bài tập về các thì trong tiếng anh

Để nắm rõ được cấu hình, cách sử dụng của những thì vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết thông thường xuyên dùng kết phù hợp với thực hiện bài bác tập dượt hỗ trợ. Bài ghi chép sau của Langmaster tiếp tục tổ hợp kỹ năng ngắn ngủn gọn gàng, và hỗ trợ bài tập dượt những thì vô giờ đồng hồ Anh nhằm chúng ta xem thêm và rèn luyện, gia tăng nền tảng ngữ pháp thiệt vững chãi nhé!

1. Thì lúc này đơn

1.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Bạn đang xem: bài tập về các thì trong tiếng anh

Ví dụ của động kể từ tobe:

 • I am an engineer. (Tôi là một trong kỹ sư.)
 • The xế hộp isn’t expensive. (Chiếc xe hơi này sẽ không cao giá.)
 • Are they students? (Họ là SV à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)
 • She doesn’t tự exercise every evening. (Cô ấy ko tập dượt thể dục thể thao từng tối.)
 • Do they often go to tướng school on foot? (Họ sở hữu thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường không?)

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một chân lý, thực sự phân biệt vô cuộc . 
 • Diễn mô tả một thói quen thuộc, hành vi mang ý nghĩa hóa học lặp cút tái diễn. 
 • Diễn mô tả một plan (lịch học tập, lịch đi đi lại lại vị tàu, máy bay…) sở hữu giờ giấc rõ ràng, được bố trí mang lại sau này. 

=> => CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT SIMPLE)

1.2 Bài tập dượt thì lúc này đơn

Bài tập dượt 1. Chia dạng trúng của những kể từ vô ngoặc ở thì lúc này đơn

1. She often ______delicious meals. (make)

2. Hana ______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Monday.

4. He ______ (meet) friends every Sunday. (meet)

5. My sister ______ shopping every week. (go)

6. ______Nam and Hoa ______ to tướng work by bus every day? (go)

7. _____ her parents ______with her decision? (agree)

8. Hoa  ______ her hair every day. (wash)

9. The police ______ robbers. (catch)

Đáp án

1. makes

2. does not eat/ doesn't eat

3. do

4. meets

5. goes

6. Do Nam and Hoa go...

7. Do her parents agree...

8. washes

9. catch

Bài tập dượt 2. Tìm và sửa lỗi sai thì lúc này đơn

1. He doesn’t plays chess in the afternoon.

2. The bus don’t arrive at 10 a.m.

3. Our parents doesn’t live in a luxury house.

4. They aren’t tự their job on weekends.

5. The dog don’t lượt thích bu.

Đáp án

1. plays → play

2. don’t → doesn’t

3. doesn’t → don’t

4. aren’t → don’t 

5. don’t → doesn’t

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

2. Thì lúc này tiếp diễn

2.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành vi đang được ra mắt ngay lập tức thời khắc lúc này.
 • Sau câu khẩu lệnh, ý kiến đề nghị.
 • Kết phù hợp với trạng kể từ Always thể hiện nay sự phàn nàn phiền, không dễ chịu Khi một hành vi này cơ xẩy ra lặp cút tái diễn. 
 • Diễn mô tả một hành động/ vấn đề chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát.

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2.2 Bài tập dượt về thì lúc này tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Hoàn trở thành những câu sau dùng thì lúc này tiếp diễn

1. Her/ dad / water/ some trees/ the/ garden

________________________

2. My/ younger sister/ clean/ floor/

________________________

3. Tiana/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant

________________________

4. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station

________________________

5. My/ friend/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án

1. My dad is watering some trees in the garden.

2. My younger sister is cleaning the floor. 

3. Tiana is having lunch with her friends at a restaurant.

4. They are asking a woman about the way to tướng the railway station.

5. My friend is drawing a beautiful picture. 

Bài tập dượt 2: Chia dạng trúng cho những động kể từ vô ngoặc ở thì lúc này tiếp nối 1. Look! The xế hộp (move) sánh fast.

1. Listen! Someone (whisper) in the next room.

2. Your friend (sit) next to tướng the beautiful girl over there at present?

3. Now Joy (try) to tướng pass the examination.

4. It’s 11 o’clock, and my mom (cook) lunch in the kitchen.

5. Keep silent! You (sing) sánh loudly.

6. I (not stay) at trang chính at the present.

7. Now Hana (lie) to tướng her mother about her bad marks.

8. At present they (travel) to tướng LA.

9. Jim (not work) in his office now.

Đáp án

1. is moving

2. is whispering

3. is sitting

4. are trying

5. is cooking

6. is singing

7. am not staying

8. is lying 

9. are traveling

10. is not working

3. Thì lúc này trả thành

3.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành vi xẩy ra và kết cổ động vô quá khứ ko xác lập rõ ràng thời hạn. 
 • Diễn mô tả một hành vi vừa phải mới nhất xẩy ra (thường cút với “just” hoặc “recently”). 
 • Diễn mô tả một hành động/ vấn đề này cơ chính thức kể từ quá khứ, vẫn kéo dãn dài tiếp cho tới lúc này và rất có thể giữ lại vô sau này. 
 • Thường thấy vô cấu hình đối chiếu nhất. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

3.2 Bài tập dượt về thì lúc này trả thành

Bài tập dượt 1: Chia những động kể từ vô ngoặc thanh lịch thì lúc này trả thành

1. There is no more ice cream. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The report isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to tướng see this horror movie? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm here. I (turn)……….. the heating on.

5. ……… Linda (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my xế hộp.

7. Wait a minute, please! I (finish)……………. my lunch.

8. ……… you ever (eat)………….. durian?

9. Kitty (not/come)…………… here for a very long time.

10. I (work)………….. at KD company for three years.

Đáp án:

1. have eaten

2. have made

3. has started

4. have turned

5. Has Linda paid

6. has taken

7. have finished

8. Have you eaten

9. hasn't come

10. have worked

Bài tập dượt 2: Viết lại câu bất biến nghĩa (thì lúc này trả thành)

1) This is the first time Tim went abroad.

=> Tim hasn’t ________________________________________

2) Anna started driving 1 month ago.

=> Anna has _________________________________________

3) They began drinking beer when it started to tướng rain.

=> They have ________________________________________

4) She last had my hair cut when she left him.

=> She hasn't __________________________________________

5) The last time Sana kissed bu was 3 months ago.

=> Sana hasn't _______________________________________

Đáp án:

1. Tim hasn’t never gone abroad before.

2. Anna has driven for 1 month.

3. They have drunk beer since it started raining.

4. She hasn't cut her hair since she left him.

5. Sana hasn’t kissed bu for 3 months.

4. Thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

4.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành vi hoặc vấn đề (bắt đầu kể từ quá khứ, tiếp nối cho tới lúc này và sở hữu năng lực kéo dãn dài cho tới vô tương lai).
 • Diễn mô tả một hành vi vừa phải mới nhất kết cổ động tuy nhiên sở hữu tác động, nhằm lại kết quả ở lúc này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

4.2 Bài tập dượt về thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc thanh lịch thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

1. My best friend _______French since September. (learn)

2. I’m getting tired. I _______ for the xế hộp for hours. (wait)

3. Sara ______ about where to tướng go this weekend. (think)

4. Mary looks very exhausted because she ______ all night. (work)

5. Hoa ______ this book since last night. (read)

Đáp án:

1. has been learning

2. have been waiting

3. has been thinking

4. has been working

5. has been reading

Bài tập dượt 2: Hoàn trở thành câu với thì lúc này triển khai xong tiếp nối và “ever since”

Ví dụ: Jin finished his business degree. Then he started to tướng work for an international technology company.

=> Jin has been working for an international technology company ever since he finished his business degree.

1. Pony got a very bad flu. After that, she began to tướng take vitamins.

=> Pony has ______________________________________________

2. David’s xế hộp broke down. Then he began to tướng walk to tướng work. 

=> David has ______________________________________________

3. Jen’s doctor told her to tướng lose weight. Then she began to tướng tự exercise. 

=> Jen has ________________________________________________

4. Lim’s parents received the bad news. Then they started to tướng cry. 

=> Lim’s parents have _______________________________________

5. John’s wife died of cancer. Then he started to tướng volunteer at the hospital.

=> John has _______________________________________________

Đáp án

1. Pony has been taking vitamins ever since she got the very bad flu.

2. David has been walking to tướng work ever since his xế hộp broke down.

3. Jen has been doing exercise ever since her doctor told her to tướng lose weight.

4. Lim’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. John has been volunteering at the hospital ever since his wife died of cancer.

Xem thêm:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> 6 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH MÀ NGƯỜI HỌC NÀO CŨNG CẦN NẮM CHẮC

5. Thì quá khứ đơn

5.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc:

null

Ví dụ động kể từ tobe:

 • I was at my aunt's house yesterday afternoon. (Tôi đang được ở trong nhà dì tôi chiều hôm qua)
 • He wasn’t at trang chính last Sunday. (Anh ấy đang không ở trong nhà Chủ Nhật tuần trước đó.)
 • Were they your friends? (Họ đang được là các bạn của cậu à?)

Ví dụ của động kể từ thường:

 • We visited Singapore last summer. (Chúng tôi du ngoạn Singapore ngày hè trước.)
 • She didn’t show bu how to tướng open the oven. (Cô ấy ko mang lại tôi thấy cơ hội cởi lò nướng.)
 • Did they help you? (Họ đang được giúp cho bạn à?)

Cách dùng:

 • Diễn mô tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra và kết cổ động ngay lập tức bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một thói quen thuộc vô quá khứ, tuy nhiên lúc này không hề nữa.
 • Kể lại những hành vi ngắn ngủn, xẩy ra thường xuyên nhau vô quá khứ.
 • Sử dụng vô câu ĐK loại 2.

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

5.2 Bài tập dượt thì quá khứ đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ đơn

1. Lily (eat)___________ dinner at five o’clock yesterday. 

2. My dad (buy)___________ a new xế hộp last month. 

3. They (go)___________ to tướng LA on their last summer holiday. 

4. My family and I (see)___________ a horror movie last night. 

5. First, Minh and Lan (do)___________ homework, and then they (drink)___________ some juice. 

6. Suddenly, the cát jumped and (bite)___________ my hand. 

7. What time (do)___________ they (get up)___________ this afternoon? 

8. I think I (hear)___________ a strange sound outside the house 5 minutes ago.

9. When I was 5 years old, I (break)__________ my arm. It really (hurt) __________. 

10. The police (catch)___________ all three of the robbers last month. 

11. How many times (do)___________ you (read)___________ this book?

Đáp án:

1. ate

2. bought

3. went

4. saw

5. did - drank

6. bit

7. did they get up

8. heard

9. broke - hurt

10. caught

11. did you read

Bài tập dượt 2: Hoàn trở thành câu sau ở thì quá khứ đơn

1. It/ be/ sunny/ yesterday.

2. In 1991/ we/ move/ to tướng another đô thị.

3. When/ they/ get/ the first award?

4. She/ not/ go/ to tướng the church/ 3 days ago.

5. How/ be/ Jimin/ yesterday?

6. They/ happy/ last holiday?

7. How/ you/ get there?

8. I/ play/ soccer/ last/ Sunday.

9. My/ friend/ make/ two/ cake/ two/ day/ ago.

10. She/ tell/ me/ her secret/ last night. 

Đáp án:

1. It was sunny yesterday.

2. In 1991, we moved to tướng another đô thị.

3. When did they get the first award?

4. She did not go to tướng the church 3 days ago.

5. How was Jimin yesterday?

6. Were they happy last holiday?

7. How did you get there?

8. I played soccer last Sunday.

9. My friend made two cakes two days ago.

10. She told bu about her secret last night. 

6. Thì quá khứ tiếp diễn

6.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Nói cho tới một hành động/ vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ thì xuất hiện nay một hành vi không giống xen ngang (hành động xen vô thông thường được phân tách ở quá khứ đơn). 
 • Diễn mô tả những hành vi xẩy ra tuy vậy song nằm trong lúc 

=> BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN - GIỎI NGAY TRONG 5 PHÚT

6.2 Bài tập dượt về thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn

1. Lisa______ (swim) in the sea when the rain started.

2. Some people _______ (relax) by the pool and others ______ (play) tennis.

3. For the first two days of my holiday I ______ (stay) with my family.

4. While I was driving trang chính, Jack _____ (try) desperately to tướng liên hệ bu.

5. My sister ______ (watch) TV when he got trang chính.

Đáp án

1. was swimming

Xem thêm: cúng thần tài hàng ngày

2. were relaxing - were playing

3. was staying

4. was trying

5. was watching    

Bài tập dượt 2: Tự triển khai xong vế sót lại của những câu sau vị thì quá khứ tiếp diễn

1. At 8 o’clock last night, I _____________________________________

2. At 5 o’clock last Monday, _____________________________________

3. At 10:15 yesterday morning, __________________________________

4. At 7:45 last night, ___________________________________________

5. Half an hour ago, ___________________________________________

6. Suzy phoned us while we _____________________________________

Đáp án tham ô khảo:

1. At 8 o’clock last night, I was watching a comedy film.

2. At 5 o’clock last Monday, my mom was watering plants in the garden.

3. At 10:15 yesterday morning, my parents were cooking a meal.

4. At 7:45 last night, I was reading an interesting book. 

5. Suzy phoned us while we were doing exercise.  

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

7. Thì quá khứ trả thành

7.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra trước một thời điểm hoặc một hành động/ vấn đề khác vô quá khứ. 
 • Trong câu ĐK loại 3. 

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

7.2 Bài tập dượt về thì quá khứ trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ trả thành

1. When I arrived Kathy ______(go) away.

2. If I ______(know) the truth, I wouldn’t have behaved lượt thích that.

3. By the time I met you, I ______(work) in that company for five years.

4. Sunny ______(study) in Korea before she did her masters at Harvard.

5. _____ the film ______(end) when he arrived at the cinema?

Đáp án:

1. had gone

2. had known

3. had worked

4. had studied

5. Had the film ended

Bài tập dượt 2: Viết lại câu phụ thuộc kể từ mang lại sẵn

1. Kai had gone trang chính before we arrived.

=> After _________________________________________________________

2. We closed the door, then we took a look around the shops.

=> Before ________________________________________________________

3. The light had gone out before they got out of the station.

=> When _________________________________________________________

4. After Lam had explained everything clearly, we started our work.

=> By the time _____________________________________________________

5. My sister had watered flowers in the garden by the time my mother came trang chính.

=> Before _________________________________________________________

Đáp án:

1. After Kai had gone trang chính, we arrived.

2. Before we took a look around the shops, we had closed the door.

3. When they got out of the station, the light had gone out.

4. By the time we started our work, Lam had explained everything clearly.

5. Before my mother came trang chính, my sister had watered flowers in the garden.

8. Thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn

8.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng:

 • Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra trong cả một khoảng tầm thời hạn (gần như liên tục) trước lúc một hành vi không giống xẩy ra vô quá khứ. 
 • Diễn mô tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước một mốc thời hạn ở quá khứ.
 • Diễn mô tả một hành vi kéo dãn dài liên tiếp trước cơ và mặc dù đang được kết cổ động vẫn nhằm lại tác động, kết quả bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô quá khứ.

=> CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

8.2 Bài tập dượt về thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chi động kể từ vô ngoặc ở thì quá khứ triển khai xong tiếp diễn

1. Yesterday, my dad said he ______ (stop) smoking for 2 months.

2. The photographers ______(wait) hours for the stars to tướng arrive at the 2023 Oscar ceremony.

3. We ______ (talk) on the phone when the rain poured down.

4. I felt ill because I ________________________ (drink) five cups of coffee.

5. She ______________________ (study) all day, sánh she was tired.

Đáp án:

1. had been stopping

2. had been waiting

3. had been talking

4. had been drinking

5. had been studying 

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án trúng mang lại câu

1. Emily loves this writer’s books. She (has been reading / had been reading) them for years.

2. Her clothes were dirty because she (has been working / had been working) in the garden.

3. Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for his comeback for ages.

4. Jimmy hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.

5. After Sam (has been playing / had been playing) the violin for 5 years, she joined an orchestra.

Đáp án:

1. has been reading

2. had been working

3. have been waiting

4. has been thinking

5. had been playing

9. Thì sau này đơn

9.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả một Dự kiến mang ý nghĩa khinh suất, ko phụ thuộc địa thế căn cứ.
 • Diễn mô tả một ra quyết định ngay lập tức bên trên thời khắc rằng, một lời hứa hẹn, sự ngỏ ý…
 • Xuất hiện nay vô câu ĐK loại 1.

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

9.2 Bài tập dượt thì sau này đơn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này đơn

1. I _____(help) her take care of her children tomorrow.

2. _____ you_____ (come) to tướng work tomorrow?

3. _____ you_____ please (bring) bu a cup of milk?

4. If it stops raining soon, we ______(go) to tướng the church.

5. ____ we_____(start) again from the beginning?

Đáp án

1. will help 

2. Will you come

3. Will you bring

4. will go

5. Will we start

Bài tập dượt 2: Sắp xếp lại địa điểm của kể từ sẽ tạo trở thành những câu sở hữu nghĩa

1. pretty/ caterpillar/ turn/ soon/ butterfly/ the/ a/ turn/ Will?

2. will/ Hong Kong/ they/ where/ stay/ when/ visit/ they/?

3. won’t/ out/ rains/ My mom/ not/ go/ if/ it

4. Helen/ that/ She/ come/ tonight/ hopes/ will/ to/ the/ các buổi tiệc nhỏ. 

Đáp án:

1. Will the caterpillar turn into a pretty butterfly soon?

2. Where will they stay when they visit Hong Kong?

3. My mom won’t go out if it rains.

4. She hopes that Helen will come to tướng the các buổi tiệc nhỏ tonight. 

10. Thì sau này tiếp diễn

10.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

 • Diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm xác lập vô sau này hoặc tiếp tục ra mắt và kéo dãn dài vô trong cả một khoảng tầm thời hạn ở sau này. 
 • Diễn mô tả một nối tiếp hoạch/ dự trù vô sau này, với năng lực đặc biệt cao tiếp tục xẩy ra và thông thường gắn kèm với một mốc thời hạn vô sau này. 

=> TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

10.2 Bài tập dượt về thì sau này tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này tiếp diễn

1. Tomorrow afternoon, Jennie _____(build) a new trang web.

2. This time next month, most people _____(use) the Internet for entertainment.

3. We _____(climb) the mountain at this time next Sunday.

4. They _____(not study) at 10 a.m tomorrow.

5. _____ she ______(do) the housework at 9 p.m tomorrow?

Đáp án:

1. will be building

2. will be using

3. will be climbing

4. won’t be studying

5. Will she be doing

Bài tập dượt 2: Viết lại trở thành câu sở hữu nghĩa (có phân tách động từ) 

1. We/ be/ play/ soccer/ time/ tomorrow/ our friends.

2. Halan/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Ho Chi Minh city/ for/ 3 weeks. 

4. Lam/ be/ do/ homework/ 8 a.m/ tomorrow morning/ so/ his sister/ not/ ask/ him/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ lunch/ together/ when/ you/ come/ tomorrow.

Đáp án:

1. We will be playing soccer at that time tomorrow with our friends.

2. Halan will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Ho Chi Minh đô thị for 3 weeks. 

4. Lam will be doing his homework at 8 a.m tomorrow morning, sánh his sister won't ask him to tướng go out.

5. They won’t be having lunch together when you come tomorrow.

11. Thì sau này trả thành

11.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và dứt trước 1 thời điểm mạnh một hành vi không giống ở vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

11.2 Bài tập dượt về thì sau này trả thành

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ vô ngoặc ở thì sau này trả thành

1. Susan_______ (finish) her homework before 9 o’clock this evening.

2. I _______ (spend) over 500,000 VND on online shopping by the over of the week.

3. I _______ (do) the job before the quấn comes tomorrow.

4. By December all the leaves ________. (fall)

5. Be quick! The man _______ before you rescue it. (drown)

6. If Hana doesn’t hurry, they _________ before she comes. (leave)

7. We ___________ the washing by 9 o’clock. (do)

Đáp án:

1. will have finished

2. will have spent

3. will have done

4. will have fallen

5. will have drowned

6. will have left

7. will have done

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau

1. I will let you in. I ________ with the food by the time you come in.

A. will have arrived

B. will be arrival

C. will be arrived

2. By the time they get there, the pet store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

3. I ________ (see) you tomorrow at 4:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

4. The manager ________ by the time the orders come in.

A. will leave 

B. will be left

C. will have left

5. If Kai continues drinking sánh fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

Đáp án:

1. will have arrived

2. will have closed

3. will see

4. will have left

5. will have drunk

12. Thì sau này triển khai xong tiếp diễn

12.1 Tóm tắt loài kiến thức

Cấu trúc

null

Cách dùng

Diễn mô tả một hành động/ vấn đề đang được xẩy ra và kéo dãn dài (nhấn mạnh sự tiếp nối sở hữu tính liên tục) cho tới 1 thời điểm mạnh Khi một hành vi không giống xẩy ra vô sau này. 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

12.2 Bài tập dượt về thì sau này triển khai xong tiếp diễn

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ ở vô ngoặc thanh lịch thì sau này triển khai xong tiếp diễn

1. By the over of the week she ______ (work) here for 5 months.

2. By the over of this month they _______ (live) together for 7 years.

3. By midnight Jim _______ (play) this computer game for 48 hours.

4. By the time we get to tướng Hanoi this evening, we _____ (drive) more phàn nàn five hundred miles. We are going to tướng be exhausted.

5. She __________ (study) Korean Culture for 4 years by the over of this year.

6. _____ they __________ (talk) for an hour by the time her boyfriend comes back?

Đáp án:

1. will have been working

2. will have been living

3. will have been playing

4. will have been driving

5. will have been studying

6. Will they have been talking

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án trúng trong những câu sau:

1. Richel wants to tướng speak with you. – Please tell her that I ______ her as soon as I have không tính tiền time.

A. will call

B. will have called

C. will have been calling

2. Let’s meet at 5 pm tomorrow. – Sorry, I _____ at 5 o’clock.

A. will be working

B. will have worked

C. will have been working

3. Say goodbye to tướng San now. By the time you return, she ______ for Vietnam.

A. will be leaving

B. will have left

C. will have been leaving

4. By 2023, he ______ as the director of this company for trăng tròn years.

A. will work

B. will be working

C. will have been working

5. She promised that she ______ anyone about it.

A. won’t tell

B. wouldn’t tell

C. won’t have told

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

Xem thêm: giấy giới thiệu công ty

4. C

5. B

Bài ghi chép đang được tổ hợp lại kỹ năng cơ phiên bản và hỗ trợ một trong những bài bác tập dượt nhằm những bạn cũng có thể thích nghi và ghi lưu giữ cấu hình, cách sử dụng của từng thì. Hy vọng phần bài bác tập dượt những thì vô giờ đồng hồ Anh phía trên rất có thể canh ty người xem học tập chất lượng tốt hơn!