bộ sách lớp 6 chân trời sáng tạo

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 6 - Chân Trời Sáng Tạo - Năm Học 2021-2022 (23 Cuốn) Gồm:

STT Tên  Giá bìa 
1 Ngữ văn 6, tập luyện một 23.000
2 Ngữ văn 6, tập luyện hai 19.000
3 Toán 6, tập luyện một 21.000
4 Toán 6, tập luyện hai 19.000
5 Giáo dục công dân 6 11.000
6 Lịch sử và Địa lí 6 32.000
7 Khoa học tập bất ngờ 6 33.000
8 Công nghệ 6 14.000
9 Giáo dục thể hóa học 6  20.000
10 Âm nhạc 6  12.000
11 Mĩ thuật 6 14.000
12 Hoạt động thưởng thức, phía nghiệp 6 16.000
13 Bài tập luyện Ngữ văn 6, tập luyện một 12.000
14 Bài tập luyện Ngữ văn 6, tập luyện hai 12.000
15 Bài tập luyện Toán 6, tập luyện một 17.000
16 Bài tập luyện Toán 6, tập luyện hai 20.000
17 Bài tập luyện Giáo dục đào tạo công dân 6 9.000
18 Bài tập luyện Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử 12.000
19 Bài tập luyện Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí 12.000
20 Bài tập luyện Công nghệ 6 9.000
21 Bài tập luyện Âm nhạc 6  8.000
22 Bài tập luyện Mĩ thuật 6 9.000
23 Bài tập luyện Hoạt động thưởng thức, phía nghiệp 6 12.000
Tổng 366.000

Công ty CP phát triển sách Giáo Dục - Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo Việt Nam là Đơn vị phát triển đầu tiên Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Trân trọng ra mắt cho tới Quý thầy/Cô, cha mẹ và các em học viên.