bài tập so sánh bằng

Bài viết lách 50 Bài tập luyện So sánh bởi đặc biệt hoặc sở hữu điều giải bao gồm không hề thiếu lý thuyết trọng tâm về So sánh bởi và bên trên 50 bài bác tập luyện về So sánh bởi tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể khiến cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của So sánh bởi nhập Tiếng Anh.

50 Bài tập luyện So sánh bởi đặc biệt hoặc sở hữu điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập so sánh bằng

- Dùng nhằm đối chiếu nhì hoặc nhiều đồ ăn, đồ uống, quần áo, vật dụng… sở hữu tác dụng, vẻ bên ngoài, vị ngang cân nhau.

Eg: Her house is as high as her. (Nhà tôi ca bởi ngôi nhà cô ấy)

- Dùng nhằm đối chiếu nhì hoặc nhiều người dân có những đặc thù, Đặc điểm, kĩ năng ngang cân nhau.

Eg: Britney sings as beautifully as Taylor. (Britney và Taylor hát hoặc như nhau)

2. Công thức

*Cấu trúc dùng với as .... as:

- Khẳng toan (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

- Phủ toan (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

*Cấu trúc dùng với same…. as:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Lưu ý: The same as ngược nghĩa với different from: My nationality is different from hers.

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn trở thành câu

1. The xanh rờn xế hộp is………..the red xế hộp. (fast)

2. Peter is ………………Fred. (not/tall)

3. The violin is………… the cello. (not/low)

4. This copy is ……………..the other one. (bad)

5. Oliver is …………….Peter. (optimistic)

6. Today is …………..yesterday. (not/windy)

7. The tomato soup was………….. the mushroom soup. (delicious)

8. Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)

9. Tom has……….. (almost/money) John.

10. Peter…………. (not/have/children) John.

1. The xanh rờn xế hộp is as fast as the red xế hộp.

2. Peter is not as tall as Fred.

3. The violin is not as flow as the cello.

4. This copy is as bad as the other one.

5. Oliver is as optimistic as Peter.

6. Today is not as windy as yesterday.

7. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup.

8. Grapefruit juice is not sweet as lemonade.

9. Tom has almost as much money as John.

10. Peter does not have as many children as John.

Task 2. Complete the sentences uing as .... as

1. I'm quite tall but you are taller.

I'm not as tall as you.

2. My salary is high, but yours is higher.

My salary isn't ........................ .

3. You know a bit about cars, but I know more.

You don't .............................. .

4. It's still cold, but it was colder yesterday.

It isn't ............................... .

5. I still feel quite tired I felt, but a lot more tired yesterday.

I don't ................................ .

6. Our neighbours have lived here for quite a long time, but we've lived here longer.

Our neighbours haven't ................. .

7. I was a bit nervous before the interview,but usually I'm a lot more nervous.

Xem thêm: điểm chuẩn y hà nội 2022

I wasn't .........................................................

2. My salary isn't as high as yours.

3. You don't know as much about cars as bu. or .... as I bởi.

4. It isn't as cold as it was yesterday.

5. I don't feel as tired as I did yesterday.

6. Our neighbours haven't lived here as long as us.

7. I wasn't as nervous as I usually am.

Task 3. Write a new sentence with the same meaning.

1. Richard is younger kêu ca he looks.

Richard isn't as old as he looks.

2. I didn' spend as much money as you.

You spent more money kêu ca bu ....... .

3. The station was nearer kêu ca I thought.

The station wasn't ................. .

4. The meal didn't cost as much as I expected.

The meal cost ...................... .

5. I go out less kêu ca I used to tướng.

I don't ............................ .

6. Karen's hair isn't as long as it used to tướng be.

Karen used to tướng ...................... .

7. I know them better tha bổng you bởi.

You don't .......................... .

8. There are fewer people at this meeting kêu ca at the last one.

There aren't ....................... .

3. The station wasn't as far as I thought.

4. The meal cost less kêu ca I expected.

5. I don't go out as much as I used to tướng.

6. Karen used to tướng have longer hair.

7. You don't know them as well as bu.

8. There aren't as many people at this morning as at the last one.

Task 4. Complete the senteces using as ... as + the following

bad comfortable fast long often
quietly soon well well-qualified

1. I'm sorry I'm late. I got here as fast as I could.

2. It was a difficult question. I answered it .............. I could.

3. "How long can I stay with you?" "You can stay ................. you lượt thích." I

4. I need the information quickly, ví let bu know ………….... possible.

5. I lượt thích to tướng keep fit, ví I go swimming ................... I can.

6. I didn't want to tướng wake anybody, ví I came in ……………... I could.

In the following sentences use just as ... as:

7. I'm going to tướng sleep on the floor. It's …………….. the bed.

8. Why did he get the job rather kêu ca me? I'm ……………….... him.

9. At first I thought he was nice, but really he's ………... everybody else.

2. as well as 3. as long as 4. as soon as 5. as often as
6. as quietly as 7. just as comfortable as 8. just as well–qualified as 9. just as bad as

Xem thêm thắt những bài bác tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc sở hữu điều giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện Unless đặc biệt hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện So sánh cấp rất nhiều lần đặc biệt hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện So sánh rộng lớn nhất đặc biệt hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện So sánh rộng lớn đặc biệt hoặc sở hữu điều giải
  • Bài tập luyện So sánh kép đặc biệt hoặc sở hữu điều giải

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp bám theo dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.