ch2=ch ch3

Similar Questions

Q

Bạn đang xem: ch2=ch ch3

1

The IUPAC name of the compound (CH3)2 CH CH2CH2Cl is?


View Solution

Q

2

IUPAC name of (CH3)2CH - N(CH3)2 is


View Solution

Q

3

Give the IUPAC name of the following compound.

CH2=CHCH(CH3)2


Xem thêm: tập làm văn lớp 5 trang 81

View Solution

Q

4

I.U.P.A.C. name of (CH3)2CHCH2CH2Br 

View Solution

The IUPAC name of the following compound is CH2=CHCH(CH3)2 :

View Solution