan nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa phận tìm hiểu thêm và học tập tập;

d) Có kỹ năng dùng nước ngoài ngữ, phần mềm technology vấn đề, khai quật dùng trang bị technology nhập dạy dỗ học tập và dạy dỗ, kiến tạo và cải tiến và phát triển học tập liệu số, tu dưỡng giáo viên;

e) Có nguyện vọng trở nên nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột.
Trong tình huống hạ tầng dạy dỗ phổ thông sở hữu con số nghề giáo đáp ứng nhu cầu những ĐK được quy toan bên trên điểm a, b, c, d, e khoản 1 Như vậy nhiều hơn thế bám theo đòi hỏi của phòng ban quản lý và vận hành cấp cho bên trên thì ưu tiên lựa lựa chọn nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột dựa vào những chi phí chuẩn chỉnh sau: sở hữu chuyên môn bên trên chuẩn chỉnh chuyên môn bới tạo; được xếp loại review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo tại mức tốt; được thừa nhận là nghề giáo dạy dỗ xuất sắc cấp cho tỉnh hoặc sở hữu kết quả đặc biệt quan trọng đảm bảo chất lượng nhập dạy dỗ học tập, giáo dục; sở hữu thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học tập nghệ thuật, biện pháp thay đổi nhập dạy dỗ học tập và dạy dỗ được thừa nhận và dùng thoáng rộng nhập mái ấm ngôi trường, bên trên địa hạt.

2. Quy trình lựa lựa chọn nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông cốt cán

a) Trung tâm dạy dỗ phổ thông lựa lựa chọn và lời khuyên nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột và report phòng ban quản lý và vận hành cấp cho trên;

b) Trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy lựa lựa chọn và phê duyệt nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột bám theo thẩm quyền; report sở dạy dỗ và bới tạo;

c) Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy lựa lựa chọn và phê duyệt list nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông nòng cột bám theo thẩm quyền; report Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra bám theo đòi hỏi.

3. Nhiệm vụ của nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông cốt cán

a) Hỗ trợ, tư vấn mang đến người cùng cơ quan nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa phận cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng trình độ, nhiệm vụ bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo, phù phù hợp với ĐK mái ấm ngôi trường, địa phương;

b) Hỗ trợ, tư vấn mang đến người cùng cơ quan nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa phận những yếu tố tương quan cho tới đáp ứng và nâng lên quality dạy dỗ học tập, dạy dỗ mang đến học tập sinh; nhập cuộc biên soạn tư liệu đề chính môn học tập, tư liệu chỉ dẫn (cho nghề giáo, học tập sinh); tổ chức triển khai chỉ dẫn những vấn đề nghiên cứu và phân tích khoa học tập mang đến học viên bám theo đòi hỏi của những người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ phổ thông và phòng ban quản lí lý;

c) Hướng dẫn, tương hỗ người cùng cơ quan nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa phận về những hoạt động và sinh hoạt kiến tạo và triển khai plan dạy dỗ mái ấm ngôi trường, plan giảng dạy dỗ môn học; về sự việc triển khai những khóa huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nghề giáo qua loa mạng internet; về tu dưỡng, hướng dẫn nâng lên năng lượng trình độ mang đến đội hình nghề giáo nhập ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa bàn; nhập cuộc hướng dẫn, tu dưỡng nghề giáo bám theo đòi hỏi thường niên của ngành (cấp chống, sở, Bộ);

d) Tham mưu kế, tư vấn mang đến cấp cho quản lí lí thẳng về công tác làm việc kiến tạo plan dạy dỗ mái ấm ngôi trường phù phù hợp với ĐK rõ ràng của địa hạt nhằm mục tiêu bảo vệ tiềm năng, quality dạy dỗ học tập, dạy dỗ và nâng lên năng lượng trình độ, nhiệm vụ của đội hình giáo viên; nhập cuộc tổ chức triển khai, report trình độ, nhiệm vụ bên trên những hội nghị đề chính, những buổi sinh hoạt trình độ của ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa bàn;

e) Thực hiện tại liên kết, liên minh với những hạ tầng huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nghề giáo, những đơn vị chức năng nghiên cứu và phân tích, phần mềm và đem giao phó khoa học tập dạy dỗ (đặc biệt là khoa học tập sư phạm ứng dụng).

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo
Cục Nhà giáo và Cán cỗ quản lý và vận hành dạy dỗ chỉ huy, chỉ dẫn, đánh giá việc triển khai những quy toan của văn bạn dạng này; kiến tạo plan huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng, cải tiến và phát triển đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông đáp ứng nhu cầu đòi hỏi về phẩm hóa học, năng lượng bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

Điều 14. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và bới tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy toan này bám theo thẩm quyền; update, report Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thành phẩm review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo trước thời điểm ngày 30 mon 6 mỗi năm.

2. Xây dựng và triển khai plan huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng, cải tiến và phát triển đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông bám theo thẩm quyền dựa vào thành phẩm review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

Điều 15. Trách nhiệm của chống dạy dỗ và bới tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai Quy toan này bám theo thẩm quyền; update, report sở dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy thành phẩm review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

2. Xây dựng và triển khai plan huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng, cải tiến và phát triển đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông bám theo thẩm quyền dựa vào thành phẩm review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

Điều 16. Trách nhiệm của hạ tầng dạy dỗ phổ thông

Xem thêm: cách tạo tài khoản chat gpt miễn phí

1. Người đứng đầu tư mạnh sở dạy dỗ phổ thông chỉ huy, tổ chức triển khai review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên; update, report phòng ban quản lý và vận hành cấp cho bên trên thành phẩm review nghề giáo bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

2. Xây dựng và triển khai plan huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng, cải tiến và phát triển đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông bám theo thẩm quyền dựa vào thành phẩm review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.

3. Tham mưu kế với phòng ban quản lý và vận hành cấp cho bên trên, tổ chức chính quyền địa hạt về công tác làm việc quản lý và vận hành, tu dưỡng nâng lên phẩm hóa học, năng lượng trình độ, nhiệm vụ mang đến đội hình nghề giáo hạ tầng dạy dỗ phổ thông dựa vào thành phẩm review bám theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo.