Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까?

Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까?

Được sử dụng trong tình huống trang trọng, văn viết, điễn văn…

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니까?

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니까?

Đây cũng là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo.


>> Xem thêm:

Nghi vấn từ về số, số lượng

얼마 bao nhiêu 몇 시 mấy giờ

몇 개 mấy cái 며칠 ngày mấy

몇 가지 mấy loại 이거 얼마예요? Cái này giá bao nhiêu?

지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?

몇 개 드릴까요? Ông/bà muốn mấy cái ạ?

오늘 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy?

몇 가지 색이 있어요? Ông/ bà có bao nhiêu màu?

Câu nghi vấn học tiếng Hàn

Câu nghi vấn học tiếng Hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *